ZAKOLIČBA

Geodet s podatki zakoličbe iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja označi točke bodočega objekta na zemljišče z uporabo količkov in tako prenese objekt na določen položaj na parceli. To so točke, ki predstavljajo osi in obliko projektiranega objekta v skladu s projektom. Zakoličbene točke in pozicije osi se nato prenese na gradbene profile, da je na mestu hiše površina prosta za nadaljnji korak – izkop.

IZKOP GRADBENE JAME

Po prenosu zakoličbe na gradbene profile se začne izvedba izkopa gradbene jame za postavitev temeljev in temeljne plošče. Če je potrebno, izkop pregleda tudi geomehanik in določi način, da se z dodatnim nasutjem in utrjevanjem obstoječega terena dobi primerno nosilnost tal pod objektom. Dobro je, da vso izkopano zemljo deponiramo na predvidenem mestu na gradbišču in jo prihranimo za kasnejše zasutje in ureditev okolice objekta.

IZVEDBA DRENAŽE

Da se zagotovi pravilno odvajanje meteorne vode, se mora po izkopu gradbene jame izvesti drenaža. V vsaki vodo tesni gradbeni jami pa je odvod vode nujno potreben. Instalacija za drenažo, mora v zemlji potekati okoli vseh zidov objekta in se zaključiti kot zaprt krožni vod. Drenažna instalacija je z vseh strani obdana z gramozom. Če ne položimo drenažnih cevi ali pa so te pomanjkljivo položene, bo stavba izpostavljena vplivu vode, ki lahko povzroči, da bodo klet in kletni zidovi stalno pod vodo.

RAZVOD INSTALACIJ POD TEMELJNO PLOŠČO

Izvede se razvod vseh inštalacij pod ploščo ob upoštevanju vseh podanih projektnih rešitev. V okviru te točke se izvede izvedba razvoda za potrebe vodovoda, kanalizacije, za razvod elektrike, za dovod telekomunikacij, za dovod inštalacij, razvod potreben za toplotno črpalko ter razvod za uporabo deževnice.

OBBETONIRANJE CEVI INSTALACIJ POD TEMELJNO PLOŠČO

Po namestitvi potrebnega razvoda vseh cevi, je le-te smiselno obetonirati, da se pri vgradnji stekla ne poškodujejo.

POLAGANJE FILCA

Filc se položi vsaj 2 m širše od roba tampona in z ustreznim prekrivanjem trakov. Ob straneh naj bo rob dosti velik, da bo lahko kasneje na robovih pokril nasuti material. Folija na ta način loči penjeno steklo od zemljine.

VGRADNJA PENJENEGA STEKLA

Za izolacijo pod temeljno ploščo se vgradi penjeno steklo Glapor. Če je material nepakiran, ga lahko takoj raztresemo, po potrebi pa se uporabi bager. Penjeno steklo je priporočljivo porazdeliti od notranjosti proti zunanjosti. Material se poravna z lopato, grabljami ali valjem. Če debelina presega 50 cm, naj bo porazdelitev večplastna. Vgradi se ga v plasteh po 30 cm. Vsak sloj posebej se komprimira z uporabo vibracijske plošče.

IZVEDBA PODLOŽNEGA BETONA

Ko je penjeno steklo Glapor skomprimirano, se ga prekrije s folijo, ki preprečuje mešanje s podložnim betonom. Na to podlago se izvede podložni beton, ki bo služil kot podlaga za izvedbo talne hidroizolacije pod temeljno ploščo.

IZVEDBA HIDROIZOLACIJE POD TEMELJNO PLOŠČO

Podložni beton je podlaga za hidroizolacijo. Betonska plošča na hidroizolaciji je tako zaščitena pred vodo in vlago, hkrati pa se izognemo prebojem armature, ki jo ima sicer sistem hidroizolacije na plošči.

IZVEDBA TEMELJNE PLOŠČE

Najprej se pripravi in namesti opaž za temeljno ploščo. Smiselno je, da se vanj položi toplotno izolacijo oboda plošče še preden se začne betonaža plošče. Pred betonažo se  namesti  vsa sprojektirana armatura.

IZVEDBA OVOJA PRITLIČJA

Za izvedbo obodnih nosilnih sten je uporabljen gradbeni sistem TermoLOGiK, v tem primeru element LOGiK 500, ki ima U=0,089W/m2K in debelino stene 50 cm. Gradnja je hitra in natančna. Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča izvedbo toplotnega ovoja objekta popolnoma brez toplotnih mostov. Skupaj z betonažo obodnih sten je pritličje pasivne hiše izvedeno v treh dneh.

IZVEDBA OPAŽA MEDETAŽNE PLOŠČE

Izvedba klasičnega opaža iz novih opažnih elementov, tako da se končni strop lahko samo pobrusi na stikih.

IZVEDBA INSTALACIJ V MEDETAŽNI PLOŠČI

Pred betoniranjem plošče je potrebno izvesti razvod vseh inštalacij v medetažni plošči. Na sliki je prikaza razvod inštalacij za ploščo, ki je izvedena na način, ki bo omogočal njeno aktivacijo – temperiranje v poletnih in tudi zimskih mesecih. S tem se uporabniku omogoči veliko termostabilnost objekta in nizke obratovalne stroške. Bivalno ugodje v objektu je na ta način tudi višje.

BETONIRANJE MEDETAŽNE PLOŠČE

Ko so nameščeni vsi razvodi inštalacij ter potrebna armatura, se ploščo lahko zabetonira.

IZVEDBA OVOJA NADSTROPJA

Ko se doseže zadostna trdnost betona v medetažni plošči, se lahko nadaljuje z zunanjim ovojem nadstropja, vse do strehe. Za potrebo betonaže jedra sistema TermoLOGiK, se mora ob obodni zid postaviti podpore. Te se postavi ob vsaki špaleti okna ali vrat (pri večjih odprtinah tudi vmes). Največji razmik med podporami je 125,0 cm.

IZVEDBA STREHE

Po končanju obodih sten pride izvedba strehe. Lahko se odločite za poševno ali za ravno streho. Za oboje smo specializirani. Ravna streha z naklonom do 5º je najzahtevnejša oblika strehe, saj je lahko hitro pride do zamakanja v konstrukcijo stavbe. Temu se izognemo s sodobnimi materiali in pravilno tehnologije gradnje ter seveda pravilno in natančno izvedbo pod skrbnim nadzorom.

VGRADNJA OKEN

Nato sledi montaža stavbnega pohištva. Vgradi so vsa okna in podometne “škatle” za žaluzije. Pred vgradnjo oken je potrebno pripraviti špalete, da se lahko kvalitetno izvede RAL – zrakotesna vgradnja. Pri RAL montaži je potrebno biti izredno pozoren na kvaliteto pripravljene podlage, vlažnost te podlage in temperature v katerih se izvaja montaža, ter nadaljnih 24 ur, ko se uporabljeni materiali trdijo.

IZVEDBA OMETOV

Notranji del sistema TermoLOGiK je najelegantneje pokriti z Izvedbo strojnih ometov. Pomembno je, da jo vgrajeni kakovostno in vrhunsko obdelani.

VGRADNJA ESTRIHA

Pri izvedbi estriha so upoštevane različne višine, ki so potrebne, da bo finalni tlak iz različnih materialov poravnan. Uporabljen je klasičen estrih z dodatkom plastifikatorja in mikroarmaturo.

POLAGANJE PARKETA

Na sliki je prikazan hrastov parket, ki je primeren za oljenje. Tak parket nudi najboljši občutek lesa, je pa malce bolj zahteven za vzdrževanje.

IZVEDBA STROJNICE

Pomemben del vsake stavbe, kjer živijo ali delujejo ljudje, so strojne instalacije, ki objekt oskrbujejo z vodo, zrakom in toploto – torej tremi temeljnimi življenjskimi elementi.

IZVEDBA FASADE

Fasada je narejena kot zaključni sloj gradbenega sistema TermoLOGiK.

TEST ZRAKOTESNOSTI

V praksi se pokaže, da je zrakotesnost vedno bolj pomembna, bolj kot gremo prosti pasivni gradnji. To se lahko zelo hitro simulira tudi ob izračunu energetske bilance, kjer se v fazi projekta določeno zrakotesnost predvidi in jo je potrebno potem v fazi objekta tudi zagotoviti.

ZUNANJA UREDITEV

Ko je objekt končan, se je potrebno posvetiti zunanji ureditvi, da lahko dobimo celostno podobo objekta, ki v celoti zažari.

INTERIER

Strankam pomagamo pri izgledu notranjih prostorov ter jim svetujemo pri nakupu notranje opreme.

PREDAJA OBJEKTA NAROČNIKU

Prepričani smo, da vam lahko ponudimo celostno storitev, ter da smo korekten partner pri izvedbi vašega objekta, ki bo vam prijeten Dom, nam pa kvalitetna referenca. Ponujamo vam torej objekt, ki bo zadostil vsem evropskim kriterijem za kvalitetno gradnjo, obenem pa bomo veliko pozornost posvetili energetski učinkovitosti in stroškovni optimizaciji.