Projekt za izvedbo (PZI) mora imeti prikazane vse rešitve in detajle, ki omogo?ajo gradnjo, spuš?anje v obratovanje in kasneje tudi izdelavo PID, ki je dokumentacija vezana na obratovanje objekta v življenjski dobi. V osnovni zahtevi se dopolnjujejo posamezni na?rti iz PGD.

Na?ini izdelave so lahko razli?ni:

 • ali se izdela le dopolnitve PGD in se sklicuje na osnove iz PGD (to je obi?ajno pri izra?unih, ?e ni sprememb glede na tisto, ker je bilo v PGD),
 • ali se izdela kompleten PZI, ki povzame ali ponovi tudi rešitve iz PGD.

Izbira na?ina je precej odvisna od vrste na?rta; za na?rte instalacij in opreme priporo?amo, da se izdela PZI kot celovit projekt, ki ponovi in nadgradi PGD). Tak na?in je pravzaprav nujen, kadar je Projektant PZI drug, kot je bil projektant PGD.

Glede »Zbirnega prikaza instalacij« glejte opombo pri PGD.

0 VODILNA MAPA

Vodilna mapa vsebuje naslovno stran s klju?nimi podatki o projektu ter podatke o izdelovalcih projekta

PRIPORO?ILO:

Poleg teh osnovnih zahtev Pravilnika pa priporo?amo, da se v Vodilno  mapo vloži še:

 • Kazalo celotnega projekta in
 • Kratko zbirno projektno poro?ilo, v katerem se na kratko prikaže celoto, ker je sicer izgubljena in razdrobljena po posameznih na?rtih. To se lahko nadomesti tudi z opisom v na?rtu, ki predstavlja vodilno tehnologijo stavbe (obi?ajno na?rt arhitekture).

SPLOŠNO K NA?RTOM:

Vsak Na?rt ima:

 • Naslovno stran (0.1) s klju?nimi podatki o na?rtu, Projektantu, odgovornemu projektantu (OP) in odgovornemu vodji projekta (OVP) (Priloga 6 Pravilnika),
 • Kazalo vsebine na?rta (0.2).

PRIPORO?ILO:

Pravilnik ne predvideva, da bi se v vsak na?rt vložilo tudi Kazalo vsebine projekta, ki je sicer predvideno kot obvezna sestavina Vodilne mape. Predvsem pri obsežnejših projektih, pri katerih so posamezni na?rti vloženi v posamezne mape ali pa je en na?rt celo vložen v ve? map, priporo?amo, da se tudi v vsako mapo Na?rtov vloži 0.3 Kazalo vsebine projekta.

V PZI je velika verjetnost, da se bo znotraj na?rta ene stroke pojavila potreba po razdelitvi le tega na posamezne  (delne) na?rte  (po sistemih, delih objekta ali obravnavani tematiki).

PZI je lahko sestavljen tudi iz delavniških ali tovarniških na?rtov,  ki so jih izdelali dobavitelji opreme ali gradbenih elementov. V takem primeru je potrebne te na?rte pregledati, vsak OP pa z žigom in podpisom jam?i za skladnost s celotno Projektno dokumentacijo.

Posamezne dele na?rtov PZI se lahko izdela tudi posami?no (npr. posamezne risbe). V takem primeru morata vsak dokument podpisati in žigosati OVP in OP.

1 NA?RT ARHITEKTURE

Obvezna vsebina na?rta arhitekture po Pravilniku o projektni dokumentaciji:

Na?rt vsebuje sistemati?no urejene sestave grafi?nih prikazov in opisov, s katerimi se dolo?ijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehni?ne zna?ilnosti nameravane gradnje in s pomo?jo katerih je mogo?e skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to dolo?eno s posebnimi predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir. Natan?nost merila, v katerem morajo biti izdelane risbe v posameznem projektu, mora omogo?iti uresni?itev namena, zaradi katerega se posamezna vrsta projekta izdeluje.

Na?rt arhitekture ima:

 • Naslovno stran,
 • Kazalo vsebine projekta,
 • Tehni?no poro?ilo,
 • Risbe.

V PZI lahko odgovorni projektant uporabi posamezne sestavine (npr. risbe, bistvene izra?une, analize) na?rtov PGD ali se nanje samo sklicuje, pri ?emer mora jasno in natan?no ozna?iti, v katerem delu PGD se te sestavine nahajajo.

Sestavni del na?rtov so lahko tudi delavniški in drugi tovarniški na?rti, ?e je to potrebno za izvedbo gradnje, vendar jih mora v tem  primeru podpisati in žigosati odgovorni projektant posameznega na?rta, pri ?emer mora biti jasno in natan?no ozna?eno, h kateremu na?rtu pripadajo.

Tehni?no  poro?ilo na?rtov mora vsebovati zahteve za lastnosti gradbenih materialov, kot so opredeljeni v predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in na?ina njihove vgradnje. Tehni?no poro?ilo vsebuje tudi popis koli?in materiala in opreme.

Risbe na?rtov, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih zna?ilnosti nameravane gradnje, vsebujejo zlasti:

 • Risbe, sheme in detajle gradbenih in obrtniških del,
 • Risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,
 • Risbe notranje in zunanje ureditve objekta.

1. Tehni?no  poro?ilo

Tehni?no poro?ilo obsega:

 • Splošne opombe, navodila in opozorila glede uporabe na?rta,
 •  Arhitekturne zna?ilnosti predvidene gradnje:
  • Splošni podatki arhitekturne zasnove z opisom usklajenosti s projektno nalogo,
  • Opis lokacije in zemljiš?a,
  • Opis namembnosti celote,
  • Opis funkcionalne zasnove (programska zasnova po etažah, opis komunikacij),
  • Gradnja brez arhitektonskih ovir,
  • Opis zunanje ureditve,
  • Opis prometne ureditve,
 • Posebne zahteve naro?nika v zvezi z izvajanjem del,
 • Tehni?ne zna?ilnosti predvidene gradnje:
 • Gradbene izvedbe:
  • Opis rušitvenih in odstranjevalnih del,
  • Opis stati?ne sanacije in posegov v obstoje?o konstrukcijo objekta,
  • Opis zemeljskih del,
  • Opis betonskih in armiranobetonskih del,
  • Opis zidarskih del,
  • Opis kanalizacije,
 • Obrtniške izvedbe:
  • Opis montažnih konstrukcij,
  • Opis izvedbe toplotne izolacije objekta,
  • Opis izvedbe zvo?ne izolacije objekta,
  • Opis notranjih predelnih sten,
  • Opis stavbnega pohištva,
  • Opis instalacijskih del,
  • Opis zra?nega tesnjenja stavbe,
  • Opis dimnikov, prezra?evalnih loput, naprav za odvod dima,
  • Opis finalnih obdelav,
  • Opis dvigal,
 • Zunanja ureditev (podrobnejši opis se izdela kadar zunanja ureditev ni podrobneje obdelana v lo?enem na?rtu):
  • Priprava in (pre)oblikovanje terena,
  • Opis tlakovanja,
  • Opis odvodnjavanja,
  • Opis zazelenitve,
  • Zunanja ureditev,
 • Sestave konstrukcijskih sklopov:
  • Sestava horizontalnih konstrukcij,
  • Sestava vertikalnih konstrukcij,
  • Obloge,
  • Tabele (prostorov, površin, zaklju?nih obdelav),
  • Popis gradbeno obrtniških del. Ocena stroškov po postavkah se izdela le po dodatnem oz. posebnem naro?ilu naro?nika.

 2. Risbe

Risbe obsegajo:

 • Ureditvena situacija    merilo  1:500
 • Vsi tlorisi stavbe (temelji s kanalizacijo, vse etaže, strehe) z vsemi vnesenimi podatki za vgradnjo inštalacijskih sistemov ( preboji in podobno)      merilo  1:50 (1:100)
 • Vsi prerezi, ki so potrebni za celovit pregled objekta        merilo  1:50 (1:100)
 • Sheme in detajli izvedbe, ki so potrebni za izvedbo objekta tako, da se objekt lahko gradi brez dopolnitev projektne dokumentacije     merilo 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:1
 • Fasade stavbe    merilo 1:50 (1:100)

2 NA?RT KRAJINSKE ARHITEKTURE

1. Tehni?no  poro?ilo

Tehni?no poro?ilo obsega:

Podroben opis celostne zunanje ureditve s podrobnimi opisi posameznih ureditve oz. posameznih elementov ureditve (programska zasnova, oblikovalske zahteve, podrobne tehni?ne zahteve), opis odnosov do okolice in potrebnih posegov v okolico zaradi predvidenega posega (priklju?ki na infrastrukturo, odnosi do okolice, …), opis predvidenih vplivov na okolje, ukrepi požarnega varstva in varstva ter zdravja pri uporabi.

Opisane morajo biti zahteve za lastnosti gradbenih materialov, kot so opredeljeni v predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet in opis mesta in na?ina njihove vgradnje ter vse lastnosti zasaditvenih elementov in opis mesta in na?in njihove zasaditve.

Navedba temeljnih predpisov, na podlagi katerih je izdelan na?rt krajinske arhitekture.

Na koncu tehni?nega poro?ila mora biti natan?en popis koli?in gradbenega in saditvenega materiala in opreme ter potrebnih gradbenih in vrtnarskih del za izvedbo ureditve. Ocena stroškov po postavkah se izdela le po dodatnem oz. posebnem naro?ilu naro?nika.

2. Risbe

Risbe obsegajo:

 • Celovito novo ureditveno situacijo (umestitev objekta in celostna zunanja ureditev: dovozi, dostopi, parkirne površine, druge utrjene površine, zelene površine, površine za zbiranje odpadkov, idr.) – tloris, merilo odvisno od velikosti obmo?ja in od problemov, ki jih je glede na okolico potrebno urejati oz. reševati. Minimalno merilo je 1:500.
 • Materialno obdelavo (utrjene površine, robni?enja, idr.) in urbano opremo – tloris, merilo odvisno od velikosti obmo?ja in od ureditev, ki jih je potrebno prikazati, ipd.. Minimalno merilo je 1:200.
 • Zasaditveni na?rt – tloris, merilo je odvisno od velikosti obmo?ja in od ureditev, ki jih je potrebno prikazati, ipd.. Minimalno merilo je 1:200.
 • Situacije pre?nih sklonov in odvodnjavanja – tloris, merilo je odvisno od velikosti obmo?ja in od ureditev, ki jih je potrebno prikazati, ipd.. Minimalno merilo je 1:200.
 • Vse potrebne detajle ureditev (gradbeni, zasaditveni) – tlorisi, prerezi, …, merilo je odvisno od posameznega detajla in tehni?nih elementov, ki jih je potrebno prikazati.
 • Pre?ne  in  vzdolžne  prereze  terena  –  število  prerezov  je  odvisno  od  zahtevnosti  terena  in predvidenega posega, merilo je odvisno od velikosti obmo?ja, od problemov, ki jih je glede na okolico potrebno urejati oz. reševati. Minimalno merilo je 1:200.

 

3 NA?RTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NA?RTI

OPOMBA:

Za razporeditev in števil?enje na?rtov »3 Na?rta gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni na?rti« glejte poglavje 3.2 Uvodnega dela teh Navodil, kot tudi navedbe v poglavju o IDP (stran 10).

 3/1 NA?RT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

 1. Tehni?no  poro?ilo

Tehni?no poro?ilo obsega:

1.1 Tehni?ni  opis

 • Opis objekta – splošno; v njem se poda povzetek projektne naloge, opiše opiše posebnosti PGD in na?in izdelava PZI, glede na PGD, glavne lastnosti gradbene konstrukcije – stati?ni sistem, konstrukcijski materiali medetažnih konstrukcij in vertikalnih nosilnih elementov ter opis temeljenja,
 • Dilatacijske enote z opisom globalne potresne zasnove,
 • Zasnova – stati?ni sistem:
  • Ra?unski pristop – kratek opis metode izra?una oz. ra?unskega modela,
  • Medetažne konstrukcije – rastri oz. glavni razponi, elasti?ni in kon?ni pomiki, posebni ukrepi za prepre?itev razpok in povesov (morebitna nadvišanja, prednapetja, …), lastne frekvence, zagotavljanje sovprežja, opis armiranja oz. materiala za armiranje, opis glavnega konstrukcijskega materiala, dimenzije in kvaliteta jeklenih oz. lesenih nosilcev, dimenzije medetažnih konstrukcij,
  • Vertikalne konstrukcije – rastri, uklonske in etažne višine, zagotavljanje duktilnosti pri potresnih obremenitvah, predvidene dimenzije in oblike prerezov, posebne zahteve za izvedbo,
  • Temeljenje – opis plitvega oz. globokega temeljenja, sistemi za zagotavljanje vodotesnosti, predvideni posegi v talno vodo, predvideni posedki objekta, predvidene dimenzije in material plitvega oz. globokega temeljenja,
  • Varovanje gradbene jame – opis karakteristik zemljine po plasteh, prisotnost talne vode, na?in varovanja gradbene jame, material oporne konstrukcije (piloti, jet grouting, diafragma, jeklene zagatnice, …), material morebitnega sidranja (za?asna, trajna geotehni?na sidra, pasivna sidra, …), povezovalni elementi, upoštevane obtežbe, metode izra?una,
 • Obtežba – – opis vseh obtežb, ki delujejo na objekt:
  • Stalna obtežba,
  • Spremenljiva obtežba:
   • Koristna obtežba,
   • Lahke predelne stene,
   • Druge vertikalne spremenljive obtežbe:
   • Obtežba s snegom,
   •   Obtežba z vetrom,
   • Potresna obtežba – uporabljen projektni pospešek temeljnih tal, klasifikacija tipa temeljnih tal, elasti?ni in projektni spekter z upoštevano redukcijo potresnih sil, metoda izra?una potresne odpornosti (metoda sil, modalna analiza, nelinearna analiza, …)
   • Vpliv teorije drugega reda,
   • Ostale obtežbe dolo?ene z veljavnimi standardi in pravilniki ali zakoni oz. zahtevami investitorja,
 • Pomiki – mejno stanje uporabnosti,
 • Zagotavljanje požarne varnosti v skladu s ŠPV ali ZPV in PGD,
 • Zagotavljanje požarne odpornosti glavnih konstrukcijskih elementov lo?eno po materialu (armiran beton, jeklo, les, ostalo),
 • Uporabljen material,
 • Pogoji vgradnje posameznih materialov:
  • Armirani  beton:  vidni  betoni,  vodotesni  betoni,  dodatki  k  betonom,  posebne  zahteve  za podpiranje v ?asu gradnje, …,
  • Jeklo: pogoji za zvare, pogoji za vijake, peskanje, proti korozijski opleski, …,
  • Les: impregnacija, vlažnost, trdnostni razred, gr?avost, vezna sredstva, …,
 • Monitoring objekta: dolo?itev pozicije reperjev, meritve posedkov in premikov konstrukcije med gradnjo, dolo?itev obdobja in periode periodi?nih meritev, …,
 • Opis posebnih tehnologij: prednapeti beton, sovprežne konstrukcije, dolo?itev nestandardnega stikovanja armaturnih palic, pogoji za Hi-bond, pogoji za geotehni?na sidra,
 • Dolo?itev testiranj: zveznost pilotov, SPT testi, DOT testi pilotov, stati?na nosilnost pilotov, testna sidra, zbitost temeljnih tal, zbitost tamponov,
 • Dolo?itev kontrol na jeklenih in lesenih konstrukcijah: kontrole zvarov (UZ, rentgen…), debeline opleskov,
 • Uporabljeni standardi,
 • Uporabljena programska oprema,
 • Ukrepi varstva in zdravja pri uporabi.

V tehni?no poro?ilo se priloži kopijo geološko – geomehanskega poro?ila ali izvle?ek glavnih karakteristik temeljnih tal in predlagani pogoji temeljenja, v kolikor je geološko – geomehansko poro?ilo preobsežno.

 1.2 Stati?ni  ra?un

Stati?ni ra?un se priloži samo za tiste detajle, ki v fazi PGD niso bili prera?unani oz. dimenzionirani, vklju?no z elementi zunanje ureditve (podesti, nadstreški, svetlobniki, klopi, …).

V PZI je potrebno dimenzijsko dolo?ene nosilne konstrukcijske elemente prikazati tako, da je mogo?a njihova izvedba na gradbiš?u. Potrebno je prikazati vse dimenzije armiranobetonskih elementov konstrukcije, preboje za prehod instalacij (z dimenzijami in opisom, za katero instalacijo so potrebni), armaturne  palice  in  armaturne  mreže,  dispozicijski  prikaz  jeklene  konstrukcije  oz.  posameznih sklopov, delavniške na?rte jeklenih (lesenih, aluminijastih, …) konstrukcij s prikazom vseh odreznih dolžin. Potrebno je prikazati kvaliteto vseh vgrajenih materialov – beton, armatura, jeklo, les, aluminij,…  .  Vse  elemente  je  potrebno  grafi?no  prikazati  v  obliki  opažnih,  armaturnih,  dispozicijskih, delavniških na?rtov, ki so usklajeni z arhitekturo in stati?nim ra?unom. Potrebno je natan?no navesti v katerem delu PGD se nahajajo izra?uni, ki jih PZI ni ponavljal ali dopolnjeval.

1.3. Popis del in materiala

Popis del in materialov se za celoto gradbenih in obrtniških del obi?ajno poda v na?rtu arhitekture. ?e na?rta arhitekture ni, se oceno poda v na?rtu gradbenih konstrukcij. Ocena stroškov po postavkah se izdela le po dodatnem oz. posebnem naro?ilu naro?nika.

2. Risbe

Na?rt gradbenih konstrukcij:

 • Dispozicijski na?rt pilotov,
 • Armaturni na?rti pilotov,
 • Opažni na?rti vseh armirano-betonskih konstruktivnih elementov,
 • Armaturni na?rti vseh armirano-betonskih konstruktivnih elementov,
 • Dispozicijski na?rt jeklene (lesene, aluminijaste, ,…) konstrukcije oz. posameznih sklopov,
 • Delavniški na?rti vseh jeklenih (lesenih, aluminijastih, …) konstruktivnih elementov,
 • Na?rti montaže konstrukcije,
 • Na?rti konstruktivnih elementov zunanje ureditve.

Varovanje gradbene jame:

 • Situacija obravnavanega obmo?ja z vrisanimi komunalnimi vodi in morebitnimi prestavitvami,
 • Tloris z vrisanimi konstruktivnimi elementi varovanja,
 • Dispozicijski na?rt sider,
 • Faznost izkopov,
 • Prerezi,
 • Armaturni na?rti armirano-betonskih konstruktivnih elementov,
 • Delavniški na?rti jeklenih konstruktivnih elementov.

 

3/2 NA?RT VODOVODNEGA PRIKLJU?KA

OPOMBA:

Na?rt vodovodnega priklju?ka se izdela, ?e sodi izvedba (graditev) vodovodnega priklju?ka v okvir izgradnje stavbe.

 1. Tehni?no  poro?ilo

1.1 Tehni?ni  opis

Splošno, osnove za projektiranje, povzetek projektne naloge, izvedba, ukrepi požarnega varstva in varstva ter zdravja pri uporabi, dolo?itev hidrantne mreže ali hidrantnega priklju?ka.

Nivo obdelave poro?ila in grafi?nega dela mora biti takšen, da jasno in razumljivo prikaže, na?in priklju?itve objekta na javni vodovod.

 1.2 Dimenzioniranje priklju?ka

Dolo?itev  pretoka,  profila  (dimenzija)  vodomera,  izra?un  tlaka  na  lokaciji  vodomernega  mesta, dolo?itev dimenzije in materiala priklju?ka (izdela se ponovno ali se citira PGD).

1.3. Popis del in materiala

Izdela  se  popis  materiala  in  del.  Ocena  stroškov  po  postavkah se  izdela  le  po  dodatnem  oz. posebnem naro?ilu naro?nika.

2. Risbe

Grafi?ni prikaz priklju?kov na komunalni vod, vsebuje to?ko priklju?itve na obstoje?o infrastrukturo, mesto priklju?itve na objektu in traso poteka priklju?ka, njegovo kapaciteto oziroma dimenzijo ter seznam zemljiških parcel preko katerih priklju?ki potekajo.

 • Pregledna situacija na katastru javnega vodovoda v merilu 1:5000,
 • Situacija s prikazano traso priklju?ka v merilu 1:500,
 • Vzdolžni profil v merilu 1:100/100,
 • Detajl vodomernega mesta v merilu 1:20,
 • Detajl priklju?ka na javni vodovod,
 • Karakteristi?ni prerez izkopa/zasipa.

 

3/3 NA?RT KANALIZACIJSKEGA PRIKLJU?KA

OPOMBA:

Na?rt kanalizacijskega priklju?ka se izdela, ?e sodi izvedba (graditev) kanalizacijskega priklju?ka v okvir izgradnje stavbe.

 1. Tehni?no  poro?ilo

1.1 Tehni?ni  opis

Splošno, osnove za projektiranje, povzetek projektne naloge, izvedba, ukrepi varstva ter zdravja pri uporabi, spremembe glede na PGD. Navesti, kaj je veljavno iz PGD, ?e se ne ponovi v celoti.

Nivo obdelave poro?ila in grafi?nega dela mora biti takšen, da jasno in razumljivo prikaže, na?in priklju?itve objekta na javno kanalizacijsko omrežje ali uporabo lastne ?istilne naprave.

 1.2 Dimenzioniranje priklju?ka

Izra?un koli?ine komunalnih odpadnih vod, izra?un koli?ine padavinskih odpadnih vod z utrjenih površin, izra?un koli?ine padavinskih vod iz strešin. Dolo?itev dimenzije priklju?ka na osnovi izra?unov koli?in in dolo?itev materiala priklju?ka. Izra?un lastne ?istilne naprave, ?e jo stavba glede na na?in komunalnega priklju?evanja potrebuje.

 1.3 Popis del in materiala

Izdela  se  popis  materiala  in  del.  Ocena  stroškov  po  postavkah se  izdela  le  po  dodatnem  oz. posebnem naro?ilu naro?nika.

 2. Risbe

Grafi?ni prikaz priklju?kov na komunalni vod, vsebuje to?ko priklju?itve na obstoje?o infrastrukturo, mesto priklju?itve na objektu in traso poteka priklju?ka, njegovo kapaciteto oziroma dimenzijo ter seznam zemljiških parcel preko katerih priklju?ki potekajo.

 • Pregledna situacija na katastru javnega kanala v merilu 1:5000,
 • Situacija z vrisanimi priklju?ki (odpadni, meteorni) v merilu 1:500,
 • Vzdolžni profil kanala za odpadno vodo v merilu 1:100/100,
 • Vzdolžni profil kanala za padavinsko vodo v merilu 1:100/100,
 • Detajli (peskolovi, lovilci olja, revizijski jaški).

V primeru lastne ?istilne naprave še:

 • Situacija ?istilne naprave v merilu 1:100,
 • Detajli ?istilne naprave.

 

3/4 NA?RT CESTNEGA PRIKLJU?KA

 1. Tehni?no  poro?ilo

1.1 Tehni?ni  opis

 • Splošno,
 • Tehni?ni podatki:
  • Zgornji ustroj,
  • Zahteve za vgrajene bituminizirane zmesi in zmesi kamnitih zrn,
  • Višinska rešitev,
   • Prometna ureditev,
   • Opis prometne signalizacije,
   • Tabela vertikalne prometne signalizacije,
   • Tabela horizontalne prometne signalizacije,
  • Ureditev odvodnjavanja,
  • Opis komunalnih vodov,
 • Pogoji izvedbe:
 • Pogoji vgradnje posameznih gradbenih materialov,
 • Pogoji dostave materialov,
 • Pogoji izvedbe posameznih detajlov.

1.2. Popis del in materiala

Izdela  se  popis  materiala  in  del.  Ocena  stroškov  po  postavkah se  izdela  le  po  dodatnem  oz. posebnem naro?ilu naro?nika.

 2. Risbe:

Risbe obsegajo:

 • pregledno situacijo s katastrom in mejo obdelave,
 • gradbeno situacijo,
 • višinsko situacijo,
 • zakoli?bena situacija tlakovanih in povoznih površin ter robnikov, meteorne kanalizacije,
 • vzdolžne profile priklju?ne ceste, voznih poti in zunanje ureditve,
 • karakteristi?ne pre?ne profile,
 • pre?ne profile priklju?ne ceste in zunanje ureditve,
 • situacijo prometne ureditve s tabelo vertikalne prometne signalizacije,
 • situacijo zunanje ureditve,
 • hidravli?no situacijo odvodnjavanja s prispevnimi površinami,
 • situacijo meteorne kanalizacije,
 • vzdolžne profile meteorne kanalizacije,
 • detajlni zbirnik komunalnih vodov s prikazom križanj,
 • prometno ureditev v garažnih prostorih,
 • vse potrebne detajle.

4 NA?RT ELEKTRI?NIH INSTALACIJ IN OPREME

OPOMBA:

Razdelitev na posamezne (delne) na?rte je odvisna od obsežnosti posameznih sistemov.

OPOMBA:

Sistemi za posamezne vrste stavb, njihova obvezna ali opcijska obdelava (skladno s projektno nalogo)

4/1 TRANSFORMATORSKA POSTAJA

Izdela se ga po potrebi (?e se transformatorska postaja gradi v sklopu projekta stavbe).

PRIPORO?ILO:

Priporo?amo, da  se  na?rt transformatorske postaje izdela/izda v  posebni mapi (na?rtu z lo?eno oznako, npr. 4/1) zaradi potrditve na elektrodistribucijskem podjetju.

Namesto na?rta Transformatorska postaja (v primeru, da je pri stavbi ni) se lahko, glede na zahteve distribucije, izdela, tudi lo?en na?rt »4/1 Priklju?ek na distribucijsko omrežje«.

 1. Tehni?no  poro?ilo

Tehni?no poro?ilo obsega:

1.1 Tehni?ni  opis

 • plošno, ugotovitve iz izdelanega PGD, povzetek projektne naloge, pogoji distributerja elektri?ne energije,
 • Upoštevanje predpisov in standardov,
 • Lokacija transformatorske postaje in razpored opreme,
 • SN dovodi in vklju?itev v distribucijsko omrežje,
 • NN odvodi za napajanje porabnikov,
 • SN in NN celice,
 • Meritve elektri?ne energije,
 • Zaš?ita pred nevarnostmi delovanja elektri?nega toka,
 • Zaš?ita pred delovanjem strele (kadar je TP lo?en objekt).

1.2 Izra?uni

PRIPORO?ILO:

Lahko se citira veljavne izra?une iz PGD, a priporo?amo, da se izra?uni ponovijo v celoti. Tehni?ni izra?uni so lahko tudi v posameznem poglavju, ki obravnava posamezen podsistem.

Izvedejo se:

 • Izra?un mo?i in števila transformatorjev,
 • Izra?un kratkih stikov,
 • Izra?un kompenzacije jalove energije in opis (?e je predmet transformatorske postaje),
 • Dimenzioniranje naprav in opreme na preobremenitve in kratke stike,
 • Izra?un hlajenja transformatorjev,
 • Izra?un  ozemljitve  (temeljske  ozemljitve,  ozemljilo  v  obliki  zanke,  mrežasto  ozemljilo)  z upoštevanjem projektnih pogojev elektro distribucijskega podjetja,
 • Izra?uni  vezani  na  zaš?ita  pred  delovanjem  strele  (LPS),  kadar  je  transformatorska postaja samostojen objekt.

 1.3 Popis materiala in del

Popisi so razdeljeni na poglavja, v katerih so ovrednoteni posamezni deli transformatorske postaje (SN celice, NN celice, transformatorji z opremo v transformatorskih boksih, kompenzacija jalove energije, kabli, meritve elektri?ne energije, ozemljitve, zaš?itna oprema).

Ocena stroškov po postavkah se izdela le po dodatnem oz. posebnem naro?ilu naro?nika.

2. Risbe

Risbe obsegajo:

 • Blok shemo ali enopolno shemo elektroenergetskega napajanja porabnikov v poslovnem objektu, in sicer mrežni del ter rezervno napajanje z DG kompletom in UPS sistemom, kadar je to zahtevano,
 • SN in NN celice (enopolne sheme, vezalne in krmilne sheme, zaš?ita, signalizacija, meritve tokov, napetosti, mo?i, izgled celic, spon?ne letve, daljinski nadzor in upravljanje),
 • Meritve elektri?ne energije (vezalne sheme, izgled omare, spon?ne letve),
 • Kompenzacijo jalove energije (enopolne sheme, vezalne sheme, zaš?ita, meritve, signalizacija, regulacija jalove energije, izgled omare),
 • Enopolno shemo priklju?itve DG kompleta in UPS sistema,
 • Vezalne sheme povezav mreža, DG, UPS sistem in avtomatski preklopi mreža/DG/UPS sistem,
 • Tloris  in  prerez  TP  (DG  kompleta,  UPS  sistema  z  vrisano  opremo  –  ?e  je  del  objekta transformatorske postaje),
 • Ozemljitve transformatorske postaje,
 • Zaš?ito pred delovanjem strele (LPS), kadar je transformatorska postaja samostojen objekt, in to zahtevajo predpisi.

 

4/2 SISTEMI ELEKTRI?NIH INŠTALACIJ

OPOMBA:

Naslov na?rta/ov se prilagodi vsebini.

Opisani sistemi so lahko obravnavani kot poglavja v enem skupnem ali ve? lo?enih na?rtih.

Podane vsebine so vezane tako na minimalno obvezno vsebino, kot na opcije, ki izvirajo iz zahtevnosti stavbe in posebnih zahtev investitorja.

Praviloma se obdela vse sisteme, ki so bili obdelani v PGD. Lahko se kakšen sistem doda (kasnejša zahteva Investitorja). Izlo?itev kakšnega sistema, ki je bil obdelan v PGD (?e je bil tam ozna?en z opcijsko uporabo), pa mora biti argumentirana.

Vsi sistemi morajo biti usklajeni s projektom PGD, z zahtevami Študije požarne varnosti (ŠPV) oz. Zasnove požarne varnosti (ZPV), kar projektant potrdi z navedbo številke elaborata v na?rtu.

Sistemi, ki po zakonu o Zasebnem varovanju sodijo tudi v na?rt tehni?nega varovanja, se priporo?eno izdelajo v posebni mapi, ki je lahko zaupne narave.

1. Tehni?no  poro?ilo

Tehni?no poro?ilo obsega:

1.1 Tehni?ni  opis

 • Splošni del (povzetek projektne naloge, posebne zahteve in rešitve iz PGD, na?in izvedbe PZIglede na obdelano v PGD),
 • Upoštevanje predpisov in standardov,
 • Izvedba inštalacij in napajanja,
 • Zaš?ita pred elektri?nim udarom,
 • Sistem napajanja in izena?itve potenciala (glavna in dopolnilna izena?itev potenciala),
 • Na?in ozna?evanja,
 • Ozemljitev objekta,
 • Sistemi zaš?ite pred delovanjem strele (LPS),
 • Zunanji vplivi na inštalacijo (vlaga, voda, prah, vro?ina in potrebne mere),
 • Upoštevanje ukrepov požarnega varstva,
 • Upoštevanje ukrepov varstva in zdravja pri uporabi.

 1.2 Izra?uni

PRIPORO?ILO:

Lahko se citira veljavne izra?une iz PGD, a priporo?amo, da se izra?uni ponovijo v celoti. Tehni?ni izra?uni so lahko tudi v posameznem poglavju, ki obravnava posamezen podsistem.

Izra?uni obsegajo:

 • Dimenzioniranje elektri?nih inštalacij in naprav,
 • Izra?un inštaliranih in koni?nih mo?i objekta,
 • Zaš?ito pred elektri?nim udarom,
 • Izra?un padcev napetosti,
 • Izra?une osvetljenosti za splošno in varnostno razsvetljavo,
 • Izra?un ozemljitve,
 • Izra?un zaš?itnega nivoja LPS sistema in ocene tveganja,
 • Izra?un ponikalne upornosti ozemljila.

V na?rt se vložijo metode izra?unov in rezultati izra?unov.

1.3 Popis materiala in del

Popisi so razdeljeni na poglavja, v katerih so ovrednoteni posamezni deli na?rta, ki nastopajo v objektu (svetilke, inštalacijski material, elektro omare, sistem grelnih kablov, strelovodna inštalacija, zunanja ureditev, sistem za ozvo?enje, elektri?ne ure, javljanje požara, IKS sistem, video nadzor, detekcija plinov, javljanje vloma, kontrola pristopa, govorne naprave, garažni parkirni sistem itd.).

Ocena stroškov po postavkah se izdela le po dodatnem oz. posebnem naro?ilu naro?nika.

2. Risbe

Glede na uporabljene vrste inštalacij obsegajo risbe:

 • Legendo simbolov,
 • Izena?itve potencialov,
 • Vezave inštalacij,
 • NN priklju?ek objekta (legenda komunalnih vodov, blok shema napajanja, križanja s komunalnimi vodi, kabelski jaški, trasa kabelske kanalizacije),
 • Blok shemo ali pregledno enopolno shemo razvoda napajanja v objektu (napajanje iz mreže, napajanje iz DG sistema, napajanje iz UPS sistema); shema prikaže napajanje po etažah, z vpisanimi koni?nimi mo?mi,
 • Priklju?no merilne omare  s  števci elektri?ne energije za  posamezne porabnike (enopolne in vezalne sheme števcev, tarifne varovalke oz. tarifni odklopniki, izgledi omar),
 • Glavno elektri?no omaro objekta z možnostjo izklopa ob požaru (enopolne in vezalne sheme, z navedbo sistema napajanja in ozemljitve, z varovalnimi elementi posameznih porabnikov, signalizacijo, tipi kablov, oznakami tokokrogov, podatki dovoda v omaro in vira napajanja),
 • Etažne ali podro?ne elektri?ne omare objekta (enopolne in vezalne sheme splošne in varnostne razsvetljave, splošne in tehnološke mo?i, z navedbo sistema napajanja in ozemljitve, z varovalnimi elementi posameznih porabnikov, signalizacijo, tipi kablov, oznakami tokokrogov, podatki dovoda v omaro in vira napajanja),
 • Elektri?ne omare za sisteme grelnih kablov (enopolne in vezalne sheme, z navedbo sistema napajanja in ozemljitve, z varovalnimi elementi posameznih porabnikov, signalizacijo, tipi kablov, oznakami tokokrogov, podatki dovoda v omaro in vira napajanja),
 • Elektri?ne  omare  za  strojne  naprave  (enopolne  in  vezalne  sheme  po  podatkih  strojnega projektanta, z navedbo sistema napajanja in ozemljitve, z varovalnimi elementi posameznih porabnikov, signalizacijo, tipi kablov, oznakami tokokrogov, podatki dovoda v omaro in vira napajanja).

OPOMBA:

Krmilne kable dolo?i tisti projektant, ki ima v popisu elektri?ne omare za strojne naprave. V kolikor gre za omare v sklopu dobavitelja strojne ali tehnološke opreme, jih obdela dobavitelj v lo?enem na?rtu. Odgovorni projektant na?rta, v katerem so obdelani elektri?ni priklju?ki tehnološke opreme, je dolžan preveriti skladnost z ostalimi deli na?rta elektri?nih instalacij. To se izvede, ko so poznani podatki o opremi.

 • Sistem za meritev porabe hladne in tople vode (blok sheme povezav po etažah).
 • Shemo   IKS   sistema   (telefonija,   ra?unalniške   mreže,   internet,   TV   sistem);   prikaže   se komunikacijska vozliš?a, stikalne bloke, opti?ne delilnike, komunikacijske kable in vti?nice,
 • Shemo javljanja požara s  prikazom javljalnikov, alarmnih hup, vhodnih/izhodnih elementov s pripadajo?im krmiljenjem, požarnih kablov, javljalnih linij z adresami vseh elementov,
 • Blok shemo video nadzora s prikazom tipov video kamer, snemalnih naprav, komunikacijskih kablov in morebitnih povezav med ve?imi sistemi,
 • Shemo javljanja vloma s prikazom naslovljivih elementov, adresiranih javljalnikov, komunikacijskih kablov, šifratorjev, napajanja,
 • Shemo  kontrole  pristopa  s  prikazom  kontrolnih  enot,  sistemom  ?italcev  kartic,  napajanjem, povezav v sistem,
 • Shemo  splošnega  oz.  lokalnega  ozvo?enja  s  prikazom  uporabljenih  zvo?nikov,  oja?evalcev, tunerjev, DVD-jev, alarmnega javljanja, atenuacije, sistemom napajanja zvo?nikov,
 • Tlorisne risbe  za  razsvetljavo, mo?  in  komunikacije ter  ostale  sisteme: v  tlorisih se  prikaže elemente z ozna?enimi tokokrogi oz. adresami iz komunikacijskih shem; tlorisi so v merilu, ki omogo?a jasen in nedvoumen prikaz rešitev; tlorisi vsebujejo legendo oz. imena prostorov,
 • Tloris temeljev in strehe ter prikaz fasade z vrisom ozemljitvenega sistema in sistema zaš?ite pred strelo (LPS),
 • Tlorise z vrisanimi trasami mo?nostnih in komunikacijskih kablov,
 • Risbe dobaviteljev opreme (pri posameznem sistemu).

Odgovorni vodja projekta (OVP) je zadolžen za pripravo zbirnika vseh inštalacij v objektu, pri katerega izdelavi sodelujejo odgovorni projektanti (OP) vseh na?rtov.

Za industrijske stavbe dodatno še:

 • Blok sheme krmiljenja in vodenja,
 • Priklju?ne sheme posameznih tehnoloških naprav,
 • Risbe vodenja kablov.

 

5 NA?RT STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME

Namen PZI na?rta strojnih instalacij in opreme je jasno, razumljivo in nedvoumno omogo?iti izvajal?evi pripravi dela organizacijo izvajanja in izvedbo del na gradbiš?u in posredno omogo?iti strokovni nadzor nad brezhibnostjo in skladnostjo izvedbe del.

Iz tehni?nega poro?ila, popisa del in materiala ter grafi?nega dela na?rta mora priprava dela izvajalca pridobiti celovit vpogled in razumeti sisteme strojnih instalacij in opreme.

V PZI na?rtu se poda obnove vseh rezultatov izra?unov in dimenzioniranj iz PGD (oziroma se navede, da so enaki kot v PGD) ter poda še rezultate ostalih potrebnih izra?unov.

Glede na obseg na?rtov se lahko vsebina razdeli na ve? na?rtov ter zloži v eno ali ve? map. V kolikor se izdajo kot lo?eni na?rti, morajo biti opremljeni tako, kot zahteva Pravilnik, in ozna?eni z osnovno številko/številko na?rta (na primer: 5/1 Vir ogrevne energije).

Na?rti strojnih instalacij in opreme zajemajo:

5/1 NA?RT VIRA OGREVNE ENERGIJE (kotlarna,  daljinsko ogrevanje,  drugi viri (strojnica)) Na?rt je lahko v posebni mapi. Pogosto ga je potrebno predložiti v postopek pridobivanja soglasja za dejansko priklju?itev na javna distribucijska omrežja.

5/2 NA?RT VIRA HLADILNE ENERGIJE (hladilna  strojnica, daljinsko hlajenje, drugi viri) Na?rt je lahko v posebni mapi (lo?ena oznaka npr. 5/2) zaradi zahteve naro?nika ali lo?eno poglavje v na?rtu strojnih inštalacij in opreme.

5/3 NA?RTI OSTALIH SISTEMOV STROJNIH INŠTALACIJ, ki nastopajo pri stavbah

V nadaljevanju našteti  sistemi  so lahko obravnavani kot poglavja v enem skupnem ali lo?enih na?rtih strojnih inštalacij in opreme. Pri tem smo z »*« ozna?ili sisteme, ki jih je obvezno potrebno obdelati pri posamezni vrsti stavbe, saj so zanjo obi?ajni (minimalna vsebina). Ostali sistemi se izdelajo po potrebi oz. pogodbi.

 • Hišni priklju?ki (plin, daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje, vodovod, kanalizacija in podobno),*
 • Meritve porabe energij in medijev na hišnih priklju?kih,*
 • Ogrevanje objekta (po posameznih sistemih: stacionarno, toplozra?no itd),*
 • Hlajenje objekta ali posameznih prostorov v njem po posameznih sistemih oziroma pojasnilo, zakaj to ni predvideno,*
 • Prezra?evanje objekta,*
 • Odzra?evanje (?ajnih) kuhinj in sanitarij,*
 • Notranji  vodovod  –  omrežje  hladne  in  tople  vode  s  cirkulacijo  (vklju?no  z  zagotavljanjem potrebnega tlaka in pretoka),*
 • Vertikalna kanalizacija v objektu (fekalna, meteorna tehnološka (kuhinjska)), vklju?no z eventualno potrebnim pre?rpavanjem v objektu,*
 • Notranje hidrantno omrežje (vklju?no z  zagotavljanjem potrebnega tlaka in  pretoka) oziroma pojasnilo, zakaj to ni predvideno),*
 • Zbiranje deževnice (vklju?no z zagotavljanjem potrebnega tlaka in pretoka) in poseben razvod do porabnikov nepitne vode,
 • Instalacije  za  razli?ne  tehnologije  v  objektu  (po  tehnoloških  na?rtih,  npr.  kuhinj,  pralnic, laboratorijev, depojev, arhivov, predavalnic in podobno),
 • Notranja plinska instalacija,
 • Zra?na pošta,
 • Centralni sesalni sistem,
 • Klimatizacija posameznih delov objekta,
 • Avtomatski sistem gašenja (skladno z študijo požarne varnosti),
 • Nadzor koncentracije CO v garažah,
 • Odvod dima in toplote v objektu (skladno z študijo požarne varnosti),
 • Meritve porabe energij in medijev po posameznih delih objekta,
 • Irigacija (zalivanje zelenih površin),
 • Tehnološka zasnova – opis in podatki za nadzor nad vklopom in izklopom, brezhibnim delovanjem ter nastavitvami (samodejnim upravljanjem) strojnih naprav v objektu (CNS).

 Vsi sistemi morajo biti medsebojno usklajeni in izpolnjevati navedbe v Študiji požarne varnosti (ŠPV)

oz. Zasnovi požarne varnosti (ZPV) ter ostale bistvene zahteve. Na?rti našteti pod 5/1, 5/2 in 5/3 morajo zajemati:

1. Tehni?no  poro?ilo

Tehni?no poro?ilo vsebuje:

1.1 Tehni?ni  opis:

 • Splošni del z naštetimi osnovami za izdelavo PGD na?rta strojnih inštalacij in opreme (projektna naloga, arhitekturne podloge, ŠPV, tehnološki na?rti, gradbene konstrukcije, itd.),
 • Opisi tehni?nih rešitev z navedbo na?ina izpolnjevanja zahtev iz projektne naloge:
  • Vir ogrevne energije in njegova lokacija (zakonske zahteve, lokalni prostorski akti, tehni?ne zahteve distributerjev),
  • Skladiš?e goriva, priklju?itev na javno omrežje (plinovod, toplovod, vro?evod, …), elektri?na energija, geotermalni vir ali drugi viri,
  • Metode izra?una potrebnih mo?i vira in dolo?itve števila podsistemov v kotlarni – strojnici,
  • Tehni?ne  zasnove, dolo?itev skupne kapacitete vira  in  kapacitet  za  posamezne sisteme strojnih inštalacij (vrste ogrevanja in prezra?evanja, priprava sanitarne tople vode, zahteve po nadomestnih kapacitetah in podobno),
  • Opis meritve porabe energije (mo?i),
  • Opis  varovanja sistemov in  drugih tehni?no varnostnih zahtev za  izpolnjevanje bistvenih zahtev,
  • Vrste strojnih inštalacij in opreme v objektu, ki so v projektu obdelane,
  • Parametri za katere morajo biti oprema in inštalacije na?rtovane,
  • Standardi za na?rtovanje inštalacij, izbiro opreme, metode in standardi izra?unov ter metode verifikacije doseganja na?rtovanih parametrov,
 • Opisi  inštalacij,  ki  pojasnijo  na?in  izpolnjevanja  bistvenih  zahtev  po  zakonodaji  (predvsem upoštevanja zahtev za požarno varstvo iz ŠPV ali ZPV, PURES, itd.),
 • Opis izvedbe inštalacijskih del in pogojev za dobavo opreme, navedba standardov za izvajanje in prevzem izvedenih del ter potrebnih certifikatov in posebnih zahtev za opremo.

1.2 Rezultati tehni?nih izra?unov

Rezultati tehni?nih izra?unov morajo biti v projektu navedeni bodisi v samostojnem poglavju ali pa med opisi posameznih sistemov. Izra?uni, ki morajo biti izdelani in arhivirani vsebujejo:

 • Natan?en izra?un priklju?nih mo?i strojnih instalacij in opreme, in sicer:
  •  Izra?un toplotnih izgub objekta po posameznih prostorih, z dolo?itvijo potrebne mo?i ogrevala in vira,
  • Izra?un toplotnih dobitkov po posameznih prostorih objekta, ki se hladijo z dolo?itvijo potrebne mo?i hladila in vira,
  • Izra?un priklju?nih mo?i objekta na vodovodno omrežje,
  • Izra?un priklju?nih mo?i objekta na kanalizacijsko omrežje,
  • Izra?un priklju?nih mo?i za meteorno kanalizacijo,
  • Izra?un prezra?evalnih koli?in po posameznih delih objekta,
 • Izkazi, ki jih zahteva zakonodaja.

Za zgoraj našteto morajo biti poleg rezultatov tudi metode izra?unov in navedba kje jih je mo? najti.

1.3 Popis del in materiala

Popisi so razdeljeni na glavna poglavja.

Popisi so namenjeni zbiranju ponudb izvajalcev del in niso ovrednoteni.

Ocena stroškov po postavkah se izdela le po dodatnem oz. posebnem naro?ilu naro?nika.

 2. Risbe

Risbe obsegajo:

 • Situacijski prikaz, s poudarkom na priklju?kih in navedbo priklju?nih mo?i,
 • Tloris(e) z vrisano instalacijsko opremo, ki mora biti pozicionirana tako, da omogo?a posluževanje, servisiranje, vzdrževanje in transport,
 • Skice oz. shemati?ne prereze in razporeditve inštalacij in opreme, ki so potrebne za izvedbo del oziroma izdelavo izvedbenih detajlov; izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del – prilagodi jih svoji tehnologiji dela; pred uporabo jih predloži v potrditev odgovornemu projektantu,
 • Natan?no  funkcionalno  shemo  vsakega  sistema  strojnih  instalacij  v  objektu  z  navedenimi kapacitetami oziroma priklju?nimi ter tehni?nimi podatki za opremo,
 • Sheme dvižnih vodov za grelna/hladilna telesa in sanitarne predmete v višinskem merilu za posamezne sisteme strojnih instalacij,
 • Tehnološko zasnovo – shemo in opis s podatki za nadzor nad vklopom in izklopom, brezhibnim delovanjem ter nastavitvami (samodejnim upravljanjem in optimizacijo) posameznih strojnih instalacij v objektu (podatki in zahteve za CNS),

Tlorisi morajo vsebovati legendo inštalacij in opreme ter oznako prostorov, iz katere je razvidna priklju?na mo?.

6 NA?RT TELEKOMUNIKACIJ

OPOMBA:

Izdelajo  se  v  primeru,  ko  je  v  obsegu  gradnje  objekta  predvidena  tudi  izvedba  zunanjih telekomunikacijskih priklju?kov. Lahko se imenuje tudi »na?rt telekomunikacijskih priklju?kov«.

 1. Tehni?no  poro?ilo

Tehni?no poro?ilo obsega:

1.1 Tehni?ni  opis

 • Splošni del (povzetek projektne naloge, ugotovitve in pogoji PGD),
 • Uporabljeni predpisi in standardi,
 • Opis posameznih sistemov inštalacij,
 • Kapacitete in priklju?ki v javno omrežje,
 • Opis razvodov do poslovnega objekta in povezava na notranje sisteme,
 • Škodljivi vplivi na okolje in prostor.

 1.2 Izra?uni

 • Izra?uni potrebnih kapacitet,
 • Izra?uni za osnovno dimenzioniranje posameznih TK sistemov. Izra?uni so med opisi posameznih sistemov ali v lo?enem poglavju.

 1.3. Popis del in materiala

Oceno se izdela le po posebnem naro?ilu Naro?nika.

 2. Risbe

Risbe obsegajo:

 • Situacije telekomunikacijskih priklju?kov,
 • Blokovno shemo obstoje?ega stanja (po potrebi na osnovi podatkov upravljavca),
 • Sheme priklju?kov posameznih TK sistemov,
 • Risbe kabelskih jaškov,
 • Trase TK vodov,
 • Križanje s komunalnimi vodi,
 • Risbe dobaviteljev opreme.

 

7 TEHNOLOŠKI NA?RT

OPOMBA:

Tehnološki na?rt se izdela le takrat, kadar je v sklopu stavbe del tehnologije, ki je pomemben za delovanje stavbe ali je stavba tej tehnologiji namenjena (industrijske stavbe).

 1. Tehni?no  poro?ilo

Tehni?no poro?ilo obsega:

1.1 Tehni?ni  opis

 • Povzetek projektne naloge in izhodiš? iz PGD,
 • Uporabljena tehnologija, zmogljivost,
 • Uporabljeni predpisi in standardi,
 • Opis tehnologije,
 • Zahteve tehnološke opreme, pomembne za izvedbo gradbenih del, elektro in strojnih instalacij,
 • Energetska bilanca opredeli vrsto, stanje in koli?ino energentov,
 • Masna bilanca surovin, izdelkov, odpadkov,
 • Opredelitev in zahteve za proizvodne prostore,
 • Opredelitev na?ina upravljanja tehnološkega procesa in podatki o postopku upravljanja, aparaturah, nadzornih mestih itd.,
 • Dolo?itev opreme za  tehnološke postopke, gabarite in  geometrijske oblike opreme, mase in obremenitve, pogoje za izbor oziroma izdelavo opreme in sestavnih delov, lastnosti materialov, kadar je to potrebno, postopek zaganjanja in zaustavljanja naprav, ipd.,
 • Dolo?itev posebnih zahtev za ravnanje z odpadnimi vodami in kanalizacijo ter drugimi odpadki tehnološkega procesa,
 • Dolo?itev potrebnega števila proizvodnega in drugega osebja, nominalno kvalifikacijsko strukturo in druge lastnosti osebja,
 • Detajlni popis tehnološke opreme – popis mora biti primeren za zbiranje ponudb v skladu z zakonodajo o javnem naro?anju (v kolikor ni bil razpis izveden že na podlagi dokumentacije na osnovi PGD ali celo IDP),
 • Dolo?itev  metod,  pogojev  in  postopkov  dokazovanja  funkcionalnosti  procesa,  proizvodne zmogljivosti in kakovosti proizvoda,
 • Upoštevanje ukrepov požarne varnosti,
 • Upoštevanje ukrepov eksplozijske varnosti (  v kolikor je za  dolo?en objekt in tehnologijo to potrebno),
 • Upoštevanje ukrepov varstva in zdravja pri uporabi,
 • Upoštevanje ukrepov varstva okolja.

1.2 Izra?uni

Ponovi se ali dopolni ali citira izra?une, ki so vsebovani v PGD.

1.3 Popis materiala in opreme

Oceno se izdela le po posebnem naro?ilu Naro?nika.

2. Risbe

Risbe obsegajo:

 • Shemo tehnološke opreme z vpisanimi parametri in instrumentacijo,
 • Risbo mikrolokacij priklju?kov tehnološke opreme (elektro, strojne instalacije),
 • Risbe  vezane  na  postavitev  tehnološke  opreme  in  povezane  z  gradbenimi  deli  ali  drugimi instalacijskimi deli
 • Osnovne risbe tehnološke opreme, ki se izdela po meri in so osnova za izdelavo delavniških risb
 • Risbe dobaviteljev opreme

 

8 NA?RTI IZKOPOV IN OSNOVNE PODGRADNJE ZA PODZEMNE OBJEKTE

OPOMBA:

Vsebina tega na?rta se uporabi le, kadar se ta na?rt izdela kot samostojni na?rt in vsebina ni del obsega na?rta gradbenih konstrukcij.

 1. Tehni?no  poro?ilo

Tehni?no poro?ilo obsega:

1.1 Tehni?ni  opis

Varovanje  gradbene  jame:  opis  karakteristik  zemljine  po  plasteh,  prisotnost  talne  vode,  na?in varovanja gradbene jame, material oporne konstrukcije (piloti, jet grouting, diafragma, jeklene zagatnice…), material morebitnega sidranja (za?asna, trajna geotehni?na sidra, pasivna sidra…), povezovalni elementi, upoštevane obtežbe, metode izra?una.

 1.2 Izra?uni

 • Stati?ni  ra?un  se  priloži  samo  za  tiste  detajle,  ki  v  fazi  PGD  niso  bili  prera?unani  oz. dimenzionirani.
 • V PZI je potrebno dimenzijsko dolo?ene nosilne konstrukcijske elemente prikazati tako, da je mogo?a njihova izvedba na gradbiš?u. Potrebno je prikazati vse dimenzije izkopov glede na kvaliteto zemljine, oporne konstrukcije, dispozicijski prikaz oporne konstrukcije oz. posameznih sklopov, delavniške na?rte konstrukcij s prikazom vseh odreznih dolžin. Potrebno je prikazati kvaliteto vseh vgrajenih materialov – beton, armatura, jeklo, les, dispozicijski na?rt sidranja prikaže postavitev, kvaliteto in ostale parametre sidranja …. Vse elemente je potrebno grafi?no prikazati v obliki opažnih, armaturnih, dispozicijskih, delavniških na?rtov, ki so usklajeni s stati?nim ra?unom. Potrebno je natan?no navesti v katerem delu PGD se nahajajo izra?uni, ki jih PZI ni ponavljal ali dopolnjeval.

 1.3 Popis del in materiala

Izdela se popis del in materiala.

Oceno se izdela le po posebnem naro?ilu Naro?nika.

PRIPORO?ILO:

Pozor na usklajenost s popisi v na?rtu gradbenih konstrukcij in na?rtu arhitekture, da ne pride do podvajanja ali da se kakšnih del ne izpusti.

2. Risbe

Risbe obsegajo:

 • Opažne na?rte (risbe),
 • Armaturne na?rte,
 • Dispozicijske na?rte,
 • Delavniške na?rte.

 

ELABORATI V PZI

V fazi PZI se kot obvezen  izdela Varnostni na?rt.  Izdela se ga skladno s predpisi o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu na za?asnih in premi?nih gradbiš?ih.

Izdela se tudi Na?rt ureditve  gradbiš?a. Ne glede na poimenovanje, le ta ne po vsebini ne po vseh drugih pogojih ne sodi med na?rte, ampak med elaborate. Praviloma se Na?rt ureditve gradbiš?a izdela pred pri?etkom gradnje, z upoštevanjem tehnologije izbranega Izvajalca del. Le v posebnih primerih se ga izdela že v fazi PGD (ko je na?in gradnje je dolo?en že v PGD).

PRIPORO?ILO:

Najpogosteje pa se Varnostni na?rt  kombinira z Na?rtom  ureditve  gradbiš?a, saj se del vsebine ponavlja. Priporo?amo takšen pristop.