Konstrukcijska sanacija starejših objektov

Zakaj je nujna ob energetski prenovi?

V tem članku bomo spoznali, zakaj je potresna varnost stavb pomembna za varovanje življenja in premoženja ljudi, kakšno je stanje potresne varnosti stavbnega fonda v Sloveniji in kako se lahko izboljša, ter kako se Slovenija razlikuje od drugih držav v Evropi glede na prakse in politike za konstrukcijsko sanacijo starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije.

Potresi so naravni pojavi, ki lahko povzročijo veliko škodo in trpljenje ljudem in njihovemu okolju. Zato je pomembno, da so stavbe, v katerih živimo in delamo, potresno varne in odporne. To pomeni, da so zgrajene in obnovljene po načelih potresno odporne gradnje, ki zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost stavb ves čas njihove uporabne dobe. V tem članku bomo obravnavali različne vidike potresne varnosti stavb v Evropi, s poudarkom na Sloveniji in njenih sosednjih državah.

Najprej bomo spoznali, kaj je potresna varnost stavb in zakaj je pomembna za varovanje življenja in premoženja ljudi. Potem bomo primerjali potresno ogroženost različnih držav v Evropi in ugotovili, katere so najbolj izpostavljene potresnim nevarnostim. Nato bomo analizirali stanje potresne varnosti stavbnega fonda v Sloveniji in ugotovili, da je zelo slabo. Ugotovili bomo, da je veliko stavb, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo potresnih norm, potresno nevarnih ali neustreznih.

V nadaljevanju bomo raziskali možne rešitve za izboljšanje potresne varnosti stavbnega fonda v Sloveniji. Spoznali bomo, da je potrebno izvesti konstrukcijsko sanacijo obstoječih stavb, ki niso potresno varne. Konstrukcijska sanacija je postopek, s katerim se izboljša nosilnost in odpornost stavbe proti potresnim silam. Spoznali bomo tudi različne programe in pobude za spodbujanje in podporo konstrukcijske sanacije stavb v Sloveniji.
Nato bomo primerjali prakse in politike glede konstrukcijske sanacije starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Energetska sanacija je postopek, s katerim se izboljša energetska učinkovitost in zmanjša poraba energije v stavbah. Ugotovili bomo, da se države razlikujejo glede na to, ali je konstrukcijska sanacija obvezna ali prostovoljna ob izvedbi energetske sanacije ter ali imajo sistem certificiranja ali ocenjevanja potresne varnosti stavb.

Na koncu bomo podali zaključke in priporočila za izboljšanje potresne varnosti stavb v Sloveniji in drugod v Evropi. Poudarili bomo pomen ozaveščanja in informiranja lastnikov, uporabnikov in kupcev stavb o pomenu potresne varnosti in konstrukcijske sanacije stavb. Prav tako bomo predlagali uvedbo sistema potresnih izkaznic, ki bi prikazoval stopnjo potresne varnosti stavbe in njeno tveganje za poškodbe ali rušenje v primeru potresa.

Potresna varnost pred energetsko učinkovitostjo: zakaj je treba najprej obnoviti konstrukcijo objektov

V zadnjih letih je Slovenija priča povečanemu številu energetskih prenov objektov, ki naj bi prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in izboljšanju bivalnega udobja. Vendar pa mnogi objekti, ki so bili zgrajeni pred letom 1964, ko so bile sprejete prve potresne norme, nimajo ustrezne konstrukcijske stabilnosti in so ogroženi v primeru močnega potresa. V tem članku bomo razložili, zakaj je nesmiselno in celo nevarno delati energetske prenove objektov, če se najprej ne naredi konstrukcijska obnova objektov, ki ne ustrezajo potresnim standardom.

Konstrukcijska obnova objektov je postopek, pri katerem se izboljša nosilnost in odpornost objekta proti potresnim silam. To lahko vključuje različne ukrepe, kot so ojačitev sten, stebrov in temeljev, vgradnja potresnih blažilnikov ali izolatorjev, dodajanje armiranobetonskih vezi ali plošč, zamenjava poškodovanih materialov in elementov itd. Konstrukcijska obnova objektov je bistvena za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja v primeru potresa, saj lahko prepreči rušenje ali hudo poškodovanje objekta.

Energetska prenova objektov je postopek, pri katerem se izboljša toplotna zaščita in učinkovitost rabe energije v objektu. To lahko vključuje različne ukrepe, kot so izolacija fasade, strehe in tal, zamenjava oken in vrat, vgradnja prezračevalnih sistemov z vračanjem toplote, uporaba obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje itd. Energetska prenova objektov je pomembna za zmanjšanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov ter za izboljšanje bivalnega udobja in kakovosti zraka v objektu.

Čeprav sta obe vrsti prenove koristni in zaželeni, pa obstaja velik problem, ki ga pogosto spregledamo. To je problem združljivosti med konstrukcijsko in energetsko prenovo objektov. Namreč, če se naredi energetska prenova objekta, ki nima ustrezne konstrukcijske stabilnosti, se lahko poveča tveganje za rušenje ali poškodovanje objekta v primeru potresa. To je zato, ker:

 • Energetska prenova lahko spremeni maso in togost objekta ter s tem vpliva na njegovo dinamično obnašanje pod potresnimi silami.
 • Energetska prenova lahko povzroči dodatne obremenitve na konstrukcijo objekta zaradi teže novih materialov ali elementov.
 • Energetska prenova lahko oslabi ali poškoduje obstoječe konstrukcijske elemente zaradi mehanskih ali kemičnih vplivov novih materialov ali elementov.
 • Energetska prenova lahko oteži ali onemogoči izvedbo konstrukcijske obnove objekta v prihodnosti zaradi zapletenosti ali nezdružljivosti novih in starih materialov ali elementov.

Iz navedenih razlogov je nesmiselno in celo nevarno delati energetske prenove objektov, če se najprej ne naredi konstrukcijska obnova objektov, ki ne ustrezajo potresnim standardom. To je kot da bi oblekli lep plašč na trhlo hišo, ki se lahko vsak trenutek podre. Namesto tega je treba najprej poskrbeti za potresno varnost objektov, ki je bistvena za zaščito življenj in premoženja, in šele nato za energetsko učinkovitost, ki je pomembna za varovanje okolja in izboljšanje bivalnih pogojev. To je edini način, da zagotovimo trajnostno in varno prenovo našega stavbnega fonda.

Razvoj predpisov za potresno varno gradnjo v Sloveniji

Slovenija leži na tektonsko aktivnem območju, kjer se stikajo tri tektonske enote: Alpe, Dinaridi in Panonski bazen. Zaradi tega je Slovenija država s srednjo potresno ogroženostjo, ki je bila v preteklosti prizadeta z več močnimi potresi. Najbolj potresno ogrožena območja so Ljubljanska kotlina, Idrijsko in Cerkljansko hribovje, Krško-Brežiška kotlina in Posočje.

Zaradi katastrofalnih posledic potresov je na potresnih območjih obvezna potresno varna gradnja, ki zagotavlja mehansko odpornost in stabilnost objektov ves čas njihove uporabne dobe. Potresno varna gradnja temelji na upoštevanju predpisov, ki določajo zahteve za projektiranje, izvedbo in nadzor objektov glede na njihovo lokacijo, namembnost, konstrukcijo in materiale.

Prve smernice za potresno varno gradnjo v Sloveniji so nastale po potresu leta 1895 v Ljubljani2 Do leta 1964 v Sloveniji praktično ni bilo veljavnih predpisov o potresno varni gradnji; prvi so bili uveljavljeni tega leta, novejši leta 1981, najsodobnejši pa so obvezni za vse zgradbe od leta 2008. Ti predpisi temeljijo na evropskih standardih za potresno varno gradnjo (Eurocode 8), ki upoštevajo najnovejša znanstvena spoznanja in izkušnje iz drugih držav.
Potres v Skopju leta 1963 in njegov vpliv na spremembo standardov za potresno varno gradnjo

Eden od najbolj uničujočih potresov v sodobni zgodovini Severne Makedonije in nekdanje Jugoslavije je bil potres v Skopju leta 1963, ki je z epicentrom v bližini Skopja zatresel dolino reke Vardar na severu Makedonije in jugu Kosova. Potres je dosegel učinke 9. stopnje po Mercallijevi lestvici, kar ustreza stopnji 6,1 po momentni magnitudni lestvici. Potres je povzročil smrt 1070 ljudi, ranil več kot 2900 ljudi in pustil brez domov skoraj 200.000 ljudi. Skoraj tri četrtine zgradb v mestu je bilo porušenih ali nepopravljivo poškodovanih.

Potres v Skopju je bil prelomen dogodek za razvoj standardov za potresno varno gradnjo v Jugoslaviji in drugod po svetu. Potres je pokazal pomanjkljivosti obstoječih predpisov in praks ter spodbudil raziskave o vzrokih in posledicah potresa ter o možnostih za izboljšanje protipotresne zaščite objektov. Potres je tudi pritegnil pozornost mednarodne skupnosti, ki je nudila pomoč pri reševanju, obnovi in prenovi mesta. Med drugim je bila sprejeta resolucija o pomoči pri obnovi mesta na Generalni skupštini OZN, ki je bila prva tovrstna resolucija v zgodovini OZN.
Potres v Skopju je bil tako pomemben dogodek za razvoj potresne varnosti in protipotresne gradnje, ki je vplival na spremembo standardov, izobraževanje, raziskave in sodelovanje na tem področju. Potres je tudi spodbudil solidarnost in humanitarnost med ljudmi, ki so se soočali s to naravno katastrofo.

Energetska sanacija obstoječih stavb

Energetska sanacija obstoječih stavb je postopek, s katerim se izboljša energetska učinkovitost in zmanjša poraba energije v stavbah, ki so bile zgrajene pred veljavnostjo sodobnih standardov za toplotno zaščito. Energetska sanacija stavb ima več koristi za okolje in za uporabnike stavb, saj prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povečanju bivalnega udobja, znižanju stroškov za energijo in podaljšanju življenjske dobe stavb.

Energetska sanacija stavbe običajno vključuje naslednje ukrepe:

 • toplotno izolacijo zunanjih sten in prenovo ovoja stavbe,
 • zamenjavo oken,
 • toplotno izolacijo podstrešja in strehe,
 • prenovo ogrevalnega sistema in
 • vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote.

Vendar pa energetska sanacija obstoječih stavb ni brez težav, še posebej, če se ne upošteva tudi konstrukcijska stabilnost in potresna varnost stavb. To je problem, ki se pojavlja predvsem pri starejših stavbah, ki so bile zgrajene pred letom 1964, ko so bile sprejete prve potresne norme v Sloveniji. Te stavbe nimajo ustrezne nosilnosti in odpornosti proti potresnim silam in so lahko ogrožene v primeru močnega potresa. Če se takim stavbam naredi samo energetska sanacija, brez da bi se prej naredila konstrukcijska obnova, se lahko poveča tveganje za rušenje ali poškodovanje stavb in s tem ogrozi varnost ljudi in premoženja. To je zato, ker:

 • energetska sanacija lahko spremeni maso in togost stavbe ter s tem vpliva na njeno dinamično obnašanje pod potresnimi silami,
 • energetska sanacija lahko povzroči dodatne obremenitve na konstrukcijo stavbe zaradi teže novih materialov ali elementov,
 • energetska sanacija lahko oslabi ali poškoduje obstoječe konstrukcijske elemente zaradi mehanskih ali kemičnih vplivov novih materialov ali elementov,
 • energetska sanacija lahko oteži ali onemogoči izvedbo konstrukcijske obnove stavbe v prihodnosti zaradi zapletenosti ali nezdružljivosti novih in starih materialov ali elementov.

Zato je priporočljivo, da se pred energetsko sanacijo obstoječih stavb najprej preveri njihova konstrukcijska stabilnost in potresna varnost ter se po potrebi naredi konstrukcijska obnova. To je edini način, da zagotovimo trajnostno in varno prenovo našega stavbnega fonda.

Energetska in konstrukcijska sanacija starih objektov: zakaj je treba delati obe hkrati

Stara objekta, ki nista grajena po potresnih smernicah, sta pogosto v slabem stanju in potrebujeta prenovo. Prenova lahko vključuje energetsko sanacijo, ki izboljša toplotno zaščito in učinkovitost rabe energije v objektu, ter konstrukcijsko sanacijo, ki izboljša nosilnost in odpornost objekta proti potresnim silam. Obe vrsti sanacije sta koristni in zaželeni, vendar pa je pomembno, da se izvajata skupaj in ne ločeno. V tem poglavju bomo pojasnili, zakaj je treba delati energetsko in konstrukcijsko sanacijo starih objektov hkrati in kakšne so posledice, če se dela samo ena ali druga.

Če se dela samo energetska sanacija starih objektov, brez da bi se prej naredila konstrukcijska sanacija, se lahko poveča tveganje za rušenje ali poškodovanje objektov v primeru močnega potresa. To je zato, ker energetska sanacija lahko spremeni maso in togost objekta ter s tem vpliva na njegovo dinamično obnašanje pod potresnimi silami. Energetska sanacija lahko tudi povzroči dodatne obremenitve na konstrukcijo objekta zaradi teže novih materialov ali elementov. Poleg tega lahko energetska sanacija oslabi ali poškoduje obstoječe konstrukcijske elemente zaradi mehanskih ali kemičnih vplivov novih materialov ali elementov. Nazadnje lahko energetska sanacija oteži ali onemogoči izvedbo konstrukcijske sanacije objekta v prihodnosti zaradi zapletenosti ali nezdružljivosti novih in starih materialov ali elementov.

Če se dela samo konstrukcijska sanacija starih objektov, brez da bi se naredila tudi energetska sanacija, se lahko zamudi priložnost za izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje porabe energije v objektih. To je zato, ker konstrukcijska sanacija lahko ponudi možnost za vgradnjo dodatnih ukrepov za toplotno zaščito in učinkovitost rabe energije v objektu, kot so izolacija fasade, strehe in tal, zamenjava oken in vrat, vgradnja prezračevalnih sistemov z vračanjem toplote, uporaba obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje itd. Če se ti ukrepi ne izvedejo skupaj s konstrukcijsko sanacijo, se lahko povečajo stroški in čas za njihovo naknadno izvedbo. Poleg tega lahko konstrukcijska sanacija brez energetske sanacije povzroči slabše bivalne pogoje in kakovost zraka v objektu zaradi pomanjkanja toplotne zaščite in prezračevanja.

Zato je priporočljivo, da se dela energetska in konstrukcijska sanacija starih objektov hkrati in ne ločeno. To je edini način, da se zagotovi trajnostna in varna prenova starih objektov, ki bo prinesla koristi tako za okolje kot za uporabnike objektov. To je tudi edini način, da se prepreči vizualno polepševanje objektov, ki se v večini primerov proda in nov uporabnik dobi konstrukcijsko neustrezen objekt. To je neodgovorno in neetično ravnanje, ki lahko ogrozi varnost in zdravje ljudi in premoženja.

Nasveti za obnovo obstoječih objektov, ki niso potresno varni

Obstaja veliko razlogov, zakaj bi želeli obnoviti svoj obstoječi objekt, ki ni potresno varen. Morda želite izboljšati njegov videz, udobje, funkcionalnost ali vrednost. Morda želite zmanjšati porabo energije, emisije toplogrednih plinov ali stroške za energijo. Morda želite podaljšati njegovo življenjsko dobo, prilagoditi njegovo namembnost ali povečati njegovo uporabno površino. Vendar pa je pomembno, da pri načrtovanju in izvedbi obnove upoštevate tudi potresno varnost vašega objekta. To je zato, ker je potresna varnost bistvena za zaščito vašega življenja in premoženja v primeru močnega potresa, ki lahko kadarkoli prizadene Slovenijo

V tem poglavju vam bomo podali nekaj nasvetov za obnovo obstoječih objektov, ki niso potresno varni, in vam predstavili pravi pristop, ki zajema celosten pristop, ki vključuje tudi konstrukcijsko sanacijo objekta

 • Preden se lotite obnove, preverite stanje in tip konstrukcije vašega objekta. To lahko storite s pomočjo strokovnjaka za statiko in potresno varnost, ki bo opravil pregled in izračun konstrukcije vašega objekta ter vam podal mnenje o njegovi nosilnosti in odpornosti proti potresnim silam. Tako boste lahko ugotovili, ali je vaš objekt potresno varen ali ne in kakšne ukrepe je treba sprejeti za njegovo izboljšanje
 • Če je vaš objekt potresno varen, lahko nadaljujete z energetsko sanacijo objekta, ki bo izboljšala toplotno zaščito in učinkovitost rabe energije v vašem objektu. Energetska sanacija objekta lahko vključuje naslednje ukrepe: toplotno izolacijo zunanjih sten in prenovo ovoja objekta, zamenjavo oken, toplotno izolacijo podstrešja in strehe, prenovo ogrevalnega sistema in vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote. Pri izvedbi teh ukrepov pazite, da ne spremenite maso ali togost vašega objekta ter da ne povzročite dodatnih obremenitev ali poškodb na konstrukciji vašega objekta
 • Če pa je vaš objekt potresno nevaren, morate najprej narediti konstrukcijsko sanacijo objekta, ki bo izboljšala nosilnost in odpornost vašega objekta proti potresnim silam. Konstrukcijska sanacija objekta lahko vključuje različne ukrepe, kot so ojačitev sten, stebrov in temeljev, vgradnja potresnih blažilnikov ali izolatorjev, dodajanje armiranobetonskih vezi ali plošč, zamenjava poškodovanih materialov in elementov itd. Pri izvedbi teh ukrepov pazite, da uporabite ustrezne materiale in tehnike ter da zagotovite ustrezno sidranje in sovprežnost med novimi in starimi elementi
 • Po končani konstrukcijski sanaciji objekta lahko nadaljujete z energetsko sanacijo objekta, kot je opisano zgoraj. Pri tem pazite, da ne spremenite maso ali togost vašega objekta ter da ne povzročite dodatnih obremenitev ali poškodb na konstrukciji vašega objekta. Tako boste dosegli optimalno kombinacijo potresne varnosti in energetske učinkovitosti vašega objekta.

Obnova obstoječih objektov, ki niso potresno varni, je pomemben in odgovoren projekt, ki zahteva pravi pristop in celosten pristop. To pomeni, da morate upoštevati tako energetsko kot konstrukcijsko sanacijo vašega objekta in ju izvajati skupaj in ne ločeno. Tako boste zagotovili trajnostno in varno prenovo vašega objekta, ki bo prinesla koristi tako za vas kot za okolje.

Osnovni ukrepi za energetsko sanacijo stanovanjske hiše, ki ni potresno varna in je bila zgrajena leta 1950

Če imate stanovanjsko hišo, ki ni potresno varna in je bila zgrajena leta 1950, se lahko odločite za energetsko sanacijo, ki bo izboljšala toplotno zaščito in učinkovitost rabe energije v vaši hiši. Energetska sanacija hiše ima več koristi za okolje in za vas, saj prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povečanju bivalnega udobja, znižanju stroškov za energijo in podaljšanju življenjske dobe hiše.

Vendar pa morate biti pri energetski sanaciji hiše, ki ni potresno varna, posebej pozorni na to, da ne povzročite dodatnih tveganj za konstrukcijsko stabilnost in varnost vaše hiše. To pomeni, da morate upoštevati naslednje osnovne ukrepe

 • Preden se lotite energetske sanacije, preverite stanje in tip konstrukcije vaše hiše. To lahko storite s pomočjo strokovnjaka za statiko in potresno varnost, ki bo opravil pregled in izračun konstrukcije vaše hiše ter vam podal mnenje o njegovi nosilnosti in odpornosti proti potresnim silam. Tako boste lahko ugotovili, ali je vaša hiša potresno varen ali ne in kakšne ukrepe je treba sprejeti za njegovo izboljšanje
 • Če je vaša hiša potresno nevarna, morate najprej narediti konstrukcijsko sanacijo hiše, ki bo izboljšala nosilnost in odpornost vaše hiše proti potresnim silam. Konstrukcijska sanacija hiše lahko vključuje različne ukrepe, kot so ojačitev sten, stebrov in temeljev, vgradnja potresnih blažilnikov ali izolatorjev, dodajanje armiranobetonskih vezi ali plošč, zamenjava poškodovanih materialov in elementov itd Pri izvedbi teh ukrepov pazite, da uporabite ustrezne materiale in tehnike ter da zagotovite ustrezno sidranje in sovprežnost med novimi in starimi elementi.
 • Po končani konstrukcijski sanaciji hiše lahko nadaljujete z energetsko sanacijo hiše, ki bo izboljšala toplotno zaščito in učinkovitost rabe energije v vaši hiši. Energetska sanacija hiše običajno vključuje naslednje ukrepe: toplotno izolacijo zunanjih sten in prenovo ovoja hiše, zamenjavo oken, toplotno izolacijo podstrešja in strehe, prenovo ogrevalnega sistema in vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote Pri izvedbi teh ukrepov pazite, da ne spremenite maso ali togost vaše hiše ter da ne povzročite dodatnih obremenitev ali poškodb na konstrukciji vaše hiše.

Energetska sanacija stanovanjske hiše, ki ni potresno varna in je bila zgrajena leta 1950, je pomemben in koristen projekt, ki pa zahteva pravilen pristop in upoštevanje osnovnih ukrepov. To pomeni, da morate najprej preveriti konstrukcijsko stanje vaše hiše in jo po potrebi sanirati, šele nato pa se lotiti energetske sanacije. Tako boste zagotovili trajnostno in varno prenovo vaše hiše, ki bo prinesla koristi tako za vas kot za okolje.

Potresne izkaznice: polemika in prednosti

Potresne izkaznice so dokumenti, ki bi prikazovali stopnjo potresne varnosti stavb in njihovo tveganje za poškodbe ali rušenje v primeru potresa. Potresne izkaznice bi lahko bile podobne energetskim izkaznicam, ki že obstajajo v Sloveniji in prikazujejo energetsko učinkovitost stavb. Potresne izkaznice bi lahko bile koristne za lastnike, uporabnike in kupce stavb, saj bi jim omogočile boljšo informiranost o stanju in vrednosti stavb ter o potrebnih ukrepih za njihovo izboljšanje. Potresne izkaznice bi lahko tudi spodbujale in pospeševale projekte za konstrukcijsko sanacijo stavb, ki bi povečala njihovo potresno odpornost in varnost.

Vendar pa je uvedba potresnih izkaznic v Sloveniji še vedno predmet polemike in razprave med različnimi deležniki. Nekateri argumenti proti potresnim izkaznicam so:

 • Potresne izkaznice bi lahko povzročile padec cen nepremičnin, ki bi bile ocenjene kot potresno nevarne, kar bi škodovalo lastnikom in trgu nepremičnin.
 • Potresne izkaznice bi lahko povzročile dodatne stroške in administrativne ovire za lastnike stavb, ki bi morali pridobiti potrebna dovoljenja, dokumentacijo in pregled konstrukcije stavbe.
 • Potresne izkaznice bi lahko povzročile pravno odgovornost za izdajatelje potresnih izkaznic, ki bi morali zagotoviti točnost in verodostojnost podatkov o potresni varnosti stavb.
 • Potresne izkaznice bi lahko povzročile socialno neenakost med prebivalci, ki bi imeli dostop do bolj ali manj potresno varnih stavb glede na njihov ekonomski položaj.

Nekateri argumenti za potresne izkaznice pa so:

 • Potresne izkaznice bi lahko prispevale k zmanjšanju materialne škode in človeških žrtev v primeru potresa, kar bi bilo koristno za družbo in javno dobro.
 • Potresne izkaznice bi lahko prispevale k ozaveščanju in informiranju lastnikov, uporabnikov in kupcev stavb o pomenu potresne varnosti in konstrukcijske sanacije stavb.
 • Potresne izkaznice bi lahko prispevale k spodbujanju in pospeševanju investicij v konstrukcijsko sanacijo stavb, kar bi povečalo njihovo vrednost in kakovost.
 • Potresne izkaznice bi lahko prispevale k razvoju strokovnega znanja in tehnologij na področju potresnega inženirstva in gradbeništva.

Potresne izkaznice so predlog za uvedbo sistema ocenjevanja potresne varnosti stavb v Sloveniji, ki ima tako prednosti kot slabosti. Uvedba potresnih izkaznic bi zahtevala široko soglasje med različnimi deležniki, kot so vlada, lokalne skupnosti, lastniki stavb, uporabniki stavb, kupci stavb, gradbeniki, projektanti, nadzorniki, zavarovalnice itd. Uvedba potresnih izkaznic bi tudi zahtevala ustrezno zakonodajo, standardizacijo, metodologijo, certificiranje in nadzor. Vprašanje je, ali bi bilo smiselno uvesti potresne izkaznice v Sloveniji, kjer je zelo nizka potresna odpornost stavbnega fonda in kjer so potresi pogosta in resna naravna nevarnost.

Potresna varnost starih, a prenovljenih stanovanj: kaj morajo vedeti lastniki in kupci

Stanovanje je eden od najpomembnejših in najdražjih nakupov v življenju. Zato je pomembno, da je stanovanje ne le lepo, udobno in funkcionalno, ampak tudi varno in odporno proti naravnim nesrečam, kot so potresi. To še posebej velja za stara, a prenovljena stanovanja, ki se prodajajo za izredno visoke zneske, večinoma v centrih mest, kjer je potresna ogroženost največja.

Potresna varnost stanovanja pomeni, da je stanovanje zgrajeno in obnovljeno po načelih potresno odporne gradnje, ki zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost stavbe ves čas njene uporabne dobe. Potresna varnost stanovanja je ključna za zagotavljanje varnega bivanja v stavbi, saj lahko prepreči rušenje ali hudo poškodovanje stavbe v primeru močnega potresa. Potresna varnost stanovanja pa ni samo tehnično, ampak tudi pravno in ekonomsko vprašanje, saj lahko vpliva na pravice in dolžnosti lastnikov in kupcev stanovanj ter na njihovo odgovornost in stroške.

Zato bi morali biti lastniki in še posebej kupci starih, a prenovljenih stanovanj pozorni na potresno varnost stanovanj, ki jih kupujejo ali prodajajo. Pred nakupom ali prodajo stanovanja bi morali preveriti naslednje informacije:

 • Ali je stavba, v kateri se nahaja stanovanje, zgrajena po veljavnih predpisih za potresno varno gradnjo? To lahko ugotovite s pomočjo gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja, projekta za izvedbo ali drugih dokumentov, ki dokazujejo skladnost stavbe s predpisi.
 • Ali je stavba, v kateri se nahaja stanovanje, preverjena in ocenjena glede na njeno potresno varnost? To lahko ugotovite s pomočjo potresne izkaznice, ki je dokument, ki prikazuje stopnjo potresne varnosti stavbe in njeno tveganje za poškodbe ali rušenje v primeru potresa. Potresne izkaznice so še v fazi razvoja in niso obvezne za vse stavbe, zato jih morda ne boste našli za vsako stavbo.
 • Ali je stavba, v kateri se nahaja stanovanje, sanirana ali obnovljena glede na njeno potresno varnost? To lahko ugotovite s pomočjo dokumentov o izvedbi konstrukcijske sanacije ali obnove stavbe, ki so lahko del energetske sanacije ali druge prenove stavbe. Konstrukcijska sanacija ali obnova stavbe lahko izboljša nosilnost in odpornost stavbe proti potresnim silam.

Če ugotovite, da je stavba, v kateri se nahaja stanovanje, potresno nevarna ali neustrezna, morate biti previdni pri nakupu ali prodaji stanovanja. Lahko se odločite za odstop od nakupa ali prodaje stanovanja ali pa zahtevate znižanje cene stanovanja. Lahko tudi zahtevate izvedbo konstrukcijske sanacije ali obnove stavbe pred nakupom ali prodajo stanovanja ali pa se dogovorite o delitvi stroškov za to. V vsakem primeru morate biti seznanjeni z možnimi posledicami in tveganji za vaše življenje in premoženje v primeru potresa.

Potresna varnost starih, a prenovljenih stanovanj je pomembna in aktualna tema, ki zadeva lastnike in kupce stanovanj, ki želijo živeti in delati v varnih in odpornih stavbah. Za zagotavljanje potresne varnosti stanovanj je potrebno upoštevati načela potresno odporne gradnje, preverjati in ocenjevati potresno varnost stavb ter izvajati konstrukcijsko sanacijo ali obnovo stavb, ki niso potresno varne. To je tudi odgovornost in dolžnost lastnikov in kupcev stanovanj, ki morajo biti pozorni na potresno varnost stanovanj, ki jih kupujejo ali prodajajo.

Zamujena priložnost za konstrukcijsko obnovo starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije

Energetska sanacija starejših objektov je bila v preteklih letih eden od glavnih ciljev in izzivov za izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje porabe energije v Sloveniji. Za to so bile na voljo različne subvencije, krediti in davčne olajšave, ki so spodbujale lastnike stavb, da so izvedli energetsko sanacijo svojih objektov. Vendar pa je bila večina teh ukrepov usmerjena le v izboljšanje toplotne zaščite stavb, kot so nova fasada in okna, ne pa tudi v izboljšanje potresne varnosti stavb, ki je ključna za zagotavljanje varnega bivanja v stavbi.

To pomeni, da se je precej objektov v preteklih letih energetsko saniralo, ni pa se niti preverila konstrukcijska varnost, kaj šele nadgradila. S tem se je zamudila velika priložnost za izboljšanje potresne varnosti stavbnega fonda v Sloveniji, ki je zelo slabo. Po ocenah Ministrstva za okolje in prostor je v Sloveniji okoli 250.000 stavb, ki so bile zgrajene pred letom 1964, ko so bile sprejete prve potresne norme. Te stavbe nimajo ustrezne nosilnosti in odpornosti proti potresnim silam in so lahko ogrožene v primeru močnega potresa.

Glede na pričakovani potres sodi v kategorijo nevarnosti porušitve 2.458 objektov, v katerih živi 48.557 prebivalcev. V kritično kategorijo sodi še 49 poslovnih objektov, 26 šol oziroma vrtcev, sedem trgovskih objektov, 31 objektov javne uprave in 22 objektov, v katerih se hrani kulturna dediščina. Izstopajo objekti šol in javne uprave, ki so bili pogosto grajeni takrat, ko standardi protipotresne gradnje niso bili primerni stopnji potresne ogroženosti.

Z energetsko sanacijo brez konstrukcijske obnove so bili v večini porabljeni vsi varčevalni shemi v večstanovanjskih stavbah in večina le teh je bila le obnovljena z novo fasado in okni. To pa ni dovolj za zagotavljanje potresne varnosti stavb, saj lahko energetska sanacija brez konstrukcijske obnove povzroči več težav, ki vplivajo na potresno varnost objektov, kot so:

 • sprememba mase in togosti objekta, ki vpliva na njegovo dinamično obnašanje pod potresnimi silami,
 • dodatne obremenitve na konstrukcijo objekta zaradi teže novih materialov ali elementov,
 • oslabitev ali poškodovanje obstoječih konstrukcijskih elementov zaradi mehanskih ali kemičnih vplivov novih materialov ali elementov,
 • otežitev ali onemogočenje izvedbe konstrukcijske obnove objekta v prihodnosti zaradi zapletenosti ali nezdružljivosti novih in starih materialov ali elementov.

Poleg tega je bilo prezračevanje z rekuperacijo v večini primerov energetske obnove ni bilo narejeno, tako da imajo sedaj ljudje slabše bivalne pogoje, kot so jih imeli pred sanacijo. Prezračevanje z rekuperacijo je sistem, ki omogoča dovod svežega zraka v prostore in odvod onesnaženega zraka iz prostorov ter hkrati vrača toploto iz odvoda v dovod. Prezračevanje z rekuperacijo je pomembno za zagotavljanje kakovosti zraka in toplotnega udobja v prostorih ter za zmanjšanje toplotnih izgub in porabe energije za ogrevanje. Če se prezračevanje z rekuperacijo ne izvede ob energetski sanaciji, se lahko pojavijo težave, kot so:

 • pomanjkanje svežega zraka in kisika v prostorih, ki lahko povzroči glavobole, utrujenost, zaspanost in zmanjšano koncentracijo,
 • povečana vlažnost in kondenzacija v prostorih, ki lahko povzroči plesen, alergije, astmo in druge zdravstvene težave,
 • povečana koncentracija škodljivih snovi v prostorih, kot so radon, formaldehid, ogljikov monoksid in drugi plini, ki lahko povzročijo raka, zastrupitve in druge bolezni.

Energetska sanacija starejših objektov je bila v preteklih letih zamujena priložnost za izboljšanje potresne varnosti stavbnega fonda v Sloveniji. Z energetsko sanacijo brez konstrukcijske obnove so se porabila vsa varčevalna shema v večstanovanjskih stavbah in večina le teh je bila le obnovljena z novo fasado in okni. To pa ni dovolj za zagotavljanje potresne varnosti stavb, saj lahko energetska sanacija brez konstrukcijske obnove povzroči več težav, ki vplivajo na potresno varnost objektov. Poleg tega prezračevanje z rekuperacijo v večini primerov energetske obnove ni bilo narejeno, tako da imajo sedaj ljudje slabše bivalne pogoje, kot so jih imeli pred sanacijo. Zato je nujno, da se pred energetsko sanacijo najprej preveri konstrukcijska stabilnost in potresna varnost objektov ter se po potrebi naredi konstrukcijska obnova. To je edini način, da se zagotovi trajnostna in varna prenova stavbnega fonda. Kvalitetna energetska sanacije mora biti celostna in zajeti vse segmente objekta, ki se ga sanira.

Konstrukcijska obnova starejših objektov v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem ob izvedbi energetske sanacije: primerjava s Slovenijo

Energetska sanacija je postopek, s katerim se izboljša energetska učinkovitost in zmanjša poraba energije v stavbah, ki so bile zgrajene pred veljavnostjo sodobnih standardov za toplotno zaščito. Energetska sanacija stavb ima več koristi za okolje in za uporabnike stavb, saj prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povečanju bivalnega udobja, znižanju stroškov za energijo in podaljšanju življenjske dobe stavb.

Vendar pa je energetska sanacija sama po sebi pogosto nezadostna za zagotavljanje varnosti in stabilnosti stavb, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo potresnih norm. Te stavbe so lahko ogrožene v primeru močnega potresa, ki lahko povzroči rušenje ali hudo poškodovanje stavbe. Zato je potrebno izvesti tudi konstrukcijsko obnovo starejših objektov, ki bo izboljšala nosilnost in odpornost stavbe proti potresnim silam. Konstrukcijska obnova je postopek, s katerim se izboljša mehanska odpornost in stabilnost stavbe z uporabo ustrezne tehnologije in materialov.

V Evropi obstajajo različne prakse in politike glede konstrukcijske obnove starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije. V tem poglavju bomo primerjali stanje in izzive na tem področju v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

Avstrija
Avstrija je država s srednjo potresno ogroženostjo, ki je bila v preteklosti prizadeta z več močnimi potresi, kot so potres v Celovcu leta 1976, potres v Furlaniji leta 1976 in potres na Hrvaškem leta 2020. Potresi lahko povzročijo veliko materialno škodo in človeške žrtve, zato je pomembno, da so stavbe, v katerih živijo in delajo ljudje, potresno varne in odporne.
V Avstriji obstaja zakonska obveza za izvedbo konstrukcijske obnove starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije. To pomeni, da morajo lastniki stavb, ki želijo pridobiti subvencije ali davčne olajšave za energetsko sanacijo svojih objektov, najprej preveriti in izboljšati potresno varnost svojih objektov. Za to morajo pridobiti mnenje strokovnjaka za statiko in potresno varnost, ki bo ocenil stanje konstrukcije objekta in predlagal ustrezne ukrepe za njegovo sanacijo. Ti ukrepi lahko vključujejo ojačitev sten, stebrov in temeljev, vgradnjo potresnih blažilnikov ali izolatorjev, dodajanje armiranobetonskih vezi ali plošč, zamenjava poškodovanih materialov in elementov itd.
Avstrija ima tudi sistem certificiranja potresne varnosti stavb, ki temelji na evropskih standardih Eurocode 8. Ta sistem omogoča izdajo potrdila o potresni varnosti stavbe (PVS), ki prikazuje stopnjo potresne varnosti stavbe glede na tri kategorije: A (visoka), B (srednja) in C (nizka). Potrdilo o potresni varnosti stavbe je prostovoljno in ni pogoj za pridobitev subvencij ali davčnih olajšav za energetsko sanacijo stavbe, vendar pa lahko služi kot dodatna informacija in spodbuda za lastnike, uporabnike in kupce stavb

Italija
Italija je država z visoko potresno ogroženostjo, ki je bila v preteklosti prizadeta z več močnimi potresi, kot so potres v Friuliju leta 1976, potres v Umbriji leta 1997, potres v L’Aquili leta 2009 in potres v Amatriceju leta 2016. Potresi lahko povzročijo veliko materialno škodo in človeške žrtve, zato je pomembno, da so stavbe, v katerih živijo in delajo ljudje, potresno varne in odporne.
V Italiji obstaja zakonska obveza za izvedbo konstrukcijske obnove starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije. To pomeni, da morajo lastniki stavb, ki želijo pridobiti subvencije ali davčne olajšave za energetsko sanacijo svojih objektov, najprej preveriti in izboljšati potresno varnost svojih objektov. Za to morajo pridobiti mnenje strokovnjaka za statiko in potresno varnost, ki bo ocenil stanje konstrukcije objekta in predlagal ustrezne ukrepe za njegovo sanacijo. Ti ukrepi lahko vključujejo ojačitev sten, stebrov in temeljev, vgradnjo potresnih blažilnikov ali izolatorjev, dodajanje armiranobetonskih vezi ali plošč, zamenjava poškodovanih materialov in elementov itd.
Italija ima tudi sistem certificiranja potresne varnosti stavb, ki temelji na evropskih standardih Eurocode 8. Ta sistem omogoča izdajo potrdila o potresni varnosti stavbe (PVS), ki prikazuje stopnjo potresne varnosti stavbe glede na tri kategorije: A (visoka), B (srednja) in C (nizka). Potrdilo o potresni varnosti stavbe je obvezno za vse stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1981, ko so bile sprejete prve potresne norme. Potrdilo o potresni varnosti stavbe je tudi pogoj za pridobitev subvencij ali davčnih olajšav za energetsko sanacijo stavbe.

Hrvaška
Hrvaška je država z visoko potresno ogroženostjo, ki je bila v preteklosti prizadeta z več močnimi potresi, kot so potres v Zagrebu leta 1880, potres v Banja Luki leta 1969 in potres v Petrinji leta 2020. Potresi lahko povzročijo veliko materialno škodo in človeške žrtve, zato je pomembno, da so stavbe, v katerih živijo in delajo ljudje, potresno varne in odporne.
Na Hrvaškem obstaja zakonska obveza za izvedbo konstrukcijske obnove starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije. To pomeni, da morajo lastniki stavb, ki želijo pridobiti subvencije ali davčne olajšave za energetsko sanacijo svojih objektov, najprej preveriti in izboljšati potresno varnost svojih objektov. Za to morajo pridobiti mnenje strokovnjaka za statiko in potresno varnost, ki bo ocenil stanje konstrukcije objekta in predlagal ustrezne ukrepe za njegovo sanacijo. Ti ukrepi lahko vključujejo ojačitev sten, stebrov in temeljev, vgradnjo potresnih blažilnikov ali izolatorjev, dodajanje armiranobetonskih vezi ali plošč, zamenjava poškodovanih materialov in elementov itd.
Hrvaška ima tudi sistem certificiranja potresne varnosti stavb, ki temelji na evropskih standardih Eurocode 8. Ta sistem omogoča izdajo potrdila o potresni varnosti stavbe (PVS), ki prikazuje stopnjo potresne varnosti stavbe glede na tri kategorije: A (visoka), B (srednja) in C (nizka). Potrdilo o potresni varnosti stavbe je obvezno za vse stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1964, ko so bile sprejete prve potresne norme. Potrdilo o potresni varnosti stavbe je tudi pogoj za pridobitev subvencij ali davčnih olajšav za energetsko sanacijo stavbe.

Slovenija
Slovenija je država s srednjo potresno ogroženostjo, ki je bila v preteklosti prizadeta z več močnimi potresi, kot so potres v Ljubljani leta 1895, potres v Posočju leta 1998 in potres na Hrvaškem leta 2020. Potresi lahko povzročijo veliko materialno škodo in človeške žrtve, zato je pomembno, da so stavbe, v katerih živimo in delamo, potresno varne in odporne.
V Sloveniji ni zakonske obveze za izvedbo konstrukcijske obnove starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije. To pomeni, da lastniki stavb, ki želijo pridobiti subvencije ali davčne olajšave za energetsko sanacijo svojih objektov, niso dolžni preveriti ali izboljšati potresno varnost svojih objektov. Za to se lahko odločijo prostovoljno, če menijo, da je to potrebno ali koristno. Za to lahko najamejo strokovnjaka za statiko in potresno varnost, ki bo ocenil stanje konstrukcije objekta in predlagal ustrezne ukrepe za njegovo sanacijo. Ti ukrepi so podobni kot v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.
Slovenija nima sistema certificiranja potresne varnosti stavb, ki bi temeljil na evropskih standardih Eurocode 8. Namesto tega ima projekt POTROG (Potresna odpornost grajenega okolja), ki je namenjen razvoju metodologije za ocenjevanje potresne varnosti stavb in izdajo potresnih izkaznic. Potresne izkaznice so dokumenti, ki bi prikazovali stopnjo potresne varnosti stavbe in njeno tveganje za poškodbe ali rušenje v primeru potresa. Potresne izkaznice bi lahko bile koristne za lastnike, uporabnike in kupce stavb, saj bi jim omogočile boljšo informiranost o stanju in vrednosti stavb ter o potrebnih ukrepih za njihovo izboljšanje. Projekt POTROG je še v fazi raziskav in testiranj, zato potresne izkaznice še niso na voljo za vse stavbe.

Konstrukcijska obnova starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije je pomemben in koristen projekt, ki pa se razlikuje glede na državo in njeno potresno ogroženost. V Avstriji, Italiji in na Hrvaškem je konstrukcijska obnova obvezna in podprta s sistemom certificiranja potresne varnosti stavb. V Sloveniji je konstrukcijska obnova prostovoljna in podprta s projektom POTROG, ki razvija sistem ocenjevanja potresne varnosti stavb. Za zagotavljanje konstrukcijske obnove starejših objektov je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje in spodbude za lastnike, uporabnike in kupce stavb.

Priporočila za izboljšanje potresne varnosti stavb v Sloveniji

V prejšnjih poglavjih smo ugotovili, da je potresna varnost stavb v Sloveniji zelo slaba in da je potrebno izvesti konstrukcijsko sanacijo obstoječih stavb, ki niso potresno varne. V tem poglavju bomo podali nekaj priporočil, kako lahko izboljšamo potresno varnost stavb v Sloveniji in s tem zmanjšamo tveganje za poškodbe ali rušenje stavb v primeru potresa.

Nekatera priporočila so:

 • Sprejeti resolucijo o krepitvi potresne varnosti. Resolucija je dokument, ki oblikuje aktivno politiko krepitve potresne varnosti stavbnega fonda v Republiki Sloveniji, s katero država prispeva k manjšim posledicam v primeru potresnega dogodka. Resolucija določa cilje, ukrepe, odgovornosti in vire za izvedbo konstrukcijske sanacije obstoječih stavb. Resolucija je bila pripravljena s strani Ministrstva za okolje in prostor in je trenutno v javni razpravi do 31. marca 2022. Pozivamo vse zainteresirane deležnike, da sodelujejo v javni razpravi in podajo svoje pripombe in predloge na osnutek resolucije.
 • Uvesti sistem potresnih izkaznic. Potresne izkaznice so dokumenti, ki bi prikazovali stopnjo potresne varnosti stavbe in njeno tveganje za poškodbe ali rušenje v primeru potresa. Potresne izkaznice bi lahko bile koristne za lastnike, uporabnike in kupce stavb, saj bi jim omogočile boljšo informiranost o stanju in vrednosti stavb ter o potrebnih ukrepih za njihovo izboljšanje. Projekt POTROG (Potresna odpornost grajenega okolja) je namenjen razvoju metodologije za ocenjevanje potresne varnosti stavb in izdajo potresnih izkaznic. Projekt je še v fazi raziskav in testiranj, zato potresne izkaznice še niso na voljo za vse stavbe. Predlagamo, da se pospeši razvoj in uvedba sistema potresnih izkaznic ter da se zagotovi njihova obveznost za vse starejše stavbe.
 • Zagotoviti finančna sredstva za konstrukcijsko sanacijo. Konstrukcijska sanacija je postopek, s katerim se izboljša nosilnost in odpornost stavbe proti potresnim silam. Konstrukcijska sanacija je lahko draga in zahtevna, zato je pomembno, da se zagotovijo ustrezna finančna sredstva za njeno izvedbo. Finančna sredstva bi lahko prihajala iz različnih virov, kot so državni proračun, evropski skladi, lokalne skupnosti, zavarovalnice, banke, lastniki stavb itd. Predlagamo, da se preučijo možnosti zagotovitve finančnih sredstev za konstrukcijsko sanacijo starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije ter da se vzpostavijo ugodni pogoji in spodbude za lastnike stavb, ki se odločijo za konstrukcijsko sanacijo.
 • Ozaveščati in izobraževati javnost o pomenu potresne varnosti. Javnost mora biti seznanjena s tveganji, ki jih predstavlja potres, ter z ukrepi, s katerimi ta tveganja lahko zmanjšajo na sprejemljivo raven. Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu potresne varnosti bi lahko prispevalo k večji motivaciji in odgovornosti lastnikov, uporabnikov in kupcev stavb za izvedbo konstrukcijske sanacije. Ozaveščanje in izobraževanje javnosti bi lahko potekalo preko različnih kanalov, kot so mediji, šole, društva, delavnice, seminarji, brošure, spletne strani itd. Predlagamo, da se okrepijo aktivnosti ozaveščanja in izobraževanja javnosti o pomenu potresne varnosti in konstrukcijske sanacije stavb.

To so nekatera priporočila, ki bi lahko pripomogla k izboljšanju potresne varnosti stavb v Sloveniji.

Zaključek:

V tem članku smo spoznali, kako pomembna je potresna varnost stavb za varovanje življenja in premoženja ljudi v Evropi, kjer so potresi pogosti in nevarni naravni pojavi. Ugotovili smo, da je stanje potresne varnosti stavbnega fonda v Sloveniji zelo slabo, saj je veliko stavb, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo potresnih norm, potresno nevarnih ali neustreznih. Zato je nujno, da se izvede konstrukcijska sanacija obstoječih stavb, ki bo izboljšala nosilnost in odpornost stavbe proti potresnim silam. Konstrukcijska sanacija je postopek, s katerim se izboljša mehanska odpornost in stabilnost stavbe z uporabo ustrezne tehnologije in materialov.

Prav tako smo primerjali prakse in politike glede konstrukcijske sanacije starejših objektov ob izvedbi energetske sanacije v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Energetska sanacija je postopek, s katerim se izboljša energetska učinkovitost in zmanjša poraba energije v stavbah. Ugotovili smo, da se države razlikujejo glede na to, ali je konstrukcijska sanacija obvezna ali prostovoljna ob izvedbi energetske sanacije ter ali imajo sistem certificiranja ali ocenjevanja potresne varnosti stavb. V Avstriji, Italiji in na Hrvaškem je konstrukcijska sanacija obvezna in podprta s sistemom certificiranja potresne varnosti stavb. V Sloveniji je konstrukcijska sanacija prostovoljna in podprta s projektom POTROG, ki razvija sistem ocenjevanja potresne varnosti stavb.

Na koncu smo podali zaključke in priporočila za izboljšanje potresne varnosti stavb v Sloveniji in drugod v Evropi. Poudarili smo pomen ozaveščanja in informiranja lastnikov, uporabnikov in kupcev stavb o pomenu potresne varnosti in konstrukcijske sanacije stavb. Prav tako smo predlagali uvedbo sistema potresnih izkaznic, ki bi prikazoval stopnjo potresne varnosti stavbe in njeno tveganje za poškodbe ali rušenje v primeru potresa.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *