Elaborati v projektni dokumentaciji

Med elaborate se uvršča dokumentacija, ki je v raznih fazah izdelave Projektne dokumentacije izdelana kot strokovna podlaga oziroma vhodni podatek za izdelavo Projektne dokumentacije ali je njena priloga. Elaborate (mednje se uvrščajo tudi “načrti”, “študije”, “zasnove”) praviloma zahtevajo drugi “tehnični predpisi” in le posredno tudi ZGO-1.
Tako smo pri vsebini PGD in PZI navedli vrsto elaboratov, ki so obvezni. Elaborate izdelujejo izdelovalci elaboratov, kar pomeni, da to niso nujno Projektanti in Odgovorni projektanti. Nekatera zakonodaja, na primer Pravilnik o študiji požarne varnosti in Pravilnik o geodetskem načrtu, predpisujeta pogoje za izdelovalca elaborata,  druge tega ne predpisujejo. Zato za elaborate ne veljajo zahteve, ki so v Projektni dokumentaciji, skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, podane za izdelavo posameznih Načrtov (oblika, sestava, podpisovanje).
Običajno drugi tehnični predpisi, večinoma v povezavi z elaborati, zahtevajo tudi izdelavo posameznih “Izkazov”, ki so obvezna priloga PGD in PID. Tu gre za skrajšan prikaz neke projektno predvidene rešitve (na primer: Izkaz požarne varnosti, Izkaz energetskih karakteristik stavb), ki se jo običajno po končani gradnji preveri, pri  čemer je Izkaz sestavni del Izjave o zanesljivosti objekta in vloge za izdajo uporabnega dovoljenja.