Projekt za izvedbo pasivne hiše (PZI)

PZI naj bi podrobneje obdelal vse, kar je prikazano v PGD. Posamezni načrti PZI morajo zato prikazovati vse tisto, kar je potrebno, da se objekt zgradi in prične uporabljati (obratovati). V posameznih načrtih lahko ponovimo dele PGD (npr. izračune) ali pa le natančno citiramo PGD in podamo rezultate. Tehnični opis vsebuje popis materiala in opreme z navedbo količin.

PRIPOROČILO:
Priporočamo, da se izračune, četudi ni sprememb med fazo PGD in PZI, v PZI ponovi v celoti, saj se le na ta način izračunov posledično prenese še v PID, kar je izjemno pomembno za fazi obratovanja in vzdrževanja objekta.
Sestavni deli načrtov so lahko tudi delavniški načrti ali tovarniška dokumentacija, ki je izvorno ni izdelal Projektant/Odgovorni projektant, ki je izdelal Projekt/načrt PZI. V takem primeru mora to dokumentacijo pregledati, žigosati in podpisati Odgovorni projektant posameznega načrta PZI ter jo označiti tako, da je jasno razvidno, h kateremu načrtu PZI pripada. S tem Odgovorni projektant načrta PZI zagotavlja, da se ta dokumentacija sklada z vsemi preostalimi načrti, izpolnjuje bistvene cilje projekta in da so izpolnjene bistvene zahteve.
Posamezni dokumenti v načrtu PZI se zaradi faznosti gradnje, potrebe po dopolnitvah ali spremembah med gradnjo, lahko izdelajo tudi kot posamezni dokumenti, ki niso bili izdani v prvotni mapi načrta PZI, ampak so bili izdelani kasneje ali postopno. Vse take dokumente mora podpisati in žigosati Odgovorni projektant. Take dokumente naknadno ali postopno vložimo v mape posameznih načrtov PZI.
V PZI moramo še posebno pozornost posvetiti sledljivosti dokumentacije, glede na spremembe in dopolnitve. Ta sledljivost mora biti zagotovljena z vpisom spremembe oziroma dopolnitve, datumom in opisom spremembe oziroma dopolnitve. V kolikor gre za spremembo ali dopolnitev tako velikega značaja (a vendarle ne za spremembo, ki bi po ZGO-1 terjala spremembo gradbenega dovoljenja), da jo je potrebno prikazati na novem dokumentu, je potrebno jasno zapisati, katerega nadomešča. Za sledljivost in ažurnost dokumentacije je potrebno skrbeti na gradbišču, na katerem mora biti vedno najmanj tisti del PZI, na podlagi katerega se izvaja trenutna gradnja (zakonska obveza).

PRIPOROČILO:
Po Pravilniku je vsebina Vodilne mape skrčena le na osnovne podatke, čeprav bi bilo smiselno, da bi imeli v Vodilni mapi vložene nekatere skupne sestavine celotnega projekta, ki niso strogo vezane na posamezne načrte in za katere mora skrbeti Odgovorni vodja projekta (OVP). Zato priporočamo, da Vodilna mapa PZI vsebuje tudi:

  • zbirno projektno poročilo z osnovnimi risbami, ki so pomembne za razumevanje lege, obsega, namena, tehnologije objekta,
  • sisteme označevanja projekta, sistemov in komponent,
  • zbirne načrte instalacij in opreme,
  • zbirne načrte komunalne infrastrukture.

Pred ali med izdelavo PZI, vsekakor pa pred pričetkom gradnje, je potrebno izdelati Varnostni načrt v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005). V praksi se Varnostni načrt mnogokrat kombinira z Elaboratom ureditve gradbišča.
V PZI je potrebno izdelati popis del s količinami materiala in opreme (ne pa stroškov), ker tako določa 28. člen Pravilnika o projektni dokumentaciji.

OPOMBA:
To ni vedno smiselno. V primeru, da se je razpis izvedel na podlagi ene od predhodnih vrst dokumentacij (IDP, PGD), je v PZI to smiselno le za dela, ki so odvisna od dejansko vgrajenih količin, za postroje ali dele objekta, ki so kupljeni »na ključ« (npr. celotna tehnološka naprava), pa je to nepotrebno. V PZI je smiseln popis del s količinami materiala in opreme le, če se razpis izvede po PZI. Oceno stroškov pa se poda tako kot v PGD, če ni evidentiranih skozi PZI večjih odstopanj.
V mednarodnem okolju dokumentaciji za izvedbo odgovarja naziv “Detailed design”.

OPOMBA:
Investitor lahko izvede revizijo ali recenzijo projektne dokumentacije faze PZI, vendar to ni določeno kot obveznost po ZGO-1. Zato je potrebno vsebine revizije ali recenzije ter način izdelave določiti s pogodbo.

Primer projekta PZI – arhitektura (grafični del):

Natančno vsebino PZI (projekt za izvedbo) projekta si lahko pogledate na tej povezavi: https://www.pasivnagradnja.com/projekt-za-izvedbo-pzi-vsebina-sestava/