Projekt izvedenih del (PID)

Bistveni namen te dokumentacije je, da imamo po končani izgradnji in ob začetku uporabe dokumentacijo, ki odraža dejansko stanje objekta. To dokumentacijo uporabljamo v življenjski dobi objekta za potrebe uporabe, vzdrževanja, rekonstrukcij in po potrebi tudi za rušitev (dela) objekta. PID, ki je izdelan po zaključku gradnje (za inženirske objekte največkrat po poteku preizkusnega obratovanja), se (posebej pri inženirskih objektih) v življenjski dobi objekta še dopolnjuje.

PID se lahko v skladu s Pravilnikom izdela na dva načina:

  • Če med gradnjo ni bilo sprememb (glede na PGD), ni potrebno izdelati Vodilne mape, poda se le izjava iz Priloge 5 Pravilnika.
  • Če so pri izgradnji nastale “zakonsko dopustne” spremembe glede na PGD, moramo le te podati v “Zbirnem projektnem poročilu” v Vodilni mapi. V tem poglavju je potrebno natančno navesti, kje vse so spremembe (v katerem načrtu, na kateri strani) in jih tudi utemeljeno obrazložiti.

V obeh primerih lahko posamezne načrte izdelamo na naslednja načina:

  • V podlogo PZI vnesemo vse spremembe, ki so nastale med gradnjo. Z dodatnimi glavami je potrebno jasno označiti, da gre za PID. Pri tem mora biti iz PIDa razvidno, kdo je izdelal PZI.
  • Izdelamo  čistopis vseh načrtov. Čistopis (PID) lahko zahteva Investitor, lahko pa tudi upravni organ.

V obeh primerih je potrebno označiti morebitne spremembe glede na PGD.

OPOMBA:
V praksi je ob zaključku gradnje in vložitvi zahteve za izdajo Uporabnega dovoljenja (posebej to velja za inženirske objekte) težko imeti že izdelan »čistopisni« PID. Zato se v  času, ko zaprosimo za Uporabno dovoljenje, kot PID običajno uporabi kar PZI z vsemi vnesenimi popravki. Takšen dopolnjen PZI pa mora nositi jasne oznake, da gre za PID.

PRIPOROČILO:
V primerih, ko je določeno poskusno obratovanje, je primerno, da se »čistopisni« PID izdela po zaključenem poskusnem obratovanju, saj lahko spremembe nastanejo tudi v času poskusnega obratovanja.

PRIPOROČILO:
Ne glede na to, za kateri primer se v praksi odločite, pa priporočamo, da se vedno izdela “čistopisni” PID in to z Vodilno mapo, kar pomeni, da se v načrtih prikaže res končno stanje (sama zgodovina sprememb ni več potrebna), Vodilna mapa pa nam po vsebini da vpogled v zgrajen objekt.

ZAHTEVA:
V primeru, da se izdela »čistopisni« PID na osnovi PZI in da ga izdelajo drug Projektant, Odgovorni vodja projekta in Odgovorni projektanti, kot tisti, ki so izdelovali PZI, zahtevamo (smiselno je to že zahtevano tudi v Pravilniku), da se na vseh načrtih ohranijo glave izdelovalcev PZI in da se poleg njih dodajo glave izdelovalca PID.
V PID izdelamo popis del s količinami materiala in opreme v takem obsegu, kot je bil v PZI.

Natančno vsebino PID projekta (projhekt izvedenih del) si lahko pogledate na tej povezavi: https://www.pasivnagradnja.com/projekt-izvedenih-del-pid-vsebina-sestava/