Vsekakor je najbolje, da se objekt energetsko spremlja že v samem za?atku nastajanja. Za projektno dokumantacijo, ki jo izvajamo sami naredimo prve eneregetske izra?une že takoj po prvih konceptualnih zasnovah in ugotovimo kaj bi bilo smoterno upoštevati pri nadalnjem razvoju projekta.

Predlagamo, da se že pred izvedbo idejnega projekta naredi energetska ocena parcele ter se ugotovi najbolj optimalna postavitev objekta in njegovih posameznih delov. Za potrebe tega segmenta si ogledamo parcelo, posnamemo stanje ter pripravimo analizo parcele vklju?no s shemami sen?enja okoliških objektov, hrobov, dreves. Te podatke je smoterno upoštevati pri zasnovi arhitekturnega koncepta objekta.

Sodelovanje je razdeljeno v štiri faze:

1. Analiza lokacije kjer bo objekt postavljen

Predlagamo, da se že pred izvedbo idejnega projekta naredi energetska ocena parcele ter se ugotovi najbolj optimalna postavitev objekta in njegovih posameznih delov. Za potrebe tega segmenta si ogledamo parcelo, posnamemo stanje ter pripravimo analizo parcele vklju?no s shemami sen?enja okoliških objektov, hrobov, dreves. Te podatke je smoterno upoštevati pri zasnovi arhitekturnega koncepta objekta.

2. Izdelava energetske bilance na nivoju idejnega projekta

Po metodologiji PHPP 2007 izdelamo energetsko bilanco idejne rešitve in preverimo razli?ne izvedbene opcije ovoja ter preigramo razli?ne komponente (okna, prezra?evalni sistem). Na podlag ite analize pripravimo poro?ilo o najbolj optimalnih komponentah in pripravimo predloge rešitev za razli?ne opcije objekta.

3. Izdelava energetsek bilance na nivoju izvedbenega projekta

Z izra?uni po metodologiji PHPP 2007 spremljamo razvoj projekta preko faze PGD v fazo PZI (projekt za izvedbo), kjer se natan?no definirajo izvedbeni sklopi, komponente, detajli… Vsak posamezen sklop preverimo ra?unsko in ugotovimo kakšen je njegov vpliv lokalno ter na celotno bilanco objekta. Enako velja za reševanje posamezhik konstrukcijskih detajlov, kjer lahko pride do toplotnih mostov. V tem sklopu se natan?no definira stavbno pohištvo objekta, izvedba celotnega izolacijskega ovoja z natan?no dolo?itvijo izolacijskih slojev ter sistem strojnih inštalacij.

4. Spremljanje projekta med izvedbo

Izvedba vedno prinese dolo?ene spremembe, lahko pride do zamenjave dolo?enih komponent… Zato je zelo pomembno, da se tudi v tem segmentu vrši zelo natan?en monitoring nad izvedbo del, reševanjem klju?nih detajlov, kjer se lahko pri?akuje termi?ne probleme in nadzor nad vgradnjo komponent, ki so bile predpisane v projektu. Vse spremembe se vnašajo v izra?un, tako da v realne m?asu lahko vidimo kaj se z objektom energetsko dogaja in kako bodo posamezne spremembe ali napake vplivale na kon?no energetsko bilanco objekta.

Na podlagi tako zasnovanega sodelovanja lahko pri?akujete rezultate, ki so bili predvideni s projektom in imate konstantno vpogled v energetsko bilanco objekta, kar zelo pomembno za kvalitetno gradnjo. Seveda je nadzor nad kvaliteto rešitev energetskega segmenta pomemben tudi za investitorje, ki so kandidirali za nepovratna sredstva s strani Ekosklada, saj lahko odstopanje od predvidenih rezultatov zmanjša ali pa celo povrzo?i, da ne dobijo predvidenih sredstev.

Preverjanje arhitekturne zasnove

 • usklajevanje zahtev investitorja in zahtevanih kriterijev na?rtovanja
 • preverjanje izbrane lokacije
 • dolo?itev orientacije objekta proti jugu ± 30
 • preveritev potrebnih površin in volumna
 • faktor oblike A/V, enostavnost, kompaktnost
 • min. 20 m2 do max. 50 m2 na osebo
 • zasnova tlorisa – toplotno coniranje prostorov
 • izbira elementov za toplotno akumulativnost
 • izbira elementov solarnega oblikovanja
 • dolo?itev velikosti in razpored prozornih in neprozornih delov ovoja
 • orientacija steklenih proti jugu, zapiranje hiše proti severu
 • omogo?eno naravno prezra?evanje za no?no ohlajevanje poleti
 • natan?na dolo?itev sestave ovoja pasivne hiše
 • izbira naravi in ?loveku prijaznih in obnovljivih gradbenih materialov
 • prvo ra?unsko preverjanje pravilnosti zasnove po PHPP
 • toplotna bilanca toplotni dotoki- toplotne izgube=potrebna toplota za ogrevanje: qo = 15 kWh/m2a
 • na?rtovanje ogrevalnega sistema