Študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo izdelujemo skladno z zahtevami in metodologijo Energetskega zakona, po katerem je za vsako stavbo, ki presega neto uporabno površino 1000 m2 potrebno izdelati takšno študijo.Študija izvedljivosti je namenjena podrobnejši prou?itvi izvedljivosti ve?jih projektov oskrbe z energijo oziroma u?inkovite rabe energije s tehnološkega, ekonomskega, okoljevarstvenega in finan?nega vidika.

Ponujamo vam izdelavo študij izvedljivosti. Študije izvedljivosti so namenjenepodrobnejši preu?itvi izvedljivosti projekta z vidika:

 • tehnologije,
 • energetike,
 • okoljevarstva ali
 • financ.

Cilji študij so izhodiš?a za kakovostno pripravo investicijskih projektov, ki zmanjšujejo tveganja povezana s projekti ter omogo?ajo investitorjem enakopravno vrednotenje razli?nih investicijskih projektov.

Ekonomsko upravi?eno investiranje ni možno brez kvalitetne analize u?inkovitosti oziroma izvedljivosti.

PRAVILNIK O ŠTUDIJAH IZVEDLJIVOSTI ZA ALTERNATIVNE ENERGETSKE SISTEME


Ovire za uporabo alternativnih energetskih sistemov


Posebne ovire pri uvajanju študije izvedljivosti za AES.

Ministrstvo za okolje in prostor je pred dobrim letom sprejelo Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008). S tem pravilnikom smo v slovenski pravni red prenesli zahtevo 5. ?lena Direktive EU o energetski u?inkovitosti stavb (2002/91/ES) (direktiva EPBD), ki za nove stavbe z uporabno površino na 1000 m2 zahteva obvezno študijo izvedljivosti za alternativne energetske sisteme (AES).

Podlaga v Energetskem zakonu

Zakonsko podlago za sprejem Pravilnika o študijah izvedljivosti za AES je z 68.a ?lenom podala novela Energetskega zakona (EZ) v novembru 2006. Energetski zakon je v skladu s 5. ?lenom direktive EPBD dolo?il, da je pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri kateri se upošteva tehni?na, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.

Po dolo?ilih energetskega zakona kot alternativni sistemi se štejejo:

 • decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije;
 • soproizvodnja;
 • daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, ?e je na voljo;
 • toplotne ?rpalke.

Zakon dolo?a, da je študija izvedljivosti obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Metodologija za izdelavo in obvezna vsebina študije izvedljivosti pa sta predpisani z uvodoma omenjenim pravilnikom o študijah izvedljivosti za AES.

Nekatere stavbe so iz te obveznosti izvzete in sicer:

 • stavbe, za katere je na?in oskrbe z energijo dolo?en v lokalnem energetskem konceptu;
 • stavbe, za katere je na?in oskrbe z energijo dolo?en s predpisom iz 36. ?lena EZ (t.j. v primeru dolo?itve na?ina ogrevanja v industrijskih obratih, ?e je to smotrno iz ekoloških, energetskih ali tehnoloških razlogov in je na posameznih zaokroženih obmo?jih lokalnih skupnosti ali v posameznih s tem zagotovljena smotrnejša izraba energije);
 • stavbe za obredne namene, spomenike, za?asne stavbe za krajšo uporabo in stavbe za ob?asno uporabo (gre za stavbe, ki so tudi sicer izklju?ene iz direktive EPBD);
 • stavbe, za katere predpis lokalne skupnosti dolo?a obvezno priklju?itev na dolo?eno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo dolo?ene vrste goriva.

Kaj dolo?a pravilnik

Pravilnik dolo?a, da mora študija izvedljivosti vsebovati vse potrebne podatke in izra?une, tako da je mogo?e vsestransko oceniti energijske, okoljske, finan?ne in druge (tehni?ne, tehnološke, prostorske) u?inke ter primernost naložbe.

Preveriti je potrebno najmanj dva razli?na sistema za oskrbo stavbe z energijo. Izdelovalec študije v skladu z inženirsko prakso predlaga variante in skupaj z investitorjem izbere najmanj dva predloga za nadaljnjo presojo naložbe. Eden od predlogov mora vsebovati varianto z alternativnim sistemom. Predlagane rešitve je potrebno izbrati upoštevaje tehni?no izvedljivosti, usklajenost z lokacijskimi pogoji in ekonomi?nost v celotnem življenjskem krogu naložbe.

Variante AES se dolo?ijo na osnovi potreb stavbe po energiji, v skladu s pravilnikom za podro?je u?inkovite rabe energije v stavbah. (Trenutno to podro?je urejata pravilnika PTZURES 2002 in PURES 2008 z vzporedno veljavnostjo.)

Metodologija študije izvedljivosti

Osrednji del pravilnika predstavlja metodologija študije izvedljivosti, ki temelji na stroških (investicijskih, obratovalnih in vzdrževalnih) in koristih naložbe zaradi morebitne prodaje energije na trgu in prihrankov zaradi lastne proizvodnje energije. Podrobno je predpisana tudi obvezna vsebina študije izvedljivosti.

Obvezni kazalniki u?inkovite rabe energije, vplivov na okolje in stroškovni kazalniki za vrednotenje variant AES:

 • raba kon?ne energije (kWh/leto),
 • celotne emisij CO(2) (kg CO(2)/leto),
 • celotni investicijski, obratovalni in vzdrževalni stroški na enoto proizvedene energije (EUR/kWh),
 • celotni investicijski stroški naložbe na m2 površine stavbe (EUR/m2).

Dodatni naložbeni kazalniki finan?ne upravi?enosti naložbe so zahtevani pri kompleksnih variantah AES (prodaja energije na trgu oz. investicija nad 300.000 EUR) in obsegajo:

 • neto sedanjo vrednost naložbe,
 • interno stopnjo donosnosti,
 • relativno neto sedanjo vrednost in
 • enostavno vra?ilno dobo naložbe.

Študija izvedljivosti se zaklju?i s predlogom najboljše variante. Po pravilniku je izdelovalec študije dolžan seznaniti investitorja z njeno vsebino in s predlagano najboljšo varianto. Investitor pa mora s pisno izjavo potrditi seznanitev s študijo in ob tem tudi navesti svojo odlo?itev o izbiri sistema za oskrbo stavbe z energijo.

Študije izvedljivosti in PURES 2008
Pravilnik o študijah izvedljivosti AES (velja za stavbe ve?je od 1.000 m2) torej ne zavezuje investitorja k odlo?itvi za predlagano rešitev. Nasprotno pa PURES 2008 v 8. ?lenu za vse stavbe neposredno predpisuje najmanj 25% pokritost mo?i za gretje, prezra?evanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije (toplota okolja, son?no obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priklju?ek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe).

Oba pravilnika si prizadevata pove?ati rabo obnovljivih virov v stavbah, vendar z razli?nima pristopoma, ki se med seboj vsebinsko prakti?no ne povezujeta. Pri pravilniku o študijah izvedljivosti gre za analize, ki temeljijo na ra?unu potreb po energiji, okoljskih in ekonomskih kazalnikih; kon?na odlo?itev je sicer prepuš?ena investitorju, pri ?emer k pozitivni odlo?itvi mo?no prispevajo zlasti denarne spodbude pa tudi primeri dobre prakse in rasto?e zaupanje investitorjev v tehnologije za izrabo OVE. Zahteva res velja le za velike stavbe, a z napovedano prenovljeno direktivo EPBD je predvidena razširitev tega dolo?ila na vse stavbe. Pravilnik PURES 2008 neposredno zahteva uporabo OVE v stavbah, izhajajo? iz nacionalnih strateških ciljev ne glede na ekonomske vidike posami?ne naložbe. Opazimo lahko tudi razliko v definiciji AES in OVE. Daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki je ena od sprejemljivih alternativnih rešitev po pravilniku o študijah izvedljivosti, ustreza zahtevam PURES-a le, ?e je na ravni daljinskega sistema zagotovljenih 25% virov iz OVE.

Izkušnje EU-27

Države ?lanice so se lotile prenosa zahteve iz 5. ?lena Direktive EPBD na dva generalno razli?na na?ina (vir: Sentro):

Neposreden pristop (prenos zahteve v zakon in podrobni pravilnik za študije izvedljivosti):

 • na na?in, da se s pravilnikom definira metodologija študije izvedljivosti (npr. Slovenija, Francija, Finska),
 • s seznamom izbranih alternativnih sistemov, katerih uporaba je obvezna, ?e ni dokazano druga?e (npr.: obvezna raba son?ne energije v Španiji in na Portugalskem, tudi zahteva PURES 2008).

Implicitni prenos:

 • v okviru obstoje?e zakonodaje za energetsko u?inkovitost stavb, kjer so AES že vsebovani v celoviti EPBD ra?unski metodologiji (npr. Nizozemska, Bolgaria, Luxemburg),
 • preko druge zakonodaje s podro?ja proizvodnje in dobave energije ter prostorskega na?rtovanja, ki definira zahteve za rabo OVE v lokalni skupnosti (npr. Danska, Litva).

Zaklju?ek

Analize ovir pri uvajanju študije izvedljivosti v proces na?rtovanja stavbe so pokazale, da je potrebno s pripravami na študijo pri?eti že v zgodnjih fazah na?rtovanja. Objektivnost pri izboru najprimernejšega sistema za oskrbo z energijo je odvisna od znanja strokovnjakov in njihovega pregleda nad kazalniki že izvedenih AES, kot tudi od ustrezne celovite in objektivne programske podpore.

Viri:

Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008)

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno pre?iš?eno besedilo)

Pravilnik o u?inkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08) (PURES 2008)

EIE SENTRO Trajnostni energetski sistemi v novih stavbah – uveljavitev študije izvedljivosti po Direktivi o energetski u?inkovitosti stavb (2007-2008)

IZS, Komisija za dobro prakso, dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ.dipl.inž.grad.