Predstavitev skupine PasivnaGradnja.si

pasivna gradnja mali logo

Predstavljamo vam skupino PasivnaGradnja.si, v kateri smo združili dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo in to na na?in, da Vam lahko ponudimo celostno storitev od zasnove objekta do izvedbe, ob upoštevanju vseh evropskih energetskih smernic in potrebnih certifikatov. Specializirani smo za izvedbo nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Vsaka pasivna hiša nam predstavlja poseben izziv.

Na podro?ju pasivne gradnje smo na slovenskem podro?ju »orali ledino«. S pasivno gradnjo se ukvarjamo že od leta 2002 – dvanajsto leto. Postavljenih imamo ve? kot 70 pasivnih hiš po vsej Sloveniji.

O sestavi skupine PasivnaGradnja.si

PasivnaGradnja.si je skupina inženirjev s podro?ja arhitekture, gradbeništva, energetike in drugih dejavnosti, ki zadevajo celostno projektivo ter izvedbo pasivnih in nizkoenergijskih objektov. Stalna prepletenost projektiranja, stik z gradbiš?i, posvetovanje s ponudniki gradbenih materialov, izvajalci, tujimi strokovnjaki in investitorjem zagotavlja najvišjo kakovost storitev že vse od leta 2002, ko so za?etki skupine “orali ledino” na podro?ju pasivne gradnje v Sloveniji. Strokovni tim PasivnaGradnja.si se neprestano izpopolnjuje in po ve? kot desetletnih izkušnjah najbolj zaupa sistemom gradnje in instalacij certificiranih na Pasivhauss inštitutu v Nem?iji.

V osnovi se skupina deli na dva dela, ki sta medsebojno zelo dobro povezana: PROJEKTIVA in GRADNJA.

PROJEKTIVA

Ta del pokriva vse faze, ki zadevajo na?rtovanje objekta od idejne zasnove do zadnjega detajla v projektu za izvedbo. Faze si razdelijo projektanti arhitekture, strojnih in elektro instalacij ter statike in izdelovalca popisa gradbeno obrtniških del. Vse poteka pod nadzorom arhitekta, ki vodi in odgovarja za celoten proces.

 • ARHITEKTURA je jedro celotnega projekta. Arhitekt skupaj z investitorjem oblikuje notranjo tlorisno in zunanjo fasadno podobo, primerno pozicijo objekta na zemljiš?u in izbor materialov. Arhitekt mora predvideti tudi konstrukcijsko zasnovo in koncept instalacij. V dolo?eni fazi projektant izdela vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, kasneje pa še projekt za izvedbo, ki je osnova za nadaljne delo ostalih projektantov.

 • STROJNE INSTALACIJE so del projekta, ki pokrivajo na?rtovanje kanalizacije, vodovoda, ogrevalnega in prezra?evalnega sistema ter vseh pripadajo?ih hišnih priklju?kov na javna omrežja. Pri zasnovi ogrevalnega sistema je, poleg arhitekture, zelo pomemben še izra?un energetske bilance (PHPP ali PURES), ki ga lahko pripravi arhitekt ali strojni inženir.

 • ELEKTRO INSTALACIJE so projekt razvoda in razporeditev svetil, stikal, vti?nic, elektro in komunikacijskih omaric ter pripadajo?ih hišnih priklju?kov na javna omrežja. Razporeditev svetil se še posebej usklajuje s pozicijami prezra?evalnih difuzorjev na stropu.

 • NA?RT GRADBENIH KONSTRUKCIJ imenujemo kar statika, saj gre za stati?no analizo in na?rtovanje nosilnosti konstrukcij in z njimi povezanimi detajli.

 • POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL je popis vseh del in materialov za izgradnjo objekta skupaj s projektantskimi cenami. Ta popis je tudi podlaga za pridobivanje ponudb izvajalcev. Popis elektro in strojno instalacijskih del je sestavni del elektro oz. strojnih instalacij.

 • PROJEKTANTSKI NADZOR. Odvisno od zahtevnosti projekta in zahtev naro?nika, lahko zgoraj našteti projektanti izvajajo tudi projektantski nadzor na gradbiš?u. Ta oblika nadzora omogo?a hitro in zanesljivo rešitev morebitnih zapletov na gradbiš?u. Projektant ima namre? najzanesljivejšo in poglobljeno poznavanje projekta.

GRADNJA

Ta stopnja predstavlja prenos objekta iz projekta v realnost. Po zakoli?bi na terenu nastopijo po vrsti faze: izkop, izvedba temeljev z vsemi sloji in kanalizacijo, zidarska dela, krovska, montažna,… Obseg, vrsta in ?asovna razporeditev teh faz je odvisna od vrste objekta, izbranega konstrukcijskega sistema in materialov. Generalno pa lahko faze združimo v naslednje posamezne sklope:

 • GRADBENA DELA sestavljajo dela v zvezi z zemeljskimi, betonskimi, zidarskimi deli ter opažna, kanalizacijska in druga pripravljalna dela.Vse spada v III. gradbeno fazo, kjer do zaklju?a te faze manjkajo še naloge obrtnikov tesarja in krovca.

 • OBRTNIŠKA DELA nastopijo po kon?anih gradbenih delih. Vklju?ujejo tesarska, krovska, klju?avni?arska, kerami?arska, slikopleskarska, montažerska, kamnoseška in mizarska dela ter izvedbo stavbnega pohištva, estriha in tlakov.

 • INSTALACIJSKA DELA se izvajajo med zgoraj naštetimi deli odvisno od vrste in izbora instalacij. V osnovi gre vedno za strojne (vodovod, kanalizacija, ogrevanje,…) in elektro instalacije, lahko so pa tudi še druge sorodne npr. pametne instalacije itd.

 • GRADBENI NADZOR. ?e objekta ne gradi skupina PasivnaGradnja.si, lahko naš strokovnjak izvaja nadzor pri gradnji. Nadzor je obvezen pri vsaki gradnji manj zahtevnih in zahtevnih objektov, nadzornik pa skrbi da gradnja poteka v skladu s projektom in vsemi predpisi.

INTEGRACIJA

Vsi zgoraj našteti projektanti, izvajalci in drugi lahko najbolje in zanesljivo delujejo le v dobro organizirani integraciji s skupnim ciljem – kvalitetna gradnja in dolgoro?no kakovostno delovanje objekta. Vsi segmenti projektiranja in gradnje so medsebojno nelo?ljivo povezani in druga?e sploh ne morejo delovati. Dobro organizirana in uigrana ekipa pa lahko lastno delovanje prestavi še na višji kakovostni nivo. Tega se zavedamo tudi v skupini PasivnaGradnja.si zato smo se med seboj povezali in ustvarili tim, ki ima vso potrebno znanje in izkušnje, da kakovostno in zanesljivo izpelje vsako naro?ilo OD PROJEKTA DO OBJEKTA.

Prepri?ani smo, da vam lahko ponudimo celostno storitev, ter da smo korekten partner pri izvedbi vašega objekta, ki bo vam prijeten Dom, nam pa kvalitetna referenca. Ponujamo vam torej objekt, ki bo zadostil vsem evropskim kriterijem za kvalitetno gradnjo, obenem pa bomo veliko pozornost posvetili energetski u?inkovitosti in stroškovni optimizaciji.

Predstavitev skupine PasivnaGradnja.si si lahko ogledate tudi tule:

Obseg del, ki Vam jih lahko ponudimo: 

1.    Gradnja objekta s certificitanim gradbenim sistemom

isorast

Ponujamo vam izvedbo termi?nega ovoja objekta s certificiranim gradbenim sistemom pri Inštitutu za pasivno gradnjo v Nem?iji. Sistem omogo?a izvedbo objekta popolnoma brez toplotnih mostov. Gradnja je hitra, obenem pa zagotavljamo natan?nost in zrakotesnost objekta.

Ve? o gradbenem sistemu si lahko preberete na: http://www.Isorast.si

2.    Nadzor izvedbe del
 • gradbeni nadzor 3

Prepri?ani smo, da je kvaliteten nadzor klju?nega pomena za korektno izvedbo del. S pasivno gradnjo imamo ve? kot desetletne izkušnje in vam lahko ponudimo zelo kvalitetno storitev na tem podro?ju.

Ve? o nadzoru si lahko preberete na: https://www.pasivnagradnja.com/nadzor-nad-izvedbo/

3.    Penjeno steklo – izvedba temeljenja brez toplotnih mostov

glapor

Penjeno steklo je visoko kvalitetna in okolju prijazna toplotna izolacija. Predlagamo vam uporabo penjenega stekla za izolacijo talne ploš?e s spodnje strani, kar vam omogo?a izvedbo brez toplotnih mostov.

Ve? o penjenem steklu si lahko preberete na: http://www.PenjenoSteklo.com

4.    Meritve zrakotesnosti – Blower door test

zrakotesnost

Pri doseganju nizkoenergijskega in pasivnega standarda je izvedba zrakotesnega ovoja objekta klju?na. Vašo gradnjo lahko spremljamo v celotnem postopku ter vas opozarjamo na klju?ne detajle. Na koncu pa izvedemo meritev zrakotesnsoti.

Ve? o meritvah zrakotesnosti si lahko preberete na: https://www.pasivnagradnja.com/zrakotesnost/

5.    Strojne inštalacije

hiska - prezracevanje

Na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj in veliko delujo?ih referenc vam lahko ponudimo izdelavo zasnove in izvedbe celostnih strojnih inštalacij.

Ponudimo vam lahko:

 • Izvedbo prezra?evanja objekta
 • Izvedbo talnega ogrevanja
 • Izvedbo toplotnih ?rpalk
 • Izvedbo solarnega sistema
 • Izvedbo aktivacije betonskega jedra v objektu
Ve? o strojnih inštalacijah si lahko preberete na: https://www.pasivnagradnja.com/strojne-instalacije/
6.    Dobava in vgradnja stavbnega pohištva – okna in vrata

okno 1okno 2

V sklopu celostnega sodelovanja vam ponujamo tudi dobavo in vgradnjo vrhunskega stavbnega pohištva (okna in vrata). Vso vgradnjo izdelamo v skladu z RAL smernicami – zrakotesna vgradnja. Na stavbno pohištvo in vgradnjo vam izdamo dolgoletno garancijo.

Ve? o oknih si lahko preberete na:   https://www.pasivnagradnja.com/okna/

7.    Subvencija Eko sklada

eko sklad

Za Vas lahko izdelamo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev subvencije na Ekoskladu ter speljemo celoten postopek od izdelave potrebne dokumentacije, vložitve in pridobitve subvencije za izvedbo vašega projekta – objekta. Z izgradnjo nizkoenergijskaga ali pasivnega objekta lahko pridobite nepovratna sredstva ali kredit. Celoten postopek vam uredimo mi.

Ve? o subvencijah Eko sklada si lahko preberete na: https://www.pasivnagradnja.com/subvencije-eko-sklada/

Za vsa dodatna vprašanja in ponudbe smo vam na razpolago na:

PasivnaGradnja.si

Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
M: 041 514-746
info@pasivnagradnja.si