Celovita Energetska Prenova

Energetska prenova zajema ukrepe v stavbi kot celoti, kar vključuje vse njene elemente, ki vplivajo na rabo energije in njeno delovanje.

Obseg energetske prenove se opredeli glede na pričakovane prihranke primarne energije. Prenove stavb se opredelijo kot posamezni ukrepi, delna prenova, celovita energetska prenova in skoraj nič-energijska prenova.

Z izrazom »celovita energetska prenova« označujemo usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičen potencial za energetsko prenovo. Glavna prednost celovitega pristopa je možnost medsebojne optimizacije posameznih ukrepov v eni sami, obsežnejši operaciji. Kadar je energetska prenova za posamezen ukrep iz razširjenega energetskega pregleda zaradi varovanja kulturne dediščine neuresničljiva (neizvedljiva) ali delno uresničljiva (neizvedljiva), torej ukrepa ni mogoče izvesti ali se ta izvede le delno, se lahko v skladu s smernicami, ki obravnavajo energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, šteje, da je ukrep izveden, če je izveden delno oziroma sploh ni izveden.

Celovita energetska prenova stavb pomeni prenovo, ki izkoristi celoten gospodarski potencial izboljšav energetske učinkovitosti. Praviloma se najprej prenovi toplotni ovoj stavbe, da bi tako dosegli dobre energijske lastnosti stavbe za izvedbo tehničnih sistemov. Glavna prednost celovitega pristopa je možnost medsebojne optimizacije posameznih ukrepov v eni sami, obsežnejši operaciji.

Ena ključnih zadev, ki jih je treba upoštevati pri projektih celovite energetske prenove stavb in ki jih poudarja tehnična smernica, je določilo, da je pri izpolnjevanju zahtev tehnične smernice oziroma pravilnika PURES treba upoštevati dejstvo, da so ukrepi za zagotavljanje učinkovite rabe energije praviloma medsebojno povezani in njihovega končnega učinka ni mogoče obravnavati izključno na podlagi analize vsakega ukrepa posebej, ampak z upoštevanjem rezultatov celotnega izbranega koncepta učinkovite rabe energije. Zato mora odgovorni projektant pri izbiri ukrepov po tej tehnični smernici in njihovem kombiniranju z ukrepi, navedenimi v različnih referenčnih (podpornih) dokumentih, vedno poskrbeti za njihovo medsebojno usklajenost.

Imamo bogate izkušnje iz gradnje v vseh segmentih, ki so potrebni za kvalitetno Celovito Energetsko Prenovo objekta. Imamo lastno projektantsko ekipo z več kot 19 letnimi izkušnjami na tem področju, z delovanjem na trgu Slovenije, Avstrije, Nemčije. Objekte, za katere izdelamo projektno dokumentacijo lahko tudi s svojo izvedbeno ekipi realiziramo. Ekipa bazira na izkušnjah, ki se prenašajo iz projektive na teren in iz terena nazaj v projektivo. Menimo, da je to ključno za kvalitetno delo, poznavanje metodologije gradnje in medsebojno usklajenost. Specializirani smo za izvajanje objektov v Pasivnem energetskem standardu in celostno energetsko prenovo, ki se želi približati temu standardu.

Celovita energetska prenova se lahko izvaja kot enostopenjski projekt, lahko pa poteka v več stopnjah. Pri pripravi programa in opredelitvi vrste projektov, ki se bodo financirali, je treba oceniti, kakšne so prednosti izvedbe celovite energetske prenove v enotnem svežnju ali v več segmentih v določenem obdobju. Daljši rok izvedbe z več stopnjami lahko sprosti kapital za naložbe v druge projekte. Vendar pa se lahko zgodi, če projekt celovite energetske prenove ni odlično načrtovan in zasnovan, da je poznejše izvajanje dodatnih ukrepov dražje. Vsekakor svetujemo celovito energetsko prenovo objekta v enkratnem obsegu, saj le tako lahko pričakujemo maksimalne rezultate.

Tehnični vidik izvajanja projektov celovite energetske prenove narekuje, da se najprej zagotovi zmanjšanje izgub toplotne energije v stavbi in nato ustrezni tehnični sistemi za učinkovitejšo rabo energije, kot so sistemi za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ter sistemi za hlajenje in prezračevanje. Ti sistemi pa morajo biti ustrezno zasnovani, to je dimenzionirani glede na prvo fazo izvedbe prenove (ovoj stavbe). Tako se omeji možnost izvedbe neustreznih, predimenzioniranih in prepotratnih sistemov.

Želite več informacij in sestanek z našim strokovnjakom za Celovito energetsko prenovo?

Prosimo izpolnite obrazec in v kratkem vas bo kontaktiral naš strokovnjak za Celostno energetsko prenovo.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije: