Projekt izvedenih  del (PID) se po Pravilniku lahko izdela na dva razli?na na?ina:

  • V primeru, da med gradnjo ni bilo sprememb, glede na PGD, ni potrebno izdelati Vodilne mape in jo nadomesti le Izjava iz priloge 5 Pravilnika,
  • V primeru, da je prišlo do dopustnih sprememb glede na PGD, po katerem se je pridobilo gradbeno dovoljenje, se izdela Vodilna mapa. (Dopustne spremembe so spremembe, s katerimi se ne posega v s PGD dolo?ene rešitve in ukrepe za izpolnjevanje bistvenih zahtev; vsi druga?ni posegi oziroma spremembe namre? pomenijo spremembo gradbenega dovoljenja (GD).)

PID ima na?rte, ki so lahko na?rti PZI, dopolnjeni s spremembami, ki so nastale med gradnjo, ali pa so izdelani kot novi na?rti (?istopis). Glejte tudi komentarje v Uvodnem delu teh Navodil.

PRIPORO?ILO:

Za zahtevnejše stavbe, pri katerih bodo v življenjski dobi stavbe potrebne rekonstrukcije in zahtevna vzdrževalna dela, priporo?amo, da se izdela PID v obliki ?istopisa ter da se izdela Vodilna mapa. Na?rte se ozna?i in poimenuje tako, kot v PZI

0 VODILNA MAPA

Kadar se upošteva naše priporo?ilo in izdela Vodilno mapo, le ta vsebuje vse dokumente Priloge 1 iz Pravilnika., Izjavo iz Priloge 4 Pravilnika in Zbirno projektno poro?ilo.

XX NA?RTI

OPOMBA:

Navedeno v nadaljevanju velja za vse vrste na?rtov.

1. Tehni?no  poro?ilo

Izdela se tehni?ni opis (uporabi se besedilo iz PZI ali vsaj tiste dele besedila, ki so pomembni za nadaljnjo uporabo objekta).

V kolikor se v PZI ni ponovilo izra?unov iz PGD, priporo?amo, da se v PID ti izra?uni vložijo ali se natan?no navede, kje v PGD se ti izra?uni nahajajo. To je nujno za uporabo PID, kot trajnega dokumenta v življenjski dobi objekta.

Iz tehni?nega poro?ila morajo biti razvidna tudi odstopanja izvedenih del od PGD (opis spremembe in kje se nahaja v poro?ilu ali risbah).

2. Risbe

Izdela se vse risbe, ki so sestavni del PZI.

?e se PID izdela na istih podlogah, kot je bil izdelan PZI, se doda posebna glava oziroma ozna?ba, iz katere se vidi, da gre za PID. V primeru, da projektant PID ni izdelal PZI (le tega je izdelal drug projektant, je potrebno v vseh dokumentih izvornega PZI ohraniti glave projektanta PZI in nanje dodati glavo izdelovalca PID.

Pri izdelavi PID se upošteva tudi vsa splošna navodila iz Uvodnega dela teh Navodil in dolo?ila

Pravilnika o vsebini projektne dokumentacije.

IZKAZI V PID

Izkaz požarne  varnosti v PID izdela in podpiše odgovorni projektant, ki je izdelal Študijo požarne varnosti (ŠPV) ali Zasnovo požarne varnosti (ZPV). Izkaz se vsebinsko izdela v skladu z navodilom, ki govori, kako se izdela Izkaz najprej v fazi PGD in nato v fazi PID. Izkazu so priložene priloge (dokazila o vgrajenih gradbenih proizvodih, certifikati o skladnosti ali izjave o skladnosti gradbenih proizvodov). Praksa je pokazala, da je samo izpolnjevanje Izkaza požarne varnosti v PID (po predloženem formularju) nezadostno, zato se kot del tega izdela še »Opis ukrepov PV«, ki opisno pojasnjuje Izkaz.

Energetska  izkaznica  stavbe  se izdela v skladu s Pravilnikom o u?inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008).

Izdelavo Izkazov je potrebno posebej dolo?iti v pogodbi.