Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Je projekt namenjen pridobitvi gradbenega dovoljenja (GD). Zato je po Pravilniku zelo natančno določena predvsem vsebina Vodilne mape, iz katerih morajo biti razvidni vsi osnovni podatki, na osnovi katerih upravni organ izda GD.

Tako Vodilna mapa, poleg sestavin, ki so zahtevane v Prilogi 1 Pravilnika, vsebuje še:

 • izjavo odgovornega vodje projekta (OVP) o usklajenosti načrtov, o pridobljenih soglasjih in upoštevanju bistvenih zahtev pri gradnji,
 • povzetek revizijskega poročila (v primerih, kjer je revizija zahtevana), 20/58
 • lokacijske podatke (v tem delu so obdelane zahteve po grafičnih prikazih objekta in priključkov na infrastrukturo – izdelajo se na geodetskem načrtu – in opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico),
 • izkaze (dokazovanje bistvenih zahtev – opredeljujejo jih drugi zakoni in pravilniki),
 • kopije pridobljenih soglasij in soglasij za priključitev,
 • seznam upoštevanja tehniških predpisov ali smernic, če to zahtevajo drugi predpisi (na primer: upoštevanje Tehnične smernice za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, upoštevanje Tehnične smernice za graditev TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije, upoštevanje Tehnične smernice za graditev TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem strele, upoštevanje Tehnične smernice za graditev TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije)

Za podrobnosti o Vodilni mapi glejte Pravilnik o projektni dokumentaciji in poglavje o Vodilni mapi v projektni dokumentaciji v teh Navodilih.
PGD mora vsebovati vse tiste vrste načrtov, ki so glede na vrsto gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, rušitev, sprememba namembnosti, vzdrževalna dela) in vrsto objekta potrebni, ali jih določajo posebni predpisi. Z vsebino načrtov je potrebno dokazati, da je objekt načrtovan tako, da so izpolnjene bistvene zahteve objekta:

 • mehanska odpornost in stabilnost,
 • varnost pred požarom,
 • higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice,
 • varnost pri uporabi,
 • zaščita pred hrupom,
 • varčevanje z energijo in ohranjanje toplote in
 • trajnostna raba naravnih virov.

Elaborati  v PGD so, poleg načrtov, namenjeni prav dokazovanju zgoraj omenjenih bistvenih zahtev. Elaborati, katerih izdelava in vsebina je določena z drugimi predpisi (ne z ZGO-1), praviloma dajejo strokovne podlage, ki jih je potrebno upoštevati/uporabiti pri izdelavi načrtov po ZGO-1. V nekaterih primerih pa predstavljajo tudi povzetek uporabljenih rešitev. V primerih, ko za posamezno od bistvenih zahtev (še) ni posebnega predpisa, ki bi določal potrebnost elaborata, je potrebno to bistveno zahtevo obdelati v posebnem poglavju posameznih načrtov (na primer: varstvo pri delu).

PGD mora kot prilogo vsebovati tudi vrsto  obveznih elaboratov, ki jih predpisujejo sam Pravilnik ali drugi zakoni in sicer:

 • geodetski načrt,
 • študijo požarne varnosti ali zasnovo požarne varnosti (glede na zahteve v predpisih o požarni varnosti v stavbah),
 • načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
 • konservatorski načrt (če je za konkreten objekt potreben),
 • (pri stavbah) elaborat gradbene fizike (toplotna zaščita, učinkovita raba energije v stavbah, zahteve PURES),
 • (pri stavbah) oceno zvočne izolacije,
 • (pri stavbah) študijo izvedbe alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (kadar je taka študija obvezna),
 • Presojo vplivov na okolje (kadar je to zahtevano).21/58

Posamezni zakoni zahtevajo, da se v PGD priložijo tudi Izkazi. To so zbiri podatkov o rešitvi/ah, ki praviloma dokazujejo upoštevanje predpisov.
V PGD se lahko izdela samo osnovni stroškovnik po osnovnih pozicijah, ki poda vrednost objekta. če pa je PGD vhodna dokumentacija za razpis, se mora izdelati popis del s količinami
materiala in opreme.
Mednarodna praksa pojma “Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja” ne pozna, po vsebini mu je še najbližji pojem “Basic design”.

OPOMBA:
Angleški nazivi, ki se jih uporablja v mednarodni praksi, le v grobem opredeljujejo tehnično vsebino posamezne projektne dokumentacije po našem Pravilniku, saj niso namenjeni posameznim upravnim postopkom, kot jih zahteva naša zakonodaja.
V primeru zahtevnih objektov določa ZGO-1 obveznost revizije PGD. Revizijo se izvede le za tiste načrte PGD, ki obdelujejo zahtevne dele nekega objekta ali dokazujejo izpolnjevanje bistvenih zahtev ali če je tako zahtevano s posebnimi predpisi (53. člen ZGO-1). Tako na primer poseben predpis s področja požarnega varstva v primeru, da gre za požarno zahteven objekt, zahteva revizijo Študije požarne varnosti in revizijo posameznih načrtov, s katero se preveri izpolnjevanje bistvene zahteve »varnost pred požarom«.
Ali je objekt oz. njegov del zahteven ali ne določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/2008).

Revident (pravna oseba) imenuje Odgovornega vodjo revidiranja (OVR), ta pa odloči, kateri deli in načrti se bodo revidirali ter določi posamezne Odgovorne revidente. Vsak Odgovorni revident mora izdelati povzetek revizijskega poročila na obrazcu (priloga 3 Pravilnika o projektni dokumentaciji ). Povzetek revizijskega poročila podpiše odgovorni vodja revidiranja in odgovorni revidenti. V vsak načrt faze PGD se vloži pripadajoče poročilo odgovornega revidenta.

OPOMBA:
Revidira se posamezne načrte, saj so za revizijo le teh pooblaščeni Odgovorni revidenti (pooblastila po posameznih strokah). Odgovorni revident v načrtu, ki ga revidira, ugotavlja izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev. Odgovorni revident določene stroke mora poleg načrta svoje stroke revidirati tudi tiste sestavine načrtov drugih strok, ki pojasnjujejo izpolnjevanje bistvenih zahtev, vezanih na njegov primarni obseg  revizije. Na primer: instalacija določene naprave (obdelana v načrtu električnih instalacij in opreme, načrtu strojnih instalacij in opreme, tehnološkem načrtu) zahteva posebno gradbeno konstrukcijo (nosilnost, požarna odpornost sten, izvedba vrat, ventilacija, …). Odgovorni revident posameznega načrta zahteva vpogled v načrt druge stroke.

PRIPOROČILO:
Ker je v praksi veliko zapletov z nepopolnimi ali napačnimi sestavinami v Vodilni mapi, priporočamo, da se pri reviziji po ZGO-1 pregleda skladnost PGD s prostorskimi akti in sicer tako, da se pregleda tudi Vodilno mapo. Kdo jo pogleda (en ali več Odgovornih projektantov), naj odloči Odgovorni vodja revidiranja.

Natančno vsebino PGD projekta (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) si lahko pogledate na tej povezavi: https://www.pasivnagradnja.com/projekt-za-pridobitev-gradbenega-dovoljenja-pgd-vsebina/