ZELENE TEHNOLOGIJE za čiščenje odpadnih voda:

ZELENE TEHNOLOGIJE za čiščenje odpadnih voda:

Imajo pozitiven vpliv na okolje in blažijo podnebne spremembe:

 • Izrabljajo sončno svetlobo, lokalni material (pesek, zemljo),
  gravitacijo (večina deluje brez črpalk), avtohtone močvirske,
  lesne rastline ali alge, vplivajo na mikroklimo (hlajenje vročinskih
  otokov), povečujejo biodiverziteto, povečujejo
  estetski videz krajine in so lahko turistčno zanimive.

Generirajo nove produkte:

 • Prečiščena voda za namene ponovne uporabe (namakanje
  kmetjskih površin, zalivanje zelenic)
 • Biomasa (les, alge) za energetsko izrabo, gnojilo ali dodatek
  za povečanje pridelka (rastni hormon)

Obratovanje in vzdrževanje sta cenovno ugodna in enostavna

Rastlinska čistilna naprava

 

Namen:

 • Čiščenje komunalne odpadne vode po primarnem usedanju
 • Tehnologija čiščenja za mala in srednje velika naselja
 • Primerne za industrijske odpadne vode (npr. živilsko
  predelovalna industrija)

Zgradba:
Ena ali več nepropustnih gred napolnjenih s peskom
različnih frakcij ter zasajenih z avtohtonimi rastlinami (navadni trst)

Delovanje:
Voda se pretaka skozi grede pod površino peska, kjer se s
pomočjo mikroorganizmov in rastlin prečisti

Proizvod:
Očiščena voda primerna za ponovno uporabo (namakanje,
zalivanje) ali izpust v okolje

Prednosti:

 • Robustna tehnologija primerna za čiščenje odpadne vode iz
  majhnih naselij, individualnih hiš in industrijskih obratov ter
  izcednih voda starih odlagališč komunalnih odpadkov
 • Odporna na nihanje v količini in kakovost vode; deluje tudi
  pozimi

Posebnosti:
V Sloveniji že več kot 200 delujočih naprav

Vrbni sistem

Namen:

 • Čiščenje komunalne odpadne vode po primarnem usedanju
 • Tehnologija čiščenja za mala in srednje velika naselja
 • Primeren za industrijske odpadne vode

Zgradba:

Ena ali več nepropustnih gred napolnjenih z zemljino iz
izkopa ter zasajenih z vrbami

Delovanje:
Površina vrbnega sistema je tako velika, da se vsa dotočna
voda porabi za rast vrb. Iztoka ni.

Proizvod:
• 30-50 ton lesne biomase na hektar na leto; biomasa (sekanci)
se lahko uporabi kot kurivo ali za izboljšanje strukture tal

Prednosti:

 • Ker ni iztoka, ni emisij v okolje – primerno za občutljiva
  območja, območja, kjer ponikanje ni možno ter za
  industrijske odpadne vode
 • Produkcija lesne biomase za energetske namene, kompost

Posebnosti:
Prvi tovrstni sistem v Sloveniji. Tehnologija izhaja iz Danske,
kjer je približno 2000 delujočih sistemov.

Algni bazen

Namen:

 • Čiščenje komunalne odpadne vode po primarnem usedanju
 • Tehnologija čiščenja za mala in srednje velika naselja
 • Primerno za živilsko-predelovalno industrijo

Zgradba:

 • 0,5 m globok ovalni bazen z zagotovljenim stalnim
  kroženjem vode
 • Usedalnik z ultrazvočno napravo za žetje usedanje algne
  biomase po končanem čiščenju

Delovanje:
Simbioza (vzajemno delovanje) alg in mikroorganizmov, ki
se razvijejo v bazenu; bakterije omogočijo razgradnjo organskih
snovi, pri čemer nastanejo ogljikov dioksid in hranila – hrana
za alge. Alge v procesu fotosinteze sproščajo kisik, ki omogoča
rast in razmnoževanje bakterij, ki čistijo vodo.

Proizvod:

 • Očiščena voda primerna za ponovno uporabo (namakanje,
  zalivanje) ali izpust v okolje
 • Algna biomasa, ki se lahko predela v kakovostno gnojilo, se
  uporabi neposredno na kmetijskih površinah, pretvori v biogorivo
  ali uporabi kot rastni dodatek za povečanje pridelka

Prednosti:

 • Odstranjevanje organskih snovi in hranil v istem bazenu
 • Proizvodnja algne biomase s širokim spektrom uporabe
  (bioplaska, barvila, krma za živino, ribe itd.)

Posebnosti:
Alge so proizvod z visoko dodano vrednostjo. Tehnologija
je razširjena predvsem v Mediteranskem podnebju.

Trstične grede za sušenje blata

Namen:

 • Sušenje, mineralizacija in stabilizacija blata iz čistilnih naprav
 • Centralne in male čistilne naprave različnih velikosti.

Zgradba:

 • Več vzporednih gred z nepropustno podlago globine 1 m
 • Na dnu je plast peska in zasajene avtohtone rastline (navadni trst)

Delovanje:

 • Grede se izmenično polnijo z nekaj centimetri neobdelanega
  blata, ki se dovaja na površino grede
 • Polnjenju sledi faza mirovanja (zaradi rasti in gibanja trstičja v
  vetru, se blato suši, potekajo procesi razgradnje organskih snovi)

Proizvod:

Mineralizirano blato z 42-45% suhe snovi primerno za gnojenje
kmetijskih površin (po predhodni analizi)

Prednosti:

 • Pasivna in sonaravna obdelava blata brez dodatka kemikalij
 • Znatno zmanjšani stroški obdelave blata

Posebnosti:
Prvi tovrstni sistem v Sloveniji. V številnih evropskih državah
je ena pogostejših tehnologij obdelave blata iz čistilnih naprav.