Pomen nadzora

Nadzor je obvezen del vsakega posega v prostor. Zakon o graditvi objektov ga opiše takole: Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt, in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje. (ZGO1, 1.člen).

Z uveljavitvijo pasivne in nizkoenergijske gradnje so v področjih arhitekture, gradbeništva in energetike nastali novi standardi in višje zahteve pri izvedbi. Zato je nadzor še toliko bolj pomemben, saj se kvalitetno oz. nekvalitetno projektiranje in izvedba takšnega objekta neizogibno izkažeta v samem obratovanju zgradbe. Obratovalni stroški so namreč neposreden odraz delovanja toplotnega ovoja, materialov, strojnih instalacij, itd. Investitor gradnje takšnega objekta se zaveda, da se bo investicija le z zanesljivim projektom in kvalitetno izvedbo dolgoročno izšla. Zato ni samo z zakonom obvezujoče ampak tudi smiselno najeti strokovnjaka za pasivno gradnjo, ki bedi nad celotnim procesom.

Znano je, da so v pasivni in nizkoenergijski gradnji zelo pomembni že detajli. Napake v takem merilu lahko rezultirajo v nepredvideno energetsko in gradbenotehnično obnašanje objekta. Najblažje posledice so povišani stroški za ogrevanje, kaj hitro pa se lahko zgodi, da so strojne instalacije poddimenzionirane in ne zmorejo ogrevati objekta ali pa se pojavijo poškodbe v konstrukciji in je lahko ogrožena celo statična stabilnost objekta. Naknadni posegi pa vedno prinesejo visoke stroške. Takšnim težavam se izučeni in izkušeni strokovnjaki izognemo že v fazi projektiranja.

Ravno nepoučenost projektantov, izvajalcev in nadzornikov je močno vplivalo na nastanek napačnih in zavajajočih predstav o tovrstni gradnji, ki je sicer najbolj napredna in kakovostna stanovanjska gradnja modernega časa.