Skoraj nič energijska hiša (SNEH)

Kako zgraditi skoraj nič energijsko hišo po novi tehnični smernici?

Skoraj nič energijska hiša (SNEH) je hiša, ki ima zelo visoko energetsko učinkovitost in potrebuje zelo malo ali nič energije za svoje delovanje, pri čemer se uporablja predvsem obnovljive vire energije. SNEH prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povečanju energetske neodvisnosti in varnosti ter izboljšanju kakovosti bivanja.
V Sloveniji je bila leta 2022 sprejeta nova tehnična smernica za graditev TSG-1-004:2022, ki določa pogoje in zahteve za zagotavljanje energijske učinkovitosti stavb. Ta smernica je usklajena z evropsko direktivo o energetski učinkovitosti stavb (EPBD)2, ki zahteva, da morajo biti vse nove stavbe SNE po letu 2020, javne stavbe pa že po letu 2018.
Za gradnjo SNEH je potrebno upoštevati celosten pristop, ki zajema arhitekturno zasnovo, izbiro materialov in konstrukcij, optimizacijo tehničnih sistemov in integracijo obnovljivih virov energije. Pri tem je pomembno sodelovanje med arhitekti in projektanti ter upoštevanje želja in potreb naročnika.
V nadaljevanju so predstavljene nekatere ključne točke za načrtovanje in gradnjo SNEH po novi tehnični smernici.

Arhitekturna zasnova
Arhitekturna zasnova je pomemben dejavnik za doseganje visoke energetske učinkovitosti hiše. Pri tem je treba upoštevati naslednje vidike:

 • Orientacija hiše glede na sonce, veter in relief. Hiša naj bo orientirana tako, da izkorišča sončno energijo za ogrevanje in osvetlitev ter zagotavlja naravno prezračevanje in senčenje. Hiša naj bo prilagojena tudi na lokalne klimatske razmere in značilnosti terena.
 • Oblika hiše in razporeditev prostorov. Hiša naj bo čim bolj kompaktna in zmanjša toplotne izgube skozi ovoj. Prostori naj bodo razporejeni tako, da so dnevni prostori obrnjeni proti jugu, spalni proti severu, servisni pa proti vzhodu ali zahodu. Prostori naj bodo tudi med seboj povezani in omogočajo prehodnost in fleksibilnost uporabe.
 • Velikost in oblika oken. Okna naj bodo primerno dimenzionirana in oblikovana glede na orientacijo in funkcijo prostora. Okna naj omogočajo dovolj naravne svetlobe, toplotnega ugodja in pogleda na okolico. Okna naj bodo tudi opremljena z ustreznimi senčili, ki preprečujejo pregrevanje poleti in toplotne izgube pozimi.
 • Materiali in konstrukcije. Hiša naj bo zgrajena iz kakovostnih in trajnostnih materialov, ki zagotavljajo visoko toplotno izolativnost, zvočno zaščito, protipotresno varnost in požarno odpornost. Konstrukcije naj bodo tudi čim bolj enostavne in racionalne ter omogočajo hitro in učinkovito gradnjo.

Tehnični sistemi

Tehnični sistemi so pomembni za zagotavljanje udobja, varnosti in zdravja v hiši. Pri tem je treba upoštevati naslednje vidike:

 • Ogrevanje. Hiša naj ima učinkovit sistem za ogrevanje, ki porabi čim manj energije in uporablja prednostno obnovljive vire energije. Sistem naj bo tudi prilagodljiv na spremembe zunanjih in notranjih temperatur ter potreb uporabnikov. Sistem naj vključuje tudi regulacijo temperature po posameznih prostorih ali conah.
 • Priprava tople sanitarne vode (TSV). Hiša naj ima učinkovit sistem za pripravo TSV, ki porabi čim manj energije in uporablja prednostno obnovljive vire energije. Sistem naj zagotavlja zadostno količino TSV glede na potrebe uporabnikov ter preprečuje nastanek legionele. Sistem naj vključuje tudi regulacijo temperature TSV po posameznih odjemnih mestih.
 • Prezračevanje. Hiša naj ima učinkovit sistem za prezračevanje, ki zagotavlja zadostno količino svežega zraka glede na potrebe uporabnikov ter odvaja vlago, vonjave in onesnaževalce iz hiše. Sistem naj porabi čim manj energije in uporablja prednostno obnovljive vire energije. Sistem naj vključuje tudi vračanje toplote iz odpadnega zraka ter regulacijo pretoka zraka po posameznih prostorih ali conah.
 • Hlajenje in klimatizacija. Hiša naj ima učinkovit sistem za hlajenje in klimatizacijo, ki porabi čim manj energije in uporablja prednostno obnovljive vire energije. Sistem naj zagotavlja prijetno temperaturo in vlažnost zraka v poletnih mesecih ter preprečuje pregrevanje hiše. Sistem naj vključuje tudi regulacijo temperature po posameznih prostorih ali conah.
 • Osvetlitev. Hiša naj ima učinkovit sistem za osvetlitev, ki porabi čim manj energije in uporablja prednostno obnovljive vire energije. Sistem naj zagotavlja zadostno količino svetlobe glede na potrebe uporabnikov ter izkorišča naravno svetlobo. Sistem naj vključuje tudi regulacijo svetilnosti po posameznih prostorih ali conah.
 • Avtomatizacija in nadzor. Hiša naj ima učinkovit sistem za avtomatizacijo in nadzor, ki omogoča optimalno delovanje vseh tehničnih sistemov ter prilagajanje na spremembe zunanjih in notranjih pogojev ter potreb uporabnikov. Sistem naj omogoča tudi daljinsko upravljanje in spremljanje porabe energije ter opozarjanje na morebitne napake ali okvare.

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije (OVE) so ključni za doseganje skoraj nič energijske hiše, saj zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv in prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Pri tem je treba upoštevati naslednje vidike:

 • Izbira primernega vira OVE glede na lokacijo, klimo, potrebe in možnosti hiše. Med najpogostejše vire OVE spadajo sončna energija (fotovoltaika, sončni kolektorji), biomasa (peleti, drva), toplotne črpalke (zrak-voda, zemlja-voda, voda-voda), veter (vetrne turbine), geotermalna energija (geosonde) in hidroenergija (mikro hidroelektrarne).
 • Integracija OVE v arhitekturno zasnovo hiše. OVE naj bodo estetsko in funkcionalno vključene v ovoj ali konstrukcijo hiše ter ne ovirajo pogleda na okolico ali sence na sosednje parcele. OVE naj bodo tudi varne za uporabo in vzdrževanje ter ne povzročajo hrupa ali vibracij.
 • Povezovanje OVE z omrežjem ali akumulatorji. OVE lahko proizvedeno električno energijo oddajajo v omrežje ali shranjujejo v akumulatorjih za kasnejšo rabo. Pri tem je treba upoštevati tehnične in ekonomske pogoje za priključitev na omrežje ali nakup akumulatorjev ter možnosti za pridobivanje subvencij ali odkupne cene električne energije.

Razlika med nizkoenergijsko hišo, skoraj nič energijsko hišo in pasivno hišo

Nizkoenergijska hiša, skoraj nič energijska hiša in pasivna hiša so tri vrste energetsko učinkovitih stavb, ki se razlikujejo po stopnji porabe energije za ogrevanje in hlajenje. Obe vrsti hiš sta zasnovani tako, da zmanjšujeta toplotne izgube skozi ovoj stavbe, izkoriščata naravno svetlobo in prezračevanje ter uporabljata obnovljive vire energije.

Po novi tehnični smernici TSG-1-004:2022 je nizkoenergijska hiša tista, ki ima letno potrebno toploto za ogrevanje manjšo ali enako 25 kWh/m2. Skoraj nič energijska hiša pa je tista, ki ima letno potrebno toploto za ogrevanje manjšo ali enako 15 kWh/m2 in letno primarno energijo manjšo ali enako 60 kWh/m2. Poleg tega mora skoraj nič energijska hiša pokrivati vsaj 50 % svoje letne potrebne toplote za ogrevanje in pripravo tople vode z obnovljivimi viri energije. Pasivna hiša pa je tista, ki ima letno potrebno toploto za ogrevanje manjšo ali enako 15 kWh/m2 in letno primarno energijo manjšo ali enako 120 kWh/m2. Poleg tega mora pasivna hiša imeti dobro zrakotesnost ovoja stavbe (n50 ≤ 0,6 h-1) in učinkovit sistem prezračevanja z rekuperacijo (η ≥ 75 %).

To pomeni, da je skoraj nič energijska hiša bolj energetsko učinkovita od nizkoenergijske hiše, saj porabi manj energije za svoje delovanje in večji delež te energije pridobi iz obnovljivih virov. Pasivna hiša pa je bolj energetsko učinkovita od skoraj nič energijske hiše, saj ima boljšo toplotno izolacijo in zrakotesnost ovoja stavbe ter bolj učinkovit sistem prezračevanja z rekuperacijo. Pasivna hiša je tudi bolj v skladu z mednarodnimi standardi za pasivno gradnjo (Passive House Institute). Gradnja skoraj nič energijske hiše in pasivne hiše sta sicer dražji od gradnje nizkoenergijske hiše, vendar se ti razliki povrneta s prihranki pri stroških ogrevanja in hlajenja ter z možnimi subvencijami ali spodbudami za uporabo obnovljivih virov energije.

Zaključek

V tem članku smo predstavili, kako zgraditi skoraj nič energijsko hišo po novi tehnični smernici TSG-1-004:2022, ki velja v Sloveniji. Skoraj nič energijska hiša je hiša, ki ima zelo visoko energetsko učinkovitost in potrebuje zelo malo ali nič energije za svoje delovanje, pri čemer se uporablja predvsem obnovljive vire energije. Članek obravnava štiri glavne vidike gradnje SNEH: arhitekturno zasnovo, tehnične sisteme, obnovljive vire energije in razliko med nizkoenergijsko hišo, skoraj nič energijsko hišo in pasivno hišo. Članek je namenjen vsem, ki se zanimajo za gradnjo SNEH ali želijo izvedeti več o tej sodobni in trajnostni rešitvi za bivanje.

Gradnja SNEH je investicija v prihodnost, ki prinaša številne koristi za okolje, družbo in posameznika. SNEH zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv in emisije toplogrednih plinov, povečuje energetsko neodvisnost in varnost ter izboljšuje kakovost bivanja. SNEH zagotavlja visoko toplotno ugodje, svež in čist zrak, zadostno naravno svetlobo in nizke stroške ogrevanja in hlajenja.

Gradnja SNEH je sicer dražja od klasične gradnje, vendar se ta razlika povrne s prihranki pri stroških energije ter z možnimi subvencijami ali spodbudami za uporabo obnovljivih virov energije. Gradnja SNEH zahteva tudi visoko strokovno usposobljenost in izkušenost izvajalca ter sodelovanje med arhitekti in projektanti ter upoštevanje želja in potreb naročnika. Najboljši je individualni pristop pri izdelavi projektne dokumentacije.

Če želite več podrobnejših informacij o Skoraj nič energijski hiši (SNEH), vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Arhem d.o.o., ki v sklopu arhitekturnega biroja ponuja povsem individualni pristop do zasnove projekta, individualno vodenje vsakega projekta in osebni pristop do vsakega, ki jim s sodelovanjem izkaže zaupanje. Podjetje Arhem d.o.o. ima dolgoletne izkušnje in znanje na področju pasivne gradnje in uporablja PHPP metodologijo za izračun energetske bilance. Poleg tega vam lahko ponudijo izvedbo pasivne hiše v sklopu skupine PasivnaGradnja.si, ki bo na podlagi več kot 20 letnih izkušenj na področju pasivne gradnje in dobro izdelane projektne dokumentacijo arhitekturnega biroja Arhem prenesla na gradbišče in jo s pomočjo popolnoma fleksibilnega gradbenega sistema za izvedbo pasivnih hiš TermoLOGiK hitro in natančno prenesla v realnost.

Končni rezultat bo zaradi usklajenega dela in poznavanja vseh segmentov projektiranja in gradnje najboljši za dano lokacijo, za izražene želje naročnika in ekonomski okvir v katerega je objekt postavljen.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Si želite podobno pasivno hišo? Lahko vam pomagamo.

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *