Temeljna plošča za Pasivne in Nizkoenergijske in hiše

Za Vaš objekt vam lahko ponudimo celotno izvedbo v vseh gradbenih fazah. Če pa ste se odločili za montažno gradnjo Vam lahko izdelamo ponudbo in ponudimo izvedbo izolirane temeljne plošče, primerne za Pasivno in Nizkoenergijsko gradnjo in razvod vseh potrebnih inštalacij, vgradnjo izolacije pod ploščo in pripravo zunanje komunalne infrastrukture (razvod meteorne in fekalne kanalizacije).

S pasivno gradnjo se ukvarjamo v vseh segmentih (projektiranje, nadzor in izvedba) že od leta 2002. Prepričani smo, da Vam na podlagi naših izkušenj in izvedbenih rešitev, ki jih uporabljamo lahko ponudimo profesionalno izvedbo temeljne plošče brez toplotnih mostov z veliko natančnostjo +- 1 cm.

Obseg del, ki vam jih ponujamo:

 • Izvedba zakoličbe objekta na parceli
 • Izvedba izkopa in priprave terena za nadaljnje gradbene faze
 • Izvedba razvoda vseh inštalacij pod ploščo ob upoštevanju vseh podanih projektnih rešitev. V okviru te točke se izvede:
  • izvedba razvoda za potrebe vodovoda
  • izvedba razvoda za uporabo deževnice
  • izvedba razvoda za razvod elektrike
  • izvedba razvoda za dovod telekomunikacij
  • izvedba razvoda za dovod inštalacij, potrebnih za Toplotno črpalko.
 • Vgradnje toplotne izolacije pod temeljno ploščo v dveh opcijah:
  • Izvedba plošče na izolacijskem nasutju Penjenega stekla
  • Izvedba temeljne plošče na XPS izolaciji in protizmrzalnem nasipu

Prednosti penjenega stekla:

  • Enostavna in hitra vgradnja, se prilagodi podlagi in ni potrebno predhodno ravnanje – podlago se lahko uredi s kopačem.
  • Material je celično zaprt in preprečuje kapilarni dvig vlage.
  • Razvod vseh inštalacij se lahko izvede na dnu gradbene jame in se jih enostavno obsuje s penjenim steklom brez dodatnih del.
  • Material je popolnoma odporen na naftne derivate, če slučajno pride do kakšnega izlitja bo XPS izginil.
  • Ker se material popolnoma prilagodi podlagi je prenos obtežbe na podlago idealen in enakomeren
  • Material je idealen za potresno varnost, ker se kinetična energija potresa v večini porazgubi v trenju materiala.
  • Omogoča odzračevanje zemljine izpod objekta in predvsem odzračevanje Radona. O tem se v Sloveniji ne govori prav dosti. Posvečajo pa Radonu v drugih državah precej pozornosti.
 • Izvedba hidroizolacije pod temeljno ploščo. izvedba je odvisna od izbora toplotne izolacije:
  • Izvedba varjene hidroizolacije na podložni beton, ki se ga izvede nad nasutjem Penjenega stekla
  • Izvedba varjene hidroizolacije na podložni beton, ki se ga izvede pod predvideno XPS izolacijo
  • Izvedba samolepilne hidroizolacije med dvema slojema XPS toplotne izolacije
 • Izvedba temeljne armirano betonske (AB) plošče, ki tvori osnovno konstrukcijo objekta, na kateri objekt stoji. Temeljno ploščo izvedemo v natančnosti +- 1 cm.
 • Izolacije AB plošče po obodu, da se prepreči toplotni most.
 • Predaja plošče investitorju ali podjetju, ki bo izvajalo postavitev montažnega objekta. S tem segmentom zagotovimo, da je delo opravljeno korektno. Preverijo se vse kote in potrdi kvaliteto opravljene gradbene faze, da se dela lahko predajo naprej.

Dodatna dela, ki predlagamo, da se izvedejo v tem segmentu:

 • Razvod drenaže po obodu objekta. Drenažo izvedemo po celotnem obodu objekta, na način, da se izvede betonska mulda v padcu in na to položi drenažna cev. Na vogalih objekta ali stikovanju se izvede revizijske drenažne jaške. Drenažo objekta navežemo na sistem odvajanja meteornih vod ali v ponikovalnico.
 • Izvedba kompletne zunanje komunalne infrastrukture:
   • dovod vodovoda in izvedba priključka na obstoječe vodovodno omrežje. V tem segmentu postavimo na parceli vodovodni jašek, ki je usklajen z zahtevami iz projektnih pogojev ter pripravimo vse potrebno, da se izvede povezava iz vodomernega jaška do objekta.
   • postavitev elektro omarice na parceli in izvedba povezave od elektro omarice do notranjosti objekta, kjer je predvidena pozicija notranje elektro razdelilne omarice. Za razvod se predvidijo Stigmaflex cevi, ki je jih pripelje na točno določeno lokacijo za priklop na razvod pod AB ploščo. Po potrebi se te cevi tudi obetonira (odvisno od predvidenih talnih obremenitev)
   • Izvedba meteorne kanalizacije za odvod meteorne vode s strehe, postavitev peskolovov, revizijskih jaškov in navezava celotnega omrežja na sistem meteorne kanalizacije ali na ponikovalnico, če meteorne kanalizacije na lokaciji gradnje ni. Izvedba ponikovalnic je v naši režiji. Vse razvode s cevmi se obetonira in na ta način zagotovi predvidena padce in zaščiti cevi pred mehanskimi poškodbami.
   • Izvedba zunanje fekalne kanalizacije, ki se naveže na predhodno puščen razvod pod temeljno ploščo. v tem sklopu se izvedejo vsi revizijski jaški, ki so izvedeni vodotesni in protismradni. vsa fekalna kanalizacija na parceli se zbere in odvede v fekalno kanalizacijo, če le ta na lokaciji gradnje obstaja. Če fekalne kanalizacije ni, vam lahko izvedemo Rastrlinsko čistilno napravo ali Biološko čistilno napravo.
 • Izvedba inštalacije potrebne za delovanje toplotne črpalke.
  • če imate namen uporabiti toplotno črpalko Zrak-voda, vam pripravimo zunanji temelj, ki je točno prilagojen izbranemu tipu čistilne naprave in ima urejen odvod kondenza.
  • za potrebe toplotne črpalke Zemlja-voda lahko naredimo izkop kolektorskega polka, položimo kolektor, obsujemo s peskom in pripravimo vse potrebno da bo deloval brezhibno.
  • v primeru uporabe toplotne črpalke Voda-voda ali druge toplotne črpalke, ki potrebuje vrtino, vam seveda to lahko izvedemo na način, da je izvedba logično usklajena z drugimi deli, ki potekajo na gradbišču.
 • Izvedba zbiralnika za deževnico in ureditev potrebnih inštalacij, da se lahko ta voda uporabi za zalivanje vrta, pranje avtomobilov in kot voda za splakovanje kotličkov v objektu, morebiti tudi kot voda za pralni stroj, če se jo ustrezno sfiltrira. v tem segmentu vam pripravimo vse potrebno, kar zajema:
  • Določitev lokacije zbiralnika
  • izvedbo izkopa in pripravo gradbene jame za vgradnjo
  • vgradnjo zbiralnika (betonski ali PVC)
  • prireditev razvoda meteorne kanalizacije, da se odvaja v zbiralnik in višek vode v ponik
  • izvedba potopne črpalke v zbiralniku ali pa postavitev črpalke v objekt. priporočamo izvedbo potopne črpalke v zbiralniku zaradi neslišnega delovanja v objektu
  • izvedba ustrezne filtracije odvisno od želje po uporabi deževnice.

Izvedba kletne etaže, če bo vaša montažna hiša podkletena:

Če nameravate izvesti klet pod vašo montažno hišo, vam lahko ponudimo tudi izvedbo kleti, seveda s poudarkom na korektni izvedbi objekta brez toplotnih mostov. Za vsak objekt posebej preučimo geomehansko poročilo in pregledamo zemljino, da lahko ugotovimo kakšen način izvedbe hidroizolacije je primeren za posamezno lokacijo gradnje. Pri kleti je pravilen izbor in izvedba hidroizolacije ključen segment, če želimo zagotoviti korektno izvedbo in pričakovane rezultate. Potrebno je poskrbeti tudi za vodotesno izvedbo vseh prebojev, ki nastanejo zaradi prehoda inštalacij preko stene ali temeljne plošče kleti.

V dosedanji praksi imamo veliko referenc objektov, ki imajo klet. Od precej tehnično enostavnih objektov, ki so izvedeni na zemljini, ki dobro prepušča vodo (prod), pa do objektov, ki imajo kleti locirane v ilovici z zelo slabo propustnostjo vode. Med najbolj zahtevnimi so objekti, ki so izvedeni na lokaciji, kjer je nivo podtalnice višji od nivoja kleti. Tudi takih objektov imamo nekaj in vsi funkcionirajo brezhibno. Izbor hidroizolacije prilagodimo tudi sistemu gradnje, ki ga uporabimo za izvedbo določene kleti. Uporabljamo tri izvedbene opcije:

 • klasična izvedba kleti z uporabo betonskih votlakov in AB vezi
 • izvedba kleti iz obojestransko klasično opažanih AB sten
 • izvedba kleti z uporabo gradbenega sistema TermoLOGiK, ki omogoča natančno gradnjo, izvedbo brez toplotnih mostov in dobro izoliranost obodnih sten.

Izbor gradbenega sistema prepuščamo Vam, Vam pa seveda svetujemo primerne opcije glede na lokacijo gradnje in energetski nivo, ki ga z objektom želite doseči.

Več o temeljni plošči si lahko preberete na tej povezavi: TemeljnaPlošča.si

Kontaktirajte Nas!

Za več informacij nas kontaktirajte.

Ponujamo Vam Celostni pristop, Vodenje in Realizacijo Vašega objekta - PASIVNA HIŠA od PROJEKTA do OBJEKTA!
Kontaktirajte Nas!