NZEB: Stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo in rabo obnovljivih virov energije po novi tehnični smernici TSG-1-004:2022

V tem članku predstavljamo koncept NZEB (nearly zero-energy buildings), ki so stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo in rabo obnovljivih virov energije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Predstavljamo tudi novo tehnično smernico TSG-1-004:2022, ki je bila sprejeta v Sloveniji in določa zahteve in kriterije za projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in uporabo NZEB. Smernica upošteva cilje Evropske unije glede prehoda na nizkoogljično družbo in stavbe z ničelnimi emisijami. V članku obravnavamo naslednje teme:

 • Kaj so NZEB in kakšne so njihove prednosti za okolje in družbo
 • Kako se opredeljujejo NZEB v TSG-1-004:2022 in kakšne so njihove bistvene značilnosti
 • Kako se izračunava energetska učinkovitost stavb in kakšni so kazalniki, ki jih morajo izpolnjevati NZEB
 • Kako se zagotavlja kakovost gradnje in izvajanje nadzora nad NZEB
 • Kateri so primeri dobrih praks in uspešnih projektov NZEB v Sloveniji in drugod

Stavbe so med največjimi porabniki energije in viri emisij toplogrednih plinov v Evropi in svetu. Zato je pomembno, da se zmanjša njihov vpliv na okolje in podnebje ter poveča njihova energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije. V ta namen je bila sprejeta nova tehnična smernica za učinkovito rabo energije v stavbah TSG-1-004:2022, ki določa zahteve in kriterije za projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in uporabo stavb z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, imenovanih tudi NZEB (nearly zero-energy buildings). V tem članku bomo predstavili koncept NZEB in njegovo opredelitev v TSG-1-004:2022, načine izračunavanja energetske učinkovitosti stavb in kazalnike, ki jih morajo izpolnjevati NZEB, postopke zagotavljanja kakovosti gradnje in nadzora nad NZEB ter primere dobrih praks in uspešnih projektov NZEB v Sloveniji in drugod.

Kaj so NZEB in kakšne so njihove prednosti za okolje in družbo?

NZEB so stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, ki pokrivajo skoraj vso ali zelo malo potrebno energijo iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, ki se proizvaja na kraju samem ali v bližini. NZEB so koncept, ki je postal obvezen v gradbeništvu, saj prispeva k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. NZEB imajo številne prednosti za okolje in družbo, kot so:

 • Zmanjšanje porabe energije in odvisnosti od fosilnih goriv
 • Zmanjšanje stroškov za ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo
 • Izboljšanje kakovosti bivalnega in delovnega okolja
 • Povečanje vrednosti nepremičnin
 • Spodbujanje inovacij in zelenih delovnih mest
 • Prispevanje k ciljem Evropske unije glede podnebnih sprememb in energetske tranzicije

Kako se opredeljujejo NZEB v TSG-1-004:2022 in kakšne so njihove bistvene značilnosti?

TSG-1-004:2022 je nova tehnična smernica za učinkovito rabo energije v stavbah, ki je bila sprejeta skupaj z novim pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3) in je začela veljati 5. junija 2022. Ta smernica določa zahteve in kriterije za projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in uporabo stavb z vidika energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Smernica upošteva cilje Evropske unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prehoda na nizkoogljično družbo. V TSG-1-004:2022 so NZEB opredeljeni kot stavbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Imajo zelo visoko energetsko učinkovitost, ki je izražena z letno potrebno energijo za delovanje stavbe (EPH), ki ne presega mejnih vrednosti, določenih v smernici
 • Pokrivajo skoraj vso ali zelo malo potrebno energijo iz obnovljivih virov, ki je izražena z letno primarno energijo (EPp), ki ne presega mejnih vrednosti, določenih v smernici
 • Nimajo na kraju samem emisij ogljika iz fosilnih goriv, ki so izražene z letnim ogljičnim odtisom (CO2), ki ne presega mejnih vrednosti, določenih v smernici

Kako se izračunava energetska učinkovitost stavb in kakšni so kazalniki, ki jih morajo izpolnjevati NZEB?

Energetska učinkovitost stavb se izračunava z uporabo standardiziranih metod in programskih orodij, ki omogočajo oceno potrebne energije za delovanje stavbe (EPH), primarne energije (EPp) in ogljičnega odtisa (CO2) na letni ravni. Ti kazalniki se primerjajo z mejnimi vrednostmi, ki so določene v TSG-1-004:2022 in so odvisne od vrste in namembnosti stavbe, podnebnega območja, kjer se stavba nahaja, in deleža obnovljivih virov energije, ki se uporabljajo. Meje za NZEB so postavljene tako, da spodbujajo visoko energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije ter zagotavljajo ekonomsko upravičenost in tehnično izvedljivost. V TSG-1-004:2022 so podane tudi metode za izračun življenjskega cikla stavbe (LCA) in njegovega vpliva na okolje (LCC), ki omogočajo oceno trajnostnosti stavbe skozi celotno njeno življenjsko dobo.

Kako se zagotavlja kakovost gradnje in izvajanje nadzora nad NZEB?

Kakovost gradnje in izvajanje nadzora nad NZEB sta ključna dejavnika za doseganje želenih rezultatov v smislu energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. V TSG-1-004:2022 so podani postopki in merila za preverjanje skladnosti projektne dokumentacije, izvedbe gradbenih del in končnega stanja stavbe z zahtevami smernice. Poleg tega so podane tudi smernice za vzdrževanje in upravljanje stavbe, ki zagotavljajo optimalno delovanje stavbe skozi celotno njeno življenjsko dobo. Za zagotavljanje kakovosti gradnje in izvajanje nadzora nad NZEB so odgovorni investitorji, projektanti, izvajalci, nadzorniki in pristojni organi. Vsi ti morajo spoštovati predpise in standarde, ki veljajo na področju graditve objektov.

V Sloveniji so minimalne zahteve za NZEB določene v tehnični smernici TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah. Nekatere splošne minimalne zahteve za NZEB v Sloveniji so:

 • Toplota, potrebna za ogrevanje stavbe na leto (QH), ne sme preseči 25 kWh/m2a, pri tem pa naj bi se ta vrednost prilagodila klimatskim značilnostim lokacije stavbe in oblikovnemu faktorju stavbe.
 • Omejena je največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto QP ≤ 75 kWh/m2a.
 • Minimalni delež obnovljivih virov energije (OVE) znaša najmanj 50 % glede na skupno dovedeno energijo.
 • Stavba mora imeti ustrezen sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ali drugo učinkovito rešitev za zagotavljanje kakovosti zraka.
 • Stavba mora biti zasnovana tako, da se prepreči pregrevanje poleti in zagotovi ustrezno toplotno udobje.
 • Stavba mora biti zgrajena iz materialov z nizkim vplivom na okolje in zdravje ljudi ter imeti ustrezno toplotno izolacijo ovoja stavbe.
 • Zahteva za NZEB glede zrakotesnosti je določena v TSG-1-004:2022 v poglavju 5.3.2. V tem poglavju je navedeno, da mora biti zrakotesnost ovoja stavbe preverjena z merjenjem z blower-door testom, ki se izvede po standardu SIST EN ISO 9972:2016. Meritev se lahko izvede na celotni stavbi ali na posameznih stanovanjskih enotah. Rezultat merjenja je koeficient zračne prepustnosti ovoja stavbe n50, ki se izračuna kot razmerje med pretokom zraka skozi ovoj stavbe pri tlakovni razliki 50 Pa in prostornino stavbe ali stanovanjske enote. Za NZEB je zahtevana vrednost n50 največ 1,0 h-1 za stavbe s prezračevanjem brez vračanja toplote odpadnega zraka in največ 0,6 h-1 za stavbe s prezračevanjem z vračanjem toplote odpadnega zraka.

NZEB so stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo in rabo obnovljivih virov energije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. V Sloveniji je bila sprejeta nova tehnična smernica TSG-1-004:2022, ki določa zahteve in kriterije za projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in uporabo NZEB. Smernica upošteva cilje Evropske unije glede prehoda na nizkoogljično družbo in stavbe z ničelnimi emisijami. Za doseganje teh ciljev je potrebno zagotoviti kakovost gradnje in izvajanje nadzora nad NZEB ter spodbujati dobre prakse in uspešne projekte NZEB v Sloveniji in drugod. NZEB so prihodnost gradnje, ki prinaša številne prednosti za okolje in družbo.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *