Idejni projekt – IDP

Po ZGO-1 in Pravilniku je IDP namenjen izboru najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe. Izdela se le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno (pisno) zahteva Investitor. Pri tem je potreben naslednji KOMENTAR:

Opisan namen IDP v ZGO-1 in Pravilniku je delno zavajajoč.  Za izbiro variante je namreč potrebno poskrbeti že v predhodnih fazah izdelave (projektne) dokumentacije, kot sta Idejne rešitve ali Variantne rešitve. Idejni projekt le podrobnejše prikaže variantno zamisel in v okviru izbrane variante še išče optimume. Časovno gledano se IDP izdela za IDZ. Pri tem se je  potrebno zavedati, da morajo biti vse rešitve v IDP znotraj vseh gabaritov, prikazov priključkov, prikazov tehnologije in namena, kot so bili predstavljeni v IDZ, ki smo jo uporabili za iskanje projektnih pogojev in soglasij. Zato je potrebno v praksi dele IDP izdelati že za potrebe IDZ.
IDP je namenjen investitorju, da si z njegovo pomočjo prvič pridobi realnejše podatke o obsegu projekta in stroških. V praksi se ga izdeluje za obsežnejše in zahtevnejše objekte s področja infrastrukture in za inženirske objekte, manj pa za stavbe, čeprav so deli IDP tudi v tem primeru potrebni (glejte komentar zgoraj), da se z njimi določijo osnove, ki jih je potrebno podati že v IDZ za potrebe pridobitve soglasij za priključitev na infrastrukturo (na primer: prikazi priključkov na infrastrukturo).
IDP je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) tehnična podlaga za izdelavo Investicijskega programa (INP), zato ga investitorji, ki morajo izdelati Investicijski program (INP), potrebujejo (morajo izdelati).
IDP je tudi strokovna podlaga za izdelavo Državnega prostorskega načrta (DPN) in Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) (po že izbrani varianti). Vodilna mapa v IDP zato vsebuje obsežno poglavje o “Lokacijskih podatkih” in zbirno projektno poročilo. V IDP se izdelajo vsi načrti, ki so potrebni glede na vrsto objekta. IDP kot celota poda sliko, kaj bomo gradili, dimenzije konstrukcij in sistemov ter specifikacijo in količino materiala, ki nam omogočata ocenitev stroškov investicije. Take odgovore morajo podati tudi posamezni načrti v obsegu IDP.

PRIPOROČILO:
IDP je tudi podlaga za izdelavo naslednjih faz Projektne dokumentacije (PGD, PZI), zato je primerno, da investitor izvede recenzijo IDP. Pod izrazom recenzija razumemo strokovni pregled projektne dokumentacije (velja za vse vrste projektne dokumentacije). Investitor se zanjo odloči prostovoljno, saj recenzija po ZGO-1 ni predvidena (ne za to ne za ostale vrste projektne dokumentacije).
Priporočamo, da recenzija obsega strokovni pregled skladnosti vsebine projektne dokumentacije s Pravilnikom o projektni dokumentaciji in temi Navodili ter ustreznost in primernost tehničnih rešitev glede na veljavno zakonodajo, tehnične predpise, standarde, dobro inženirsko prakso in Projektno nalogo.
Predlagamo, da investitor recenzijo poveri odgovornim revidentom, ki bodo ali so v fazi PGD izvedli tudi po ZGO-1 obvezno revizijo PGD.
IDP mora podati tudi koncept varstva pred požarom, iz katerega so razvidne:

  • evakuacijske poti,
  • predvideni požarni sektorji,
  • odmiki od stavb,
  • sistemi aktivne in pasivne požarne zaščite,
  • sistemi odvoda dima in toplote ter
  • sistemi požarne vode.

IDP mora imeti popis del s količinami materiala in opreme ter oceno stroškov (z natančnostjo ± 10).
Lahko pa je IDP s svojim popisom del in količinami materiala in opreme že osnova za izdelavo Dokumentacije za razpis (pogost primer pri zahtevnih tehnoloških objektih; kjer se že z IDP določijo osnovne karakteristike in osnovne količine), pri čemer se odda gradbena dela, storitve in opremo po posameznih paketih ali po metodi »ključ v roke«.
Nazivu Idejni projekt v mednarodnem okolju odgovarja naziv “Preliminary design”.