Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh www.PasivnaGradnja.si, je last družbe Arhem d.o.o. in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaš?ite ali drugih oblik zaš?ite intelektualne lastnine.

S pravili in pogoji uporabe spletne strani www.PasivnaGradnja.si ste obveš?eni, da so vse programske in oblikovalske vsebine strani, aplikacije, domena in poddomena, torej vse to intelektualna lastnina, zavarovana in v izklju?ni lasti avtorjev in nosilcev avtorskih pravic (v nadaljevanju Arhem d.o.o. – PasivnaGradnja.si) in da je kakršnakoli kršitev ali zloraba pravic intelektualne lastnine kazniva ter predstavlja podlago za uveljavljanje odškodnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izklju?no v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako druga?e razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Arhem d.o.o. – PasivnaGradnja.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene ozna?be avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualnelastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2014 PasivnaGradnja.si – Vse pravice pridržane).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba Arhem d.o.o. ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so dolo?eni v tem besedilu.

Družba Arhem d.o.o. aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v najve?jem možnem obsegu, ki ga omogo?a zakonodaja.

Vsebina spletnih strani

Namen spletnih strani www.PasivnaGradnja.si je posredovanje kakovostnih in ažurnih informacij o našem delovanju na podro?ju projektiranja, nadzora in gradnje pasivnih hiš. Gradivo, objavljeno na spletnih straneh www.PasivnaGradnja.sii, je komercialnega in informativnega zna?aja in je namenjeno zgolj za zasebno uporabo. Uporaba spletnih strani je na lastno odgovornost.

Natan?nost in resni?nost podatkov

Arhem d.o.o. – PasivnaGradnja.si se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi mo?i, da bo nudil natan?ne in kakovostne informacije. Uporabnike želi opozoriti, da se napake, pomanjkljivosti in zamude pri vnašanju ažurnih podatkov, kakor tudi tipkarske napake lahko pojavijo povsem brez odgovornosti Arhem d.o.o. – PasivnaGradnja.si.

Uporaba dostopnih podatkov

Spletne strani www.PasivnaGradnja.si so namenjene izklju?no vaši osebni uporabi. Uporabnik ali obiskovalec spletnih strani www.PasivnaGradnja.si ne sme brez vedenja in pisnega dovoljenja uporabljati ali kopirati informacij v komercialne namene. Vse pravice so pridržane.