Energetska bilanca PHPP

Energetska bilanca PHPP

PHPP – program za izra?un energetske bilance objekta

PHPP nam pomeni klju?no orodje v fazi zasnove projekta, dolo?itvi njegovih gabaritov, orientaciji in dolo?itevi ter orientaciji notranjih prostorov. Skozi celotno fazo projektnega dela spremljamo energetsko bilanco objekta ter vnašamo spremembe, ki nastanejo pri razvoju projekta. Ko dolo?imo energetsko bilanco objekta in se objekt prevesi v izvedbeno fazo, spremljamo in preverjamo vse vgrajene materiale ter izdelamo morebitne korekcije energetske bilance.

Uporabo PHPP izra?una energetske bilance priporo?amo vsem, ki se odlo?ate za gradnjo, arhitektom in investitorjem, ki so že za?eli z izvajanjem del, saj se s primerno zasnovo, uporabo primernih materialov na primernih mestih in s primerno orientacijo objekta, klju?no pripomore k boljši energetski bilanci objekta, ki ga nameravate izvesti. Dovolite nam, da pomagamo pove?ati vrednost vaše naložbe. ?e želite lahko naredimo PHPP izra?un energetske bilance vašega objekta in vam pomagamo izboljšati zasnovo ter s tem zmanjšati morebitne toplotne izgube. Lahko izdelamo zgolj preverbo že izvedenih objektov ali pripravimo dokumentacijo, ki je potrebna za certificiranje energetske bilance objekta.

Klju?na prednost, ki bi jo pridobili za našim celostnim spremljanjem in sodelovanjem na projektu v vseh fazah nastajanja je boljša kon?na energetsk bilanca objekta, optimalna zasnova strojnih inštalacij, posledi?no nižja investicija in nižji obratovalni stroški objekta. Prepri?an sem, da želite svojim investitorjem ponuditi objekte, ki so optimalni v vseh pogledih.

Naro?ilo lahko podate prek spleta na tej povezavi:

Naro?ilo izra?una

Naro?i Izra?un

Naro?ilo Izra?una

Za naro?ilo izra?una Vas prosimo, da pritisnete na tale gumb. Za izkazano zaupanje se Vam že v naprej lepo zahvaljujemo.
Naro?i Izra?un

V sklopu sodelovanja vam lahko ponudimo:

Preverjanje arhitekturne zasnove

• usklajevanje zahtev investitorja in zahtevanih kriterijev na?rtovanja
• preverjanje izbrane lokacije
• dolo?itev orientacije objekta proti jugu ± 30°
• preveritev potrebnih površin in volumna
• faktor oblike A/V, enostavnost, kompaktnost
• min. 20 m2 do max. 50 m2 na osebo
• zasnova tlorisa – toplotno coniranje prostorov
• izbira elementov za toplotno akumulativnost
• izbira elementov solarnega oblikovanja
• dolo?itev velikosti in razpored prozornih in neprozornih delov ovoja
• orientacija steklenih proti jugu, zapiranje hiše proti severu
• omogo?eno naravno prezra?evanje za no?no ohlajevanje poleti
• natan?na dolo?itev sestave ovoja pasivne hiše
• izbira naravi in ?loveku prijaznih in obnovljivih gradbenih materialov
• prvo ra?unsko preverjanje pravilnosti zasnove po PHPP
• toplotna bilanca toplotni dotoki- toplotne izgube=potrebna toplota za ogrevanje: qo = 15 kWh/m2a
• na?rtovanje ogrevalnega sistema

PHPP – izra?un energetske bilance

 • program za projektantski izra?un pasivnih hiš (Passivhaus Projektierungs Paket), s katerim projektant preverja pravilnost odlo?itev pri zasnovi zgradbe že med samim projektiranjem
 • s pomo?jo programa lahko sproti ovrednotimo u?inkovitost morebitnih potrebnih izboljšav: sprememba arhitekturne zasnove, pove?anje ali zmanjšanje steklenih površin, elementov sen?enja, orientacije, oblike, zasnove ogrevalnih sistemov ipd…
 • posamezni izra?uni po PHPP so sestavni del postopka certificiranja PH – pasivna hiša
 • Doseganje pasivnega energetskega nivoja

Pasivni energetski nivo dosegamo s pravilno arhitekturno, gradbeno in strojno instalacijsko zasnovo ter izvedbo:

 • z ukrepi na ovoju o dobra TI, Us < 0.15 – 0.10 W/m2K, brez TM, dobra okna, Uo < 0.8 W/m2K, zrakotesnost, izmerjeno število izmenjav n50 ? 0.6 h-1 o pri gradnji ekoloških pasivnih stavb uporabljamo okolju in ?loveku prijazne obnovljive materiale, proizvedene z minimalno koli?ino vgrajene energije in proizvedenega CO2 v življenjskem krogu hiše
 • s kontroliranim prezra?evanjem prostorov in rekuperacijo o visoko u?inkoviti prezra?evalnimi sistemi z rekuperacijsko stopnjo <75% pri nizki porabi elektri?ne energije <0.45 Wh/m3
 • z rabo obnovljivih virov energije o nizko temperaturni sistemi ogrevanja, u?inkoviteje obratovanje ogrevalnih sklopov o solarni sistemi, toplotne ?rpalke (vrtine, zemeljski kolektorji)
 • z optimalnim izkoriš?anjem dotokov o dotoki son?nega sevanja, oddana toplota energetsko u?inkovitih naprav, stanovalcev …

Preverjanje ustreznosti na?rtovanja in izvedbe

 • svetovanje pri projektiranju pasivne hiše, predlogi izboljšav energetske zasnove in rešitve detajlov
 • ra?unsko preverjanje po PHPP
 • nadzor na gradbiš?u med gradnjo pasivne hiše (tesnjenje, izvedba detajlov, vgradnja elementov in sistemov po projektu brez toplotnih mostov, dokumentiranje morebitnih sprememb …)
 • opravljen test zrakotesnosti
 • preverjanje delovanja izvedenih sistemov v pasivni hiši
 • monitoring – izvajanje meritev dejanske porabe …

Zgodovina programa PHPP:

Ali energetsko zahtevnejši objekti potrebujejo zahtevnejšo – dovršeno energetsko simulacijo?

To je bil gravni vzrok za izdelavo prve verzije programskega orodja. Razlog je bila gradnja prve pasivne hiše leta 1991. Izra?un energetske bilance za zelo nizkoenergijski objekt mora biti klju?ni segment projektnega procesa in v interakciji z oblikovno ter materialno zasnovo objekta.

Programski paket PHPP se uporablja za:

• Izra?un toplotne prevodnosti (U vrednost) posameznih sestavnih delov objekta
• Izra?un energetske bilance celotnega objekta
• Dolo?itve sistema prezra?evanja in dimenzioniranje le tega
• Izra?un toplotnih pribitkov
• Izra?un ugodja v objektu v poletnem ?asu
• In še veliko koristnih elementov, ki so klju?ni za delovanje pasivne hiše

PHPP je bil prvi? predstavljen leta 1998 in od takrat naprej se konstantno razvija in dopolnjuje. Jedro programa je izra?un energetske bilance (letna in mese?na), raznos energije po objektu in viri, elektri?na poraba in primarna poraba energije. Uspešno sio bili dodani izra?uni za okenske parametre, sen?enje, toplotne pribitne in izra?un pregrevanja objekta.

Programski paket PHPP se konstatntno koregira in dopolnjuje z novimi meritvami in raziskavami. Kot del znanstvene raziskave je bila izvedena primerjava ve? kot 300 objektov, kjer so izra?unane rezultate primerjali z meritvami na objektih. Seveda je zelo pomemben projekt CEPHEUS, kot evropski projekt, pod okriljem katerega so bile izvedene pasivne hiše, ki jih sedaj znanstveno spremljajo, na 14 razli?nih evropskih lokacijah.

Ugotovljeno je bilo, da je programski paket PHPP za izra?un enegretske bilance izredno u?inkovit. To je vodilo v razvoj nove tehnike za izra?un toplotnih pribitkov, kar je bilo razvito posebej za pasivne hiše.

Spodnja slika prikazuje rezultate primerjave med meritvijo in PHPP kalkulacijoza razli?ne pasivne hiše na razli?nih lokacijah. Zanimivo je dodati, da je v vseh primerih, neglede na toplotno izolacijo objektov, relativno velik del odklona od izra?una, možno pripisati uporabnikovim navadam bivanja. Neglede na to pa je potrebno povdariti, da je izra?un v izjemnem sozvo?ju z povpre?no vrednostjo opravljenih meritev.

Naro?ilo lahko podate prek spleta na tej povezavi:

Naro?ilo izra?una