Načrtovanje požarne varnosti

Požarna varnost, kot ena bistvenih zahtev za varnost objekta, v Pravilniku o projektni dokumentaciji ni posebej opredeljena. Dotika se je le zahteva o obvezni vložitvi elaborata (Študije požarne varnosti ali Zasnove požarne varnosti) v projektno dokumentacijo faze PGD.

Načrtovanje požarne varnosti obravnavata dva zakona, in sicer ZGO-1 in Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 71/1993 s spremembami) ter njuni naslednji podzakonski akti in predpisi:

  • Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 28/2005 s spremembami),
  • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/2004 s spremembami) in
  • Tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah.

OPOMBA:
Pogoste spremembe predpisov in časovna neskladnost med izdajo ZGO-1 in zgoraj navedenimi predpisi povzročajo v praksi kar nekaj nejasnosti. Detajlne razlage o tem najdete v »Priročniku o
načrtovanju požarne varnosti«, IZS, 2010.
V teh Navodilih bomo podali le osnovne informacije. Bistveno je razumevanje potrebnosti kontinuiranega procesa načrtovanja požarne varnosti, ki ni omejeno le na izdelavo Študije požarne varnosti (ŠPV) ali Zasnove požarne varnosti (ZPV), ki sta obvezna priloga PGD, in izdelavo Izkaza požarne varnosti stavb (IPV) v fazi PGD in PID.

Požarno varnost je potrebno imeti v vidu v vseh fazah izdelave projektne dokumentacije po ZGO-1:

Požarna varnost v IDZ
Požarno načrtovanje se mora pričeti že v fazi izdelave projektne dokumentacije faze IDZ. Izdela se koncept požarne varnosti in se ga pri stavbah vključi kot posebno poglavje v načrt arhitekture ali v drug načrt, ki opisuje vodilno tehnologijo objekta pri gradbenih inženirskih objektih. Koncept lahko izdela Odgovorni projektant načrta arhitekture oz. drugega načrta, še najbolje pa je, da ga izdela Odgovorni projektant s pooblastilom IZS-PV za načrtovanje požarne varnosti (OP-PV).

Požarna varnost v IDP
Za to fazo veljajo isti principi, kot je zapisano za fazo IDZ.

Požarna varnost v PGD
Za objekte, za katere je to predpisano, se izdela ŠPV. ŠPV se izdela za požarno zelo zahtevne objekte. (Pozor: ločevati je potrebno med pojmom »objekt« in pojmom »stavba«!). ŠPV lahko izdela le Odgovorni projektant s pooblastilom IZS-PV za načrtovanje požarne varnosti (OP-PV).
Za požarno zahtevne stavbe (PZS) in požarno manj zahtevne stavbe (PMZS) se izdela Zasnovo požarne varnosti (ZPV). ZPV lahko za požarno zahtevne stavbe izdela le Odgovorni projektant s pooblastilom IZS-PV za načrtovanje požarne varnosti (OP-PV), za požarno manj  zahtevne stavbe pa Odgovorni projektant katerekoli stroke.
Tako za ŠPV kot za ZPV pa velja, da se jo izdeluje kontinuirano, t.j. v celotnem času izdelave PGD, ob sodelovanju Odgovornih projektantov vseh načrtov. Na začetku se na osnovi konceptov požarne varnosti, podanih v projektni dokumentaciji faze IDZ in IDP poda smernice in zahteve, ki jih morajo Odgovorni projektanti implementirati v posameznih načrtih. Ob koncu izdelave PGD pa se v Izkazu požarne varnosti stavbe opiše dejanske ukrepe, ki so predvideni na osnovi podanih zahtev in smernic. Izkaz izdela Odgovorni projektant, ki je izdelal ŠPV ali ZPV.

PRIPOROČILO:

Izkaz požarne varnosti je eksplicitno zahtevan le za stavbe, za ostale objekte pa ne. (Za ostale objekte je v predpisu predložen formular tudi neprimeren). Priporočamo izdelavo smiselnega Izkaza tudi za druge objekte.
Za zahtevne objekte po ZGO-1 se opravi  revizijo, ki zajema tudi revizijo ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti, kot ene izmed bistvenih zahtev za varno uporabo objekta.
Revidira se posamezne načrte in skladnost rešitev s ŠPV. Pri požarno zahtevnih stavbah, ki sodijo med zahtevne objekte po ZGO-1, pa je potrebno izvesti tudi revizijo ZPV in pregled upoštevanja požarno varnostnih ukrepov v vseh načrtih.

Požarna varnost v PZI
V kolikor pride v PZI do sprememb rešitev požarne varnosti iz PGD, ki pa ne zahtevajo spremembe PGD in pridobitve novega gradbenega dovoljenja, ali se v PZI detajlneje obdelajo načelne rešitve iz PGD, se v posameznem načrtu PZI izdela poglavje, v katerem se opiše spremembe, poda argumente za spremembe in potrebne izračune. Pri tem sodeluje Odgovorni projektant, ki je izdelal ŠPV ali ZPV.

Požarna varnost v PID
V posameznih načrtih PID se prikaže dejansko izvedene rešitve. V PID se opozori tudi na morebitna odstopanja od rešitev iz PGD. Izdela se Izkaz požarne varnosti za zgrajen objekt, ki je del Izjave o zanesljivosti objekta, kot sestavnega dela vloge za pridobitev Uporabnega dovoljenja. V primerih, ko je prišlo do odstopanj od rešitev, podanih v ŠPV ali ZPV, izdelani v fazi PGD, se Izkazu priloži potrebne obrazložitve. Izkaz izdela Odgovorni projektant, ki je izdelal ŠPV ali ZPV.