Čistilna naprava Kranj – projekt Gorki

Veseli smo izkazanega zaupanja, da smo lahko sodelovali s svojimi materiali in predlogi rešitev pri izvedbi projekta, ki se skriva pod dolgim imenom »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« na katerem so se Mestna občina Kranj, Občina Naklo in Občina Šenčur lotile izgradnje celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda na našem območju.

Glavne koristi, ki jih bo za naravo in kakovost življenja ljudi prinesla uspešna in celovita izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop«, lahko združimo v naslednje točke:

  • izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih poselitve z obremenitvijo nad 2.000 PE v mestni občini Kranj, občini Naklo in občini Šenčur;
  • komunalna opremljenost aglomeracij z obremenitvijo, večjo od 2.000 PE, v obsegu najmanj 95 % do konca leta 2015;
  • izboljšani učinki čiščenja odpadnih voda;
  • zmanjšane emisije iz komunalnih virov onesnaženja v vode;
  • varovanje in zaščita vodnih virov tj. višja stopnja zaščite rek Save in Kokre;
  • sanacija virov onesnaževanja iz naselij;
  • izboljšani življenjski pogoji in zdravstveno stanje prebivalcev.

Vir: Gorki.si