Po ZGO-1 in Pravilniku je IDP namenjen izboru najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma na?ina izvedbe. Izdela se le, ?e je tako dolo?eno s posebnimi predpisi ali ?e to izrecno (pisno) zahteva Investitor. Pri tem je potreben naslednji
KOMENTAR:
Opisan namen IDP v ZGO-1 in Pravilniku je delno zavajajo?.  Za izbiro variante je namre? potrebno poskrbeti že v predhodnih fazah izdelave (projektne) dokumentacije, kot sta Idejne rešitve ali Variantne rešitve. Idejni projekt le podrobnejše prikaže variantno zamisel in v okviru izbrane variante še iš?e optimume. ?asovno gledano se IDP izdela za IDZ. Pri tem se je  potrebno zavedati, da morajo biti vse rešitve v IDP znotraj vseh gabaritov, prikazov priklju?kov, prikazov tehnologije in namena, kot je so bili predstavljeni v IDZ, ki smo jo uporabili za iskanje Projektnih pogojev in soglasij. Zato je potrebno v praksi dele IDP izdelati že za potrebe IDZ.
IDP je namenjen Investitorju, da si z njegovo pomo?jo prvi? pridobi realnejše podatke o obsegu projekta in stroških. V praksi se ga izdeluje za obsežnejše in zahtevnejše objekte s podro?ja infrastrukture in za inženirske objekte, manj pa za stavbe, ?eprav so deli IDP tudi v tem primeru potrebni (glejte komentar zgoraj), da se z njimi dolo?ijo osnove, ki jih je potrebno podati že v IDZ za potrebe pridobitve soglasij za priklju?itev na infrastrukturo (na primer: prikazi priklju?kov na infrastrukturo).
IDP je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro?ju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) tehni?na podlaga za izdelavo Investicijskega programa (INP), zato ga Investitorji, ki morajo izdelati Investicijski program (INP), potrebujejo (morajo izdelati).
IDP je tudi strokovna podlaga za izdelavo Državnega prostorskega na?rta (DPN) in Ob?inskega podrobnega prostorskega na?rta (OPPN) (po že izbrani varianti). Vodilna mapa v IDP zato vsebuje obsežno poglavje o “Lokacijskih podatkih” in zbirno projektno poro?ilo. V IDP se izdelajo vsi na?rti, ki so potrebni glede na vrsto objekta. IDP kot celota poda sliko, kaj bomo gradili, dimenzije konstrukcij in sistemov ter specifikacijo in koli?ino materiala, ki nam omogo?ata ocenitev stroškov investicije. Take odgovore morajo podati tudi posamezni na?rti v obsegu IDP.
PRIPORO?ILO:
IDP je tudi podlaga za izdelavo naslednjih faz Projektne dokumentacije (PGD, PZI), zato je primerno, da Investitor izvede recenzijo IDP. Pod izrazom recenzija razumemo strokovni pregled projektne dokumentacije (velja za vse vrste projektne dokumentacije). Investitor se zanjo odlo?i prostovoljno, saj recenzija po ZGO-1 ni predvidena (ne za to ne za ostale vrste projektne dokumentacije).
Priporo?amo, da recenzija obsega strokovni pregled skladnosti vsebine projektne dokumentacije s Pravilnikom o projektni dokumentaciji in temi Navodili ter ustreznost in primernost tehni?nih rešitev glede na veljavno zakonodajo, tehni?ne predpise, standarde, dobro inženirsko prakso in Projektno nalogo.
Predlagamo, da Investitor recenzijo poveri Odgovornim revidentom, ki bodo ali so v fazi PGD izvedli tudi po ZGO-1 obvezno revizijo PGD.
IDP mora podati tudi koncept varstva pred požarom, iz katerega so razvidne:

  • evakuacijske poti,
  • predvideni požarni sektorji,
  • odmiki od stavb,
  • sistemi aktivne in pasivne požarne zaš?ite,
  • sistemi odvoda dima in toplote ter
  • sistemi požarne vode.

IDP mora imeti popis del s koli?inami materiala in opreme ter oceno stroškov (z natan?nostjo ± 10).
Lahko pa je IDP s svojim popisom del in koli?inami materiala in opreme že osnova za izdelavo. Dokumentacije za razpis (pogost primer pri zahtevnih tehnoloških objektih; kjer se že z IDP dolo?ijo osnovne karakteristike in osnovne koli?ine), pri ?emer se odda gradbena dela, storitve in opremo po posameznih paketih ali po metodi »klju? v roke«.
Nazivu Idejni projekt v mednarodnem okolju odgovarja naziv “Preliminary design”.