Varnost in zdravje pri uporabi

Varnost in zdravje pri uporabi zgrajenega objekta je potrebno upoštevati na način, da ima vsak načrt v PGD posebno poglavje, ki obravnava to problematiko. V njem je potrebno dokazati izpolnjevanje naslednjih bistvenih zahtev:

  • Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice,
  • Varnost pri uporabi,
  • Zaščita pred hrupom.

OPOMBA:
Varstvu pri delu na gradbiščih je posvečen poseben elaborat z naslovom Varnostni načrt, ki se ga lahko združi z Načrtom ureditve gradbišča (izdela se ju pred začetkom gradnje).
OPOMBA:
Trenutno ni predpisa, ki bi zahteval izdelavo elaborata s področja varstva pri delu. Zahteva po izdelavi nekoč znanega »Elaborata varstva pri delu« je bila namreč preklicana.