POVZETEK ENERGETSKE BILANCE ZA LETO 2012
Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2012 je narejena po metodologiji EUROSTAT.
Bruto domaca poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo, bo znašala 313,4 PJ in bo vecja 1,2 % v primerjavi s predhodnim letom. Pridobljena bo iz: 4126,4 kt lignita (+0,4-% v primerjavi s predhodnim letom), 845,5 kt rjavega premoga (-2,5 %), 17,3 kt crnega premoga in antracita (-3,0 %), 36,2 kt koksa (+4,5 %), 907,4 milijonov Sm3 zemeljskega plina (+0,2 %), 2475,7 kt naftnih proizvodov (+1,6 %), 68,6 PJ jedrske toplote (+1,2 %), 34,6 PJ obnovljivih virov energije z odpadki (+5,3 %), 12918,0 TJ hidro energije (-3,2 %) ter 1795,4 GWh elektricne energije kot razlike med uvozom in izvozom. Republiki Hrvaški bo oddano 3036,3 GWh (polovica proizvodnje NEK).
Koncna poraba bo znašala 217,6 PJ in bo vecja za +1,5 % v primerjavi s predhodnim letom. V energetske namene bo porabljeno 216,3 PJ (+1,5%) v neenergetske namene pa 1,3 PJ (+0,0 %). V predelovalnih dejavnostih, rudarstvu in gradbeništvu (industrija) bo porabljeno 54,1 PJ (rast +0,7 % in delež 25,0 %), v prometu 85,9 PJ (+3,2 %, 39,7 %) in v ostali porabi 76,4 PJ (+0,1 %, 35,3 %). V strukturi porabe koncne energije izstopa delež naftnih proizvodov s 48,5 %, sledijo: elektricna energija (19,8_%), zemeljski plin (12,5 %), obnovljivi viri energije (OVE) (13,8 %), toplota (3,9 %), trdna goriva (1,0 %) in industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) (0,5 %).
Koncna poraba elektricne energije bo znašala 11927,3 GWh in bo manjša za -0,5 % v primerjavi s predhodnim letom. V industriji bo porabljeno 5629,4 GWh (+1,5 % v primerjavi s predhodnim letom), v prometu 164,7 GWh (-2,3 %), v gospodinjstvih 3073,2 GWh (-2,3 %) in v ostali porabi 3060,0 GWh (-2,3 %).
Koncna poraba zemeljskega plina bo znašala 720,1 milijonov Sm3 in bo vecja za +0,2 % v primerjavi s predhodnim letom. V energetske namene bo porabljeno 713,1 milijonov Sm3 (+0,2 %) v neenergetske namene pa 7,0 milijonov Sm3 (+0,2 %).
Koncna poraba utekocinjenega naftnega plina bo znašala 82,9 kt in bo vecja za +3,6 % v primerjavi s predhodnim letom. V prometu (avtoplin) bo porabljeno 6,2 kt (+2,8 %).
Koncna poraba naftnih derivatov in biogoriv v prometu vkljucuje 1346,3 kt dizelskega goriva (+4,6 % rast v primerjavi s predhodnim letom), 570,4 kt motornega bencina neosvincenega ( +0,2 %), 22,8 kt petrolejskega goriva za reaktivne motorje (-1,3 %) in 45,3 kt biogoriv (+7,9 %).
Koncna poraba daljinske toplote bo znašala 8513,5 TJ in bo vecja za +0,9 % v primerjavi s predhodnim letom.
Bruto domaca poraba obnovljivih virov energije (brez hidro energije) bo v letu 2012 znašala 33548,4 TJ, industrijskih odpadkov neobnovljivih (NIO) pa 1089,3 TJ. V primerjavi s predhodnim letom bo kolicina energije iz OVE vecja za +5,7 %, iz NIO pa za +3,6 %. V strukturi prevladuje 75,4 % delež biomase (+2,9-% rast v primerjavi s predhodnim letom).
Sledijo: fotonapetostna soncna energija (SE) 7,4 % (+42,8 %), geotermalna energija 4,9 % (7,0 %), biodizel 4,0 % (rast +7,1 %), industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) 3,1 % (+3,6 %), deponijski plin 0,9 % (-2,0 %) in plin iz cistilnih naprav 0,3 % (-2,0_%). Delež OVE z NIO in hidro energijo skupaj v koncni porabi energije, izracunan po metodologiji EU, bo v letu 2012 dosegel 20,3 %.
Emisije v letu 2012 bodo v primerjavi s predhodnim letom vecje, SO2 za 3,2% in NOx za 2,2%. Emisije CO2 bodo vecje za 1,5%. Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije v letu 2012 bo 47,7 % odstotna.

Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2012 (krajše EBRS 2012), ki prikazuje skupno porabo energije in nacine zagotavljanja oskrbe Republike Slovenije za leto 2012 (skladno s 15. clenom EZ), je pripravilo resorno ministrstvo za energijo (MIP-DE) na podlagi posredovanih podatkov SURS za leti 2010 in delno 2011 in podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji v letu 2012.
Ker je EBRS-2012 narejena po mednarodno primerljivi metodologiji EUROSTAT, so navedeni podatki tudi primerljivi z državami EU.
Vsebina EBRS 2012 sledi zakonsko predpisani sestavi, prilagojeni nivoju in uporabljeni metodologiji izdelave letnih energetskih bilanc za katere je znacilno, da jih v najvecji možni meri oblikujejo neposredni izvajalci energetskih dejavnosti, za pogoje normalne oskrbe. Pri nacrtovanju so izvajalci energetske dejavnosti v Sloveniji namrec dolžni upoštevati vso veljavno zakonodajo s svojega podrocja delovanja, skladno z nacionalnim energetskim programom in drugimi sprejetimi akti, med katere sodijo tudi ukrepi spodbujanja ucinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE). Ker je resorno ministrstvo za energijo povzelo
s strani izvajalcev energetskih dejavnosti narejene energetske napovedi, se izpolnitev navedenih vsebin in aktivnosti odraža tudi v podatkih, ki jih prinaša EBRS 2012.
Za letno energetsko nacrtovanje je znacilno, da se vecina doseženih parametrov iz tekocega leta (struktura oskrbe z viri energije, struktura elektrarn, itd) le podaljša v naslednje leto. Ta znacilnost daje vsem virom energije enakomeren poudarek.
Za vecje, nepricakovane motnje v oskrbi z energijo, so predvidene zakonsko dolocene minimalne potrebne mesecne rezerve goriv. Ker so potrebe Slovenije po energiji vecje od domacih proizvodnih zmogljivosti, bo Slovenija
tudi v letu 2012 vec kot polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. V celoti bo Slovenija uvozila crni premog, antracit, koks in naftne proizvode ter vec kot 99 odstotkov vsega potrebnega zemeljskega plina.
Zaradi uspešne ekološke sanacije velikih kurišc in izvajanja programa postopnega zapiranja domacih rudnikov premoga, se z leti povecuje delež uvoženih, ekološko ustreznejših goriv, z manjšo vsebnostjo žvepla. Raba premoga v transformaciji prakticno poteka le še v velikih termo energetskih objektih za pridobivanje elektricne energije in toplote, opremljenih z ustreznimi cistilnimi napravami.
Oskrba z domacimi viri energije bo tudi v letu 2012 slonela na lignitu, rjavem premogu, hidro energiji, lesni biomasi ter elektricni energiji iz NEK.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor