Proizvodnja energije v Sloveniji se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 rahlo povečala (za 1 %), poraba energije pa se je za 1 % zmanjšala.

  Poraba energije v Sloveniji se je v letu 2011 glede na leto 2010 nekoliko zmanjšala

  Poraba energije v Sloveniji se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za 1 %.

  V strukturi porabe energije v Sloveniji je bil v letu 2011 največji delež naftnih proizvodov

  V Sloveniji smo v letu 2011 kar polovico energije porabili v obliki naftnih proizvodov. Poraba se je po dveh letih zmanjševanja znova povečala (za 8 %). Na povečanje je vplivala predvsem za 11 % višja poraba dizelskega goriva.

  Na drugem mestu po deležu v celotni porabi energije v letu 2011 je bila poraba električne energije (22 %). V letu 2011 je bilo v Sloveniji 39 % električne energije proizvedene v jedrski elektrarni, skoraj 36 % v termoelektrarnah, 24 % v hidroelektrarnah in nekaj manj kot pol odstotka v fotovoltaičnih elektrarnah.

  Celotna proizvodnja električne energije na generatorju je znašala 16.056 GWh. Iz obnovljivih virov je bilo proizvedenih 24 % vse električne energije. Izrazito povečanje proizvedene električne energije je bil v letu 2011 znova zabeleženo pri fotovoltaiki (za 411 %) in bioplinu (za 54 %), vendar so bile proizvedene količine še vedno razmeroma skromne; skupaj so znašale 153 GWh.

  Tretji največji delež v celotni porabi energije v letu 2011 je bil ustvarjen s porabo zemeljskega plina (12 %). Ta se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšala kar za 17 %.

  Na četrtem mestu po deležu v celotni porabi energije je bila v letu 2011 poraba obnovljivih virov energije (les in lesni ostanki, bioplini, biogoriva, odpadki) skupaj z geotermalno in sončno termalno energijo; znašal je malo manj kot 12 %.

  V letu 2011 je bila energetska odvisnost Slovenije 48-odstotna

  Energetska odvisnost Slovenije je bila v letu 2011 znova razmeroma nizka, in sicer 48-odstotna. V primerjavi z letom 2010 se je znižala še za 0,9 odstotne točke ali za 7 odstotnih točk manj kot v letu 2008.

  Med domače vire energije v Sloveniji prištevamo domačo proizvodnjo premoga, električno energijo, proizvedeno v nuklearni elektrarni in hidroelektrarnah, ter obnovljive vire energije (biomasa, bioplin, odpadki). S temi viri pokrijemo 52 % potreb po energiji. Pri drugih energetskih virih, kot so premogi z višjo kurilno vrednostjo, naftni proizvodi in zemeljski plin, pa je Slovenija odvisna od uvoza.

  Grafikon 1: Poraba energije, Slovenija, 2011

  Grafikon 1: Poraba energije, Slovenija, 2011

  Vir: SURS
  Vir: stat.si