Aktivacija betona za Pasivne hiše

Kako izkoristiti toplotno maso betona za uravnavanje temperature v pasivnih hišah

V tem članku bomo predstavili koncept pasivne hiše, ki je zasnovana tako, da porabi minimalno količino energije za ogrevanje ali hlajenje. Pasivna hiša mora biti dobro izolirana, zatesnjena, prezračevana in orientirana glede na sonce. Poleg tega pa je pomembno tudi izbrati primeren sistem za ogrevanje ali hlajenje, ki bo zagotavljal optimalno toplotno ugodje v notranjosti. Eden od takih sistemov je aktivacija betona, ki izkorišča visoko toplotno maso betona za shranjevanje in oddajanje toplote ali hladu. Aktivacija betona poteka s pomočjo toplotne črpalke, ki prenaša toploto iz okolja v objekt ali obratno. Vendar pa ni vsaka pasivna hiša primerna za aktivacijo betona. Za aktivacijo betona je namreč potrebno, da ima objekt veliko termično maso, ki lahko shranjuje in oddaja toploto ali hladu. Termična masa je količina toplote ali hladu, ki jo lahko material shrani ali odda pri spremembi temperature. Večja kot je termična masa materiala, večja je njegova sposobnost uravnavanja temperature v objektu. V nadaljevanju bomo primerjali pasivne hiše z veliko termično maso in pasivne hiše z malo termično maso glede na njihovo primernost za aktivacijo betona in njihove prednosti in slabosti. Prav tako bomo predstavili en primer pasivnih hiš z veliko termično maso, ki so grajene z gradbenim sistemom TermoLOGiK.

Kaj je aktivacija betonskega jedra?

Aktivacija betonskega jedra je proces, pri katerem se izkorišča toplotna akumulacija armiranobetonskih plošč, ki tvorijo medetažne konstrukcije v objektu. V betonske plošče so vgrajene cevi, skozi katere se pretaka voda z nizko temperaturo (med 18 in 26 °C). Ta voda ohlaja ali ogreva beton, ki nato sprošča ali zajema toploto iz prostora. Na ta način se vzdržuje primerna temperatura celotnega objekta in s tem osnovno lastnost toplotnega ugodja v notranjosti.

Zakaj je aktivacija betonskega jedra pomembna?

Aktivacija betonskega jedra ima več prednosti za pasivne hiše, zlasti v naši klimatski coni, kjer so zunanje temperature zelo spremenljive. Nekatere od teh prednosti so:

 • Zmanjšanje porabe energije za ogrevanje in hlajenje: Aktivacija betonskega jedra izkorišča naravni potencial betona za shranjevanje toplote ali hladu, kar pomeni, da se lahko uporablja manj ali nič dodatnih virov energije za vzdrževanje temperature objekta. Poleg tega se lahko aktivacija betonskega jedra kombinira z drugimi obnovljivimi viri energije, kot so sončni kolektorji, toplotne črpalke ali geotermalna energija.
 • Izboljšanje bivalnega ugodja: Aktivacija betonskega jedra zagotavlja enakomerno temperaturo v prostoru brez prepiha ali suhega zraka, ki sta pogosta pri klasičnih sistemih ogrevanja in hlajenja. Poleg tega se aktivacija betonskega jedra prilagaja dnevnim in letnim ritmom temperature, kar pomeni, da se poleti hladi objekt, pozimi pa ga greje.

Kako se izvede aktivacija betonskega jedra?

Aktivacija betonskega jedra zahteva celostni pristop k projektiranju in izvedbi pasivne hiše ter poznavanje sistemov. Vse skupaj mora biti podprto z natančnim energetskim PHPP izračunom, ki upošteva vse parametre objekta, kot so orientacija, oblika, izolacija, zasteklitev, prezračevanje, notranje toplotne obremenitve in klimatski podatki. Na podlagi tega izračuna se določi potrebna moč ogrevanja in hlajenja ter dimenzionira sistem aktivacije betonskega jedra. Pri tem je pomembno upoštevati naslednje vidike:

 • Izbor materialov: Beton mora biti visoke kakovosti in ustrezne trdnosti, da prenese obremenitve in temperaturne spremembe. Cevi morajo biti odporne na korozijo, tlak in temperaturo ter imeti nizek upor pretoka. Priporočljivi so materiali, kot so jeklo, baker, nerjaveče jeklo, polipropilen ali PVC.
 • Način polaganja cevi: Cevi se lahko polagajo na opaž ali v beton. V prvem primeru se cevi pritrdijo na opaž z nosilci ali sponkami in se prekrijejo z betonom. V drugem primeru se cevi vstavijo v že odlit beton z uporabo posebnih orodij. Prednost prve metode je lažja montaža in nadzor, prednost druge metode pa je boljši stik med cevjo in betonom.
 • Način priključevanja cevi: Cevi se lahko priključijo na razdelilnike ali na kolektorje. Razdelilniki so naprave, ki omogočajo nastavljanje pretoka in temperature vode v posameznih cevnih zankah. Kolektorji so naprave, ki združujejo več cevnih zank v eno večjo cev, ki se nato priključi na vir toplote ali hladu. Prednost razdelilnikov je večja prilagodljivost in regulacija sistema, prednost kolektorjev pa je manjša poraba materiala in prostora.
 • Način upravljanja sistema: Sistem aktivacije betonskega jedra se lahko upravlja ročno ali avtomatsko. Ročno upravljanje pomeni, da mora uporabnik sam nastavljati temperaturo in pretok vode v sistemu glede na svoje potrebe in zunanje razmere. Avtomatsko upravljanje pomeni, da sistem samodejno prilagaja te parametre glede na prednastavljene vrednosti in senzorje temperature v prostoru in v betonu. Prednost ročnega upravljanja je večja fleksibilnost in neodvisnost uporabnika, prednost avtomatskega upravljanja pa je večje udobje in optimizacija sistema.

Vpliv aktivacije betona na termostabilnost objekta

Termostabilnost objekta je lastnost, ki pomeni, da se notranja temperatura objekta ne spreminja bistveno glede na zunanje temperature. Termostabilnost objekta je odvisna od toplotne izolacije in toplotne mase gradbenih materialov. Toplotna izolacija preprečuje prenos toplote med zunanjostjo in notranjostjo objekta, toplotna masa pa omogoča shranjevanje in oddajanje toplote v objektu.

Aktivacija betona je tehnika, ki izkorišča visoko toplotno maso betona za uravnavanje temperature objekta. Aktivacija betona poteka tako, da se v betonske elemente (npr. AB plošče) vgradijo cevi, skozi katere se pretaka voda z nizko temperaturo (med 18 in 26 °C). Ta voda ohlaja ali ogreva beton, ki nato sprošča ali zajema toploto iz prostora. Na ta način se vzdržuje primerna temperatura celotnega objekta in s tem osnovno lastnost toplotnega ugodja v notranjosti.

Aktivacija betona vpliva na termostabilnost objekta tako, da povečuje njegovo sposobnost uravnavanja temperaturnih nihanj. Ker ima beton visoko toplotno maso, lahko absorbira in shrani veliko toplote pri majhni spremembi temperature. To pomeni, da se beton ne segreva ali ohlaja prehitro glede na zunanje temperature, ampak ohranja konstantno temperaturo. Z aktivacijo betona se lahko ta temperatura prilagaja dnevnim in letnim ritmom temperature, kar pomeni, da se poleti hladi objekt, pozimi pa ga greje. Aktivacija betona tako deluje kot toplotni akumulator ali kot toplotni blažilec.

Prednost aktivacije betona za termostabilnost objekta je, da se lahko izkoristi naravni potencial betona za shranjevanje toplote ali hladu, kar pomeni, da se lahko uporablja manj ali nič dodatnih virov energije za vzdrževanje temperature objekta. Poleg tega se lahko aktivacija betona prilagaja potrebam po ogrevanju ali hlajenju glede na zunanje vremenske razmere in notranje dejavnosti. Aktivacija betona tako prispeva k bivalnemu ugodju in energetski učinkovitosti objekta.

Prednost termične mase betona za Pasivno hišo

AB plošča je armiranobetonska plošča, ki se uporablja za gradnjo medetažnih konstrukcij v pasivnih hišah. AB plošča ima visoko termično maso, kar pomeni, da lahko shrani veliko toplotne energije pri majhni spremembi temperature. Termična masa betona za AB ploščo v debelini 20 cm in velikosti 80 m2 je enaka:

Termična masa = gostota x specifična toplota x volumen

Termična masa = 2400 kg/m3 x 880 J/kg°C x 80 m2 x 0.2 m

Termična masa = 33.792.000 J/°C

To pomeni, da se temperatura AB plošče spremeni za 1 °C, če ji dodamo ali odvzamemo 33.792.000 J toplote. To je velika količina toplote, ki lahko vpliva na temperaturo prostora pod ali nad ploščo.

Če se uporablja aktivacija betonskega jedra, se v AB ploščo vgradijo cevi, skozi katere se pretaka voda z nizko temperaturo (med 18 in 26 °C). Ta voda ohlaja ali ogreva beton, ki nato sprošča ali zajema toploto iz prostora. Na ta način se vzdržuje primerna temperatura celotnega objekta in s tem osnovno lastnost toplotnega ugodja v notranjosti.

Prednost termične mase betona v pasivni hiši z AB ploščo z aktivacijo betonskega jedra je, da se lahko izkoristi naravni potencial betona za shranjevanje toplote ali hladu, kar pomeni, da se lahko uporablja manj ali nič dodatnih virov energije za vzdrževanje temperature objekta. Poleg tega se lahko aktivacija betonskega jedra prilagaja dnevnim in letnim ritmom temperature, kar pomeni, da se poleti hladi objekt, pozimi pa ga greje. Termična masa betona za AB ploščo tako prispeva k bivalnemu ugodju in zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju v tako zgrajeni pasivni hiši.

Pomembnost pravilnega dimenzioniranja sistema in celostnega pristopa

Da bi aktivacija betona delovala učinkovito in varčno, je potrebno upoštevati nekaj pomembnih dejavnikov pri načrtovanju in izvedbi sistema:

 • Pravilno dimenzioniranje sistema: To pomeni, da je potrebno določiti optimalno debelino betonskega jedra, število in razporeditev cevi, pretok in temperaturo vode ter način regulacije sistema. Pravilno dimenzioniranje sistema je odvisno od vrste objekta (stanovanjski, poslovni, javni), njegove velikosti, oblike, orientacije, toplotne izolacije, zasteklitve, prezračevanja in drugih dejavnikov. Pravilno dimenzioniranje sistema zagotavlja optimalno delovanje sistema glede na potrebe po ogrevanju ali hlajenju objekta ter preprečuje prekomerno porabo energije ali nezadostno temperaturno udobje.
 • Celosten pristop do izdelave projektne dokumentacije in izvedbe: To pomeni, da je potrebno pri načrtovanju in gradnji objekta upoštevati vse vidike aktivacije betona kot integralnega dela objekta. Celosten pristop do izdelave projektne dokumentacije in izvedbe vključuje sodelovanje med arhitektom, statikom, strojnikom, elektroinštalaterjem in drugimi strokovnjaki ter usklajevanje med njimi. Celosten pristop do izdelave projektne dokumentacije in izvedbe zagotavlja kakovostno in funkcionalno rešitev aktivacije betona ter preprečuje morebitne napake ali težave pri gradnji ali obratovanju sistema.
 • Zaupanje projektivnemu biroju, ki ima kvalitetne delujoče reference tega sistema: To pomeni, da je potrebno izbrati projektivni biro, ki ima izkušnje in znanje o aktivaciji betona ter dokazane reference o uspešnih projektih s tem sistemom. Zaupanje projektivnemu biroju, ki ima kvalitetne delujoče reference tega sistema pomeni tudi spoštovanje njegovih strokovnih nasvetov in priporočil ter sodelovanje z njim pri reševanju morebitnih vprašanj ali dilem. Zaupanje projektivnemu biroju, ki ima kvalitetne delujoče reference tega sistema zagotavlja strokovno in zanesljivo izvedbo aktivacije betona ter zadovoljstvo naročnika in uporabnika objekta. Vsekakor je pomembno, da projektivni pri in vodilni arhitekt omogočata individualni pristop do izdelave projektne dokumentacije in gradnje pasivne hiše.
 • Res natančna energetska bilanca PHPP, ki upošteva lokalne klimatske podatke, realno število oseb v objektu in realno želeno temperaturo v objektu, ne pa osnovno zakonsko zahtevo 20°C, ki je prenizka za dobro bivalno udobje uporabnika v zimskih mesecih: To pomeni, da je potrebno pri načrtovanju aktivacije betona uporabiti program PHPP (Passive House Planning Package), ki je namenjen izračunu energetske učinkovitosti pasivnih hiš. PHPP omogoča natančen izračun potrebne energije za ogrevanje ali hlajenje objekta ter primerjavo med različnimi možnostmi sistema. PHPP je potrebno uporabiti tako, da se vneseta lokalni klimatski podatki, ki odražajo dejanske vremenske razmere na lokaciji objekta, realno število oseb v objektu, ki vpliva na notranje vire toplote in prezračevanje, ter realno želeno temperaturo v objektu, ki odraža osebne preference uporabnika. Res natančna energetska bilanca PHPP, ki upošteva te dejavnike, omogoča realistično oceno delovanja aktivacije betona ter optimalno prilagoditev sistema glede na potrebe in želje uporabnika. Res natančna energetska bilanca PHPP je tudi pomembna za pridobitev certifikata pasivne hiše, ki dokazuje visoko energetsko učinkovitost objekta.

Cel sistem aktivacije betona je sestavljen iz naslednjih glavnih komponent:

 • Toplotna črpalka: To je naprava, ki prenaša toploto iz enega vira (npr. zrak, zemlja, podtalnica) v drug vir (npr. voda). Toplotna črpalka deluje na principu kroženja hladiva skozi štiri faze: uparjanje, stiskanje, kondenzacija in ekspanzija. Toplotna črpalka mora biti reverzibilna, kar pomeni, da lahko obrne smer prenosa toplote glede na potrebo po ogrevanju ali hlajenju objekta. Toplotna črpalka je vir energije za aktivacijo betona.
 • Hranilnik toplote: To je posoda, ki shranjuje toploto ali hlad v obliki vode. Hranilnik toplote služi kot zalogovnik energije za aktivacijo betona. Hranilnik toplote omogoča boljšo izrabo energije iz toplotne črpalke in večjo fleksibilnost sistema. Hranilnik toplote lahko ima tudi dodatne funkcije, kot so ogrevanje sanitarne vode ali bazenske vode.
 • Cevi: To so cevi, ki so vgrajene v betonske elemente (npr. AB plošče) in skozi katere se pretaka voda z nizko temperaturo (med 18 in 26 °C). Cevi so nosilci energije za aktivacijo betona. Cevi morajo biti dobro izolirane in razporejene tako, da zagotavljajo enakomerno porazdelitev temperature po celotni površini betonskih elementov.
 • Razdelilniki: To so naprave, ki razdeljujejo pretok vode med različne kroge cevi za aktivacijo betona. Razdelilniki omogočajo regulacijo temperature in pretoka vode po posameznih krogih cevi glede na potrebo po ogrevanju ali hlajenju različnih prostorov.
 • Regulacija: To je sistem, ki nadzoruje delovanje celotnega sistema aktivacije betona. Regulacija omogoča nastavljanje želene temperature in časa delovanja sistema glede na zunanje vremenske razmere in notranje dejavnosti. Regulacija lahko uporablja različne senzorje (npr. temperaturne, vlage, prisotnosti) in aktuatorje (npr. ventile, črpalke) za optimizacijo delovanja sistema.

Cel sistem aktivacije betona je torej sestavljen iz več komponent, ki morajo biti med seboj usklajene in pravilno dimenzionirane. Sistem aktivacije betona mora biti tudi dobro načrtovan in izveden, da zagotavlja učinkovito in varčno delovanje sistema. Sistem aktivacije betona mora biti tudi prilagojen vrsti in velikosti objekta, njegovi toplotni izolaciji, zasteklitvi, prezračevanju in drugim dejavnikom, ki vplivajo na toplotne potrebe objekta.

Primerjava med aktivacijo AB plošče in talnim gretjem v estrihu

Aktivacija AB plošče in talno gretje v estrihu sta dve možnosti za ogrevanje ali hlajenje objekta s pomočjo toplotne črpalke. Obe možnosti izkoriščata toplotno maso betona za shranjevanje in oddajanje toplote ali hladu. Vendar pa se razlikujeta po načinu vgradnje, delovanja in učinkovitosti sistema. V nadaljevanju bomo primerjali obe možnosti glede na naslednje kriterije:

 • Način vgradnje: Aktivacija AB plošče poteka tako, da se v betonske elemente (npr. AB plošče) vgradijo cevi, skozi katere se pretaka voda z nizko temperaturo (med 18 in 26 °C). Talno gretje v estrihu poteka tako, da se na betonsko podlago položijo cevi, ki so nato prekrite z estrihom (npr. 6 cm). Aktivacija AB plošče je bolj primerna za novogradnje ali večje adaptacije, saj je potrebno upoštevati debelino betonskega jedra (npr. 20 cm) pri načrtovanju objekta. Talno gretje v estrihu je bolj primerno za manjše adaptacije ali obstoječe objekte, saj zahteva manjšo konstrukcijsko višino (npr. 6 cm).
 • Način delovanja: Aktivacija AB plošče deluje tako, da se ohlaja ali ogreva celotno betonsko jedro objekta, ki nato sprošča ali zajema toploto iz prostora. Talno gretje v estrihu deluje tako, da se ohlaja ali ogreva samo zgornji sloj estriha, ki nato sprošča ali zajema toploto iz prostora. Aktivacija AB plošče ima daljši odzivni čas in večjo vztrajnost sistema kot talno gretje v estrihu, saj je potrebno ohladiti ali ogreti večjo maso betona. Talno gretje v estrihu ima krajši odzivni čas in manjšo vztrajnost sistema kot aktivacija AB plošče, saj je potrebno ohladiti ali ogreti manjšo maso estriha.
 • Učinkovitost sistema: Aktivacija AB plošče je bolj učinkovita kot talno gretje v estrihu pri hlajenju objekta, saj ima večjo toplotno maso in boljše izkorišča nočno ohlajanje betona. Talno gretje v estrihu je bolj učinkovito kot aktivacija AB plošče pri ogrevanju objekta, saj ima manjšo toplotno maso in boljše izkorišča sončno segrevanje estriha. Aktivacija AB plošče ima nižjo porabo energije kot talno gretje v estrihu pri hlajenju objekta, saj lahko uporablja nižjo temperaturo vode (npr. 18 °C). Talno gretje v estrihu ima nižjo porabo energije kot aktivacija AB plošče pri ogrevanju objekta, saj lahko uporablja višjo temperaturo vode (npr. 26 °C).

Aktivacija betona le za Pasivne hiše z veliko termično maso

Aktivacija betona je tehnika, ki izkorišča visoko toplotno maso betona za shranjevanje in oddajanje toplote ali hladu. Aktivacija betona deluje s pomočjo toplotne črpalke, ki prenaša toploto iz okolja v objekt ali obratno. Aktivacija betona je primerna za pasivne hiše, ki imajo dobro izolacijo, zrakotesnost, prezračevanje in orientacijo glede na sonce. Vendar pa ni vsaka pasivna hiša primerna za aktivacijo betona. Za aktivacijo betona je namreč potrebno, da ima objekt veliko termično maso, ki lahko shranjuje in oddaja toploto ali hladu. Termična masa je količina toplote ali hladu, ki jo lahko material shrani ali odda pri spremembi temperature. Večja kot je termična masa materiala, večja je njegova sposobnost uravnavanja temperature v objektu.

Termična masa je odvisna od gostote in specifične toplotne kapacitete materiala. Gostota je količina mase na enoto prostornine materiala. Specifična toplotna kapaciteta je količina toplote ali hladu, ki jo moramo dodati ali odvzeti materialu za spremembo temperature za eno stopinjo Celzija. Termična masa materiala se izračuna kot produkt gostote in specifične toplotne kapacitete materiala.

Termična masa = gostota x specifična toplotna kapaciteta

Materiali z visoko gostoto in visoko specifično toplotno kapaciteto imajo visoko termično maso. Primeri takih materialov so beton, kamen in voda. Materiali z nizko gostoto in nizko specifično toplotno kapaciteto imajo nizko termično maso. Primeri takih materialov so les, steklena volna, polistiren in zrak.

Za aktivacijo betona je potrebno, da ima objekt veliko termično maso v obliki betonskih elementov (npr. AB plošče), v katere so vgrajene cevi za pretok vode z nizko temperaturo (med 18 in 26 °C). Ta voda ohlaja ali ogreva beton, ki nato sprošča ali zajema toploto iz prostora. Na ta način se vzdržuje primerna temperatura celotnega objekta in s tem osnovno lastnost toplotnega ugodja v notranjosti.

Pasivne hiše z veliko termično maso so primerne za aktivacijo betona, saj lahko izkoristijo toplotno maso betona za shranjevanje in oddajanje toplote ali hladu. Pasivne hiše z veliko termično maso so tudi primerne za našo klimatsko cono, saj lahko bolje prenašajo temperaturna nihanja in izkoriščajo sončno energijo.

Pasivne hiše z veliko termično maso imajo tudi številne druge prednosti pred pasivnimi hišami z malo termično maso, kot so:

 • Dolgoročna vrednost objektov: Pasivne hiše z veliko termično maso so bolj trpežne, obstojne in odporne na vremenske vplive, kot pasivne hiše z malo termično maso. Pasivne hiše z veliko termično maso imajo tudi daljšo življenjsko dobo, kar pomeni, da ohranjajo svojo vrednost in kakovost dlje časa.
 • Trajno rešena zrakotesnost: Pasivne hiše z veliko termično maso imajo boljšo zrakotesnost, kot pasivne hiše z malo termično maso. Zrakotesnost je pomembna za preprečevanje toplotnih izgub in zagotavljanje kvalitete zraka v objektu. Pasivne hiše z veliko termično maso imajo trajno rešeno zrakotesnost, saj je beton nepropusten za zrak in ne potrebuje dodatnih slojev ali tesnil, če govorimo o uporabi gradbenega sistema TermoLOGiK pri izvedbi pasivne hiše.
 • Izredno nizki obratovalni stroški: Pasivne hiše z veliko termično maso imajo izredno nizke obratovalne stroške, saj porabijo minimalno količino energije za ogrevanje ali hlajenje. Pasivne hiše z veliko termično maso lahko uporabljajo aktivacijo betona, ki je ena najbolj učinkovitih in varčnih tehnik za ogrevanje ali hlajenje objektov.
 • Velika termostabilnost: Pasivne hiše z veliko termično maso imajo veliko termostabilnost, kar pomeni, da se temperatura v objektu ne spreminja hitro in ostaja konstantna. Pasivne hiše z veliko termično maso lahko bolje izenačujejo dnevna in nočna temperaturna nihanja ter preprečujejo pregrevanje ali podhlajevanje objekta.
 • Visoko bivalno ugodje: Pasivne hiše z veliko termično maso nudijo visoko bivalno ugodje, saj zagotavljajo optimalno temperaturo, vlago in kvaliteto zraka v notranjosti. Pasivne hiše z veliko termično maso nudijo tudi prijeten občutek na dotik, saj je beton topel pozimi in hladen poleti.

En primer pasivnih hiš z veliko termično maso so pasivne hiše, ki so grajene z gradbenim sistemom TermoLOGiK. TermoLOGiK je sistem za gradnjo pasivnih hiš, ki ima konstrukcijo iz armiranobetonskih sten, ki so sestavljene iz betonskega jedra in dveh slojev izolacije. Zunanja površina je obdelana s tankoslojno fasado ali drugim materialom po želji. Notranja površina pa z ometom.

TermoLOGiK je sistem, ki v enem zamahu pokrije termične, konstrukcijske, detajlne in instalacijske zahteve. TermoLOGiK nudi energetsko varčnost, zrakotesnost, statično in potresno zanesljivost na vrhunskem nivoju. TermoLOGiK je sistem, ki omogoča hitro in enostavno gradnjo vašega objekta. Vsi elementi sistema so medseboj zelo enostavno sestavljivi v predvidljive oblike, kar omogoča hitro gradnjo in onemogoča napake. TermoLOGiK ponuja celoten spekter toplotne izolativnosti, vse do ničenergijskih hiš z najbolj izolativnim zidakom na trgu. TermoLOGiK ima rešene vse detajle in toplotne mostove in je gradbeni sistem, ki je primeren za izzive 21. stoletja.

Pasivne hiše z veliko termično maso so tako boljša izbira za našo klimatsko cono, saj nudijo več prednosti in manj slabosti kot pasivne hiše z malo termično maso. Pasivne hiše z veliko termično maso so tudi bolj primerne za aktivacijo betona, ki je ena najbolj učinkovitih in varčnih tehnik za ogrevanje ali hlajenje objektov. Pasivne hiše z veliko termično maso so tudi bolj trajnostne in kakovostne, saj ohranjajo svojo vrednost in kakovost dlje časa in so tudi bolj udobne in prijetne za bivanje, saj zagotavljajo optimalno temperaturo, vlago in kvaliteto zraka v notranjosti.

Zaključek

V tem članku smo predstavili koncept pasivne hiše in sistem aktivacije betona kot eno od možnosti za ogrevanje ali hlajenje objekta s pomočjo toplotne črpalke. Pokazali smo, da je za aktivacijo betona potrebno, da ima objekt veliko termično maso v obliki betonskih elementov, v katere so vgrajene cevi za pretok vode z nizko temperaturo. Ta voda ohlaja ali ogreva beton, ki nato sprošča ali zajema toploto iz prostora. Na ta način se vzdržuje primerna temperatura celotnega objekta in s tem osnovno lastnost toplotnega ugodja v notranjosti.

Pokazali smo tudi, da so pasivne hiše z veliko termično maso bolj primerne za aktivacijo betona kot pasivne hiše z malo termično maso. Pasivne hiše z veliko termično maso imajo tudi številne druge prednosti pred pasivnimi hišami z malo termično maso, kot so dolgoročna vrednost objektov, trajno rešena zrakotesnost, izredno nizki obratovalni stroški, velika termostabilnost in visoko bivalno ugodje. Pasivne hiše z veliko termično maso so tudi bolj primerne za našo klimatsko cono, saj lahko bolje prenašajo temperaturna nihanja in izkoriščajo sončno energijo.

Predstavili smo tudi opcijski primer pasivnih hiš z veliko termično maso, ki so grajene z gradbenim sistemom TermoLOGiK.

TermoLOGiK je sistem za gradnjo pasivnih hiš, ki ima konstrukcijo iz armiranobetonskih sten, ki so sestavljene iz betonskega jedra in dveh slojev izolacije. TermoLOGiK je sistem, ki v enem zamahu pokrije termične, konstrukcijske, detajlne in instalacijske zahteve. TermoLOGiK je sistem, ki omogoča hitro in enostavno gradnjo vašega objekta. TermoLOGiK je sistem, ki je primeren za izzive 21. stoletja.

Sklenili smo, da so pasivne hiše z veliko termično maso boljša izbira za našo klimatsko cono, saj nudijo več prednosti in manj slabosti kot pasivne hiše z malo termično maso. Pasivne hiše z veliko termično maso so tudi bolj primerne za aktivacijo betona, ki je ena najbolj učinkovitih in varčnih tehnik za ogrevanje ali hlajenje objektov, so tudi bolj trajnostne in kakovostne, saj ohranjajo svojo vrednost in kakovost dlje časa. Pasivne hiše z veliko termično maso so tudi bolj udobne in prijetne za bivanje, saj zagotavljajo optimalno temperaturo, vlago in kvaliteto zraka v notranjosti.

Pasivne hiše z veliko termično maso so tako idealna rešitev za gradnjo vašega sanjskega doma.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Če se želite prepričati o prednostih individualnega pristopa do projektiranja pasivnih hiš, vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Arhem d.o.o., ki v sklopu arhitekturnega biroja ponuja povsem individualni pristop do zasnove projekta, individualno vodenje vsakega projekta in osebni pristop do vsakega, ki jim s sodelovanjem izkaže zaupanje. Podjetje Arhem d.o.o. ima dolgoletne izkušnje in znanje na področju pasivne gradnje in uporablja PHPP metodologijo za izračun energetske bilance. Poleg tega vam lahko ponudijo izvedbo pasivne hiše v sklopu skupine PasivnaGradnja.si, ki bo na podlagi več kot 20 letnih izkušenj na področju pasivne gradnje in dobro izdelane projektne dokumentacijo arhitekturnega biroja Arhem prenesla na gradbišče in jo s pomočjo popolnoma fleksibilnega gradbenega sistema za izvedbo pasivnih hiš TermoLOGiK hitro in natančno prenesla v realnost.

Končni rezultat bo zaradi usklajenega dela in poznavanja vseh segmentov projektiranja in gradnje najboljši za dano lokacijo, za izražene želje naročnika in ekonomski okvir v katerega je objekt postavljen.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.